Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Št. 47803-0003/2014-7 Ob-3548/14 , Stran 2223
Št. 47803-0003/2014-7 Ob-3548/14
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 8. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in sklepa 30. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 18. 6. 2014 ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, tel. 04 537-23-00, faks 04-5314-684. 2. Predmet prodaje: nepremičnina, parc. št. 1389/2, k.o. 2164 – Lancovo, pozidano zemljišče, v izmeri 1770 m2. Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 24.780,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja je 300 €. 3. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 15 dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, na podračun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: 99. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. 4. Javno odpiranje ponudb za prodajo nepremičnine bo potekalo v ponedeljek, 20. 10. 2014, ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, 4240 Radovljica, z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnine, k.o. Lancovo – Ne odpiraj.« Rok: 20. 10. 2014, do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov prodajalca. 5. Ponudniki morajo pred pričetkom odpiranja plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Varščina mora biti nakazana najkasneje do petka, 17. 10. 2014, do 11. ure, na podračun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 00. Pred pričetkom odpiranja ponudb se mora ponudnik izkazati s potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 6. Pogoji za sodelovanje Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Ponudniki morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji predložiti: – izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na javnem odpiranju pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisno pooblastilo. 7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku javnega odpiranja ponudb. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo varščino. 8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. 9. Drugi pogoji Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno. Zemljiškoknjižne takse in stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, plača kupec. Ugovore proti postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javnega odpiranja ponudb. Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica bo javno zbiranje ponudb izvedla v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 10. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marinka Šemrl, tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh od 11. do 12. ure. 11. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja nepremičnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
Občina Radovljica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti