Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno, stran 7880.

Na podlagi določb 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 27. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
1. člen
(1) S tem Odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (v nadaljevanju: spremembe PUP).
(2) Spremeni in dopolni se tekstualni del Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO št. 5-6/96 in Uradni list RS, št. 14/14).
(3) Skladno z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje je izdelano okoljsko poročilo (izdelal Erico d.o.o., št. proj. DP 1/04/14, januar 2014) ter pridobljena je odločba o sprejemljivosti izvedbe plana na okolje (št. 35409-420/2013/23, z dne 30. 7. 2014).
2. člen
Spremembe PUP obsegajo spremembo odloka, in sicer pogoje gradnje javne športne infrastrukture na parc. št. 803/9, k.o. Savina.
3. člen
Za prvo alinejo, drugega odstavka 11.a člena Odloka se doda besedilo:
»– ter podaljšanje dolžine skakalnic na K95 (HS109),«
4. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
5. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014-2
Ljubno, dne 18. septembra 2014
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti