Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2952. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, stran 7881.

Na podlagi 17. in 124. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07 in 69/14) je občinski svet na 33. seji dne 10. 9. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/08) se v 17. členu za sedmim odstavkom dodata osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Odgovor na pobude, predloge in vprašanja podajo praviloma župan ali tajnik občinske uprave neposredno na sami seji, če je bila pobuda, predlog ali vprašanje vloženo pisno najmanj tri delovne dni pred sejo, upoštevajoč vrstni red.
Kdor je zadolžen za pripravo odgovora, mora obvestiti občinski svet o razlogih za podaljšanje roka za odgovor, če odgovora iz utemeljenih razlogov ni mogel pripraviti za naslednjo sejo.«
Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.
2. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če svetnik ni zadovoljen s posredovanim odgovorom na svoje vprašanje ali pobudo, lahko od župana zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga občinskemu svetu, da o zadevi razpravlja. Občinski svet o tem odloči brez razprave. V primeru ugoditve predlogu, mora župan uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje. Gradivo pripravi občinska uprava.
Replik na pobude, predloge in vprašanja ni.«
3. člen
Za petim odstavkom 20. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet se lahko sestane tudi na svečani in žalni seji. Svečana seja je javna, ki jo skliče župan. Svečana seja se lahko skliče ob prazniku občine, spominskem dnevu občine in ob drugih svečanostih. Vabilo na svečano sejo se pošlje najmanj sedem delovnih dni pred sklicem seje v obliki za to priložnost pripravljenega vabila. Žalna seja se skliče ob smrti župana, podžupana, člana občinskega sveta in častnega občana in v drugih primerih. Žalna seja se lahko skliče tudi v drugih primerih, po presoji župana, lahko tudi na pobudo oziroma predlog državnega protokola. Obvestilo o žalni seji se posreduje takoj, ko je možno. Na žalno sejo se obvezno vabi tudi ožje družinske člane pokojnega.«
4. člen
21. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnevom, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izjemoma se posamezno gradivo lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.
Način pošiljanja vabila in gradiva je lahko fizičen in v papirni obliki ali preko e-pošte. Poslovanje v elektronski obliki z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije pri sklicevanju sej organov občine se ureja s posebnim pravilnikom.
Ob vsaki spremembi načina sklicevanja sej in informiranja se je potrebno predhodno dogovoriti na seji občinskega sveta.
Na začetku mandata občinskega sveta se vsakega člana organa vpraša, kako želi prejemati vabila in gradiva.
Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine, tajniku občine, predsednikom svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev.«
5. člen
V prvem odstavku 25. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Župan vsebino dnevnega reda doreče na kolegiju župana, kjer pri pripravi poteka seje sodelujejo vsi člani kolegija.«
6. člen
Spremeni se četrti odstavek 31. člena, ki se glasi:
»Praviloma se poročilo o opravljenem delu župana in občinske uprave, poročilo o realizaciji sklepov in mandatne zadeve uvrstijo na začetek dnevnega reda.«
7. člen
Za četrtim odstavkom v 33. členu se dodajo nov peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Svetniki, župan, tajnik občinske uprave, strokovni delavec občinske uprave, predlagatelj zadeve ali druge osebe, ki skladno s poslovnikom sodelujejo v razpravi, imajo pravico do dveh replik pri posamezni točki dnevnega reda.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se za repliko ne šteje razprava, ki je potrebna zaradi pojasnitve stališča oziroma mnenja, kolikor je bil njen pomen napačno interpretiran. Replika mora biti konkretna in se mora nanašati na vsebino razprave, sicer jo predsedujoči prepove. Replik na repliko ni.
Če je bilo osebi, ki sodeluje v razpravi na seji občinskega sveta postavljeno vprašanje ali je bila osebno imenovana, ima ta pravico, da na vprašanje odgovori. Odgovor na postavljeno vprašanje lahko poda pred razpravo naslednjega prijavljenega razpravljavca. Odgovor na postavljeno vprašanje se ne šteje za repliko.
Svetnik se prijavi k besedi tako, da dvigne roko in glasno reče »replika«. Predsedujoči mora dati svetnikom besedo po vrstnem redu prijav in takoj po zaključku razprave, na katero se replika nanaša.«
Dosedanji peti odstavek postane deveti odstavek.
8. člen
Drugi odstavek 52. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, pobude, predloge in vprašanja svetnikov, o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, predlogih sklepov, izid glasovanja s poimenskim glasovanjem in sprejete odločitve, ki so bile sprejete, o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o stališčih Statutarno-pravne komisije o postopkovnih vprašanjih. Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.«
9. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seja se zvočno snema. Zvočni zapis predstavlja dobesedni zapisnik seje in se hrani kot arhivsko gradivo. Zvočni zapis se objavi na spletni strani občine, kjer je objavljen še leto dni po izteku mandata. Seje se lahko snema tudi z video snemanjem, s tem, da so vsi prisotni pred začetkom seje o tem obveščeni.«
10. člen
V prvem odstavku 54. člena se prvi stavek spremeni, tako, da se glasi:
»Za zapisnik seje sveta je zadolžen tajnik občine.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predsedujoči je dolžan pregledati zapisnik preden gre v javnost.«
V četrti odstavek se na koncu doda:
»Zvočni posnetek in video zapis dela seje, ki je zaprta za javnost, se ne objavita na spletni strani občine.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Izvleček iz zapisnika zadnje seje občinskega sveta ob zaključku mandata, ki vsebuje sprejete sklepe potrdi občinski svet na sami seji. Zapisnik zadnje seje občinskega sveta ob zaključku zadnje seje ob koncu mandata potrdi občinski svet z dopisno sejo pred koncem mandata.«
11. člen
Prva alineja tretjega odstavka 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane, predsednike in namestnike predsednikov delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,«
12. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa sveta so:
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– statutarno-pravna komisija,
– odbor za gospodarstvo in proračun,
– odbor za okolje, prostor in kmetijstvo,
– odbor za družbene dejavnosti,
– komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila.«
13. člen
V drugem odstavku 61. člena se pred besedama »statutarno-pravne«, dodajo besede »Člane, predsednika in namestnika predsednika«.
14. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za gospodarstvo in proračun ima 7 članov.
Odbor za gospodarstvo in proračun opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine s področja gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, gostinstva in turizma), gospodarskih javnih služb in financiranja javnih zavodov v skladu s proračunom, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu posreduje stališče s predlogom odločitve,
– lahko občinskemu svetu predlaga v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela,
– obravnava osnutek proračuna občine v sodelovanju z županom in predstavniki občinske uprave, predhodno pa obravnava osnutek Načrta razvojnih programov,
– obravnava investicijske projekte z vrednostjo nad 50.000 EUR,
– obravnava druga vprašanja iz svojega področja dela, ki jih določi svet.«
15. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za okolje in prostor ima 7 članov.
Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, varstva okolja in gospodarskih javnih služb,
– področju kmetijstva in razvoja podeželja, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
– oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja.«
16. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti ima 7 članov.
Odbor za družbene dejavnosti opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kulture, šolstva, športa, tehnične kulture in mladine ter javnih služb na teh področjih, socialne problematike,
– zagotavljanja in urejanja socialne varnosti in dejavnosti s področja zdravstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
– oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja.«
17. člen
65., 66., 67., 68., 69. členi, se črtajo.
18. člen
Tretji odstavek 70. člena se črta.
19. člen
V prvem odstavku 72. člena se za besedama »njihove predsednike« dodata besedi »in namestnike«.
20. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik delovnega telesa oziroma ob njegovi odsotnosti namestnik predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.
Delovno telo občinskega sveta dela na sejah. Predsednik skliče sejo delovnega telesa zaradi obravnave posameznih točk dnevnega reda za sejo občinskega sveta, zaradi obravnave zadev iz njegove pristojnosti, po sklepu občinskega sveta, na zahtevo župana ali na zahtevo četrtine svetnikov.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Obravnavo je delovno telo dolžno opraviti najkasneje tri delovne dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta.
Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
Na sejo delovnega telesa predsedujoči lahko povabi župana občine.«
21. člen
Za prvim odstavkom 74. člena se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Predsedujoči lahko na sejo delovnega telesa k posamezni točki povabi tajnika občinske uprave ali strokovnega delavca občinske uprave, ki so se seje dolžni udeležiti osebno. Predsedujoči lahko na sejo k posamezni točki povabi tudi strokovnjake za posamezna področja, predstavnike civilne družbe in druge osebe, ki lahko pripomorejo h kvalitetnejšemu delu delovnega telesa.
Župan, tajnik občinske uprave in strokovni delavci občinske uprave so na zahtevo predsednika delovnega telesa občinskega sveta, le-temu dolžni posredovati podatke oziroma dokumente, ki služijo kot podlaga za oblikovanje politike in sprejem odločitev iz pristojnosti delovnega telesa.«
22. člen
V tretjem odstavku 76. člena se za besedama »delovnih teles« dodajo besede »vodje povezanih svetniških skupin in strokovne uslužbence občinske uprave.«
23. člen
V drugi alineji 78. člena se za besedo »umik« doda beseda »predlagane«.
Šesta alineja se črta.
Dosedanja sedma alineja postane šesta alineja.
24. člen
Za drugim odstavkom 81. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Letni plan dela sveta je objavljen na spletni strani občine.«
25. člen
82. člen se črta.
26. člen
V prvem odstavku 118. člena se za besedami »predsednika delovnega telesa« dodajo besede »in njegovega namestnike«.
27. člen
Za tretjim odstavkom v 124. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet izvaja nadzor nad delom župana na podlagi poročila o opravljenem delu, poročila o realizaciji sklepov, zaključnega računa oziroma poslovnega poročila in polletnim poročilom o izvrševanju proračuna.«
28. člen
128. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»Seje sveta in njegovih delovnih teles so javne, če zakon, statut, ta poslovnik ali drug splošni akt izrecno ne določa drugače. Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
Predstavnike sredstev javnega obveščanja se povabi na sejo sveta z vabilom. Vabila se posreduje medijem, ki občinski upravi posredujejo pisno prošnjo za prejem vabil in naslov prejemnika. Gradivo se sredstvom javnega obveščanja pošlje v elektronski obliki, kolikor ni objavljeno na spletni strani. Na spletni strani se objavijo tudi vabila za seje delovnih teles občinskega sveta.
Občani imajo možnost vpogleda v gradiva za sejo sveta v prostorih občinske uprave in na spletni strani občine.
Zapisnike in potrjene sklepe sveta se objavi na spletni strani občine. Seje sveta se lahko prenaša preko medijev za prenos zvoka in slike.
Javnost dela se zagotavlja tudi z obveščanjem javnosti o delu sveta, njegovih delovnih teles, s posredovanjem posebnih pisnih sporočil sredstvom javnega obveščanja in zainteresirani javnosti o sprejetih odločitvah ter na druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.
Župan občine obvešča sredstva javnega obveščanja in druge predstavnike javnosti o delu sveta in njegovih delovnih telesih.
Svet lahko sklene, da se po seji izda uradno obvestilo za javnost.
Občina v mesecu decembru izda letni informator, v katerem se objavijo poročila o delu občinskega sveta in drugih organov občine. Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in odločitev občinskega sveta in drugih organov občine.«
KONČNA DOLOČBA
29. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začnejo po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2014.
Št. 007-12/2014-2
Miren, dne 10. septembra 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti