Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2962. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2014, stran 7889.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 100/08, 79/09 – ZLS-P, in 51/10 – ZLS-R), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 110/11 – ZDIU12 in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 28. redni seji dne 17. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|A.  |   |BILANCA PRIHODKOV IN  |      |   v EUR|
|   |   |ODHODKOV        |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Skupina/Podskupina          |      |      |
|kontov/Konto/Podkonto         |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |   |            |  Proračun|  Rebalans|
|   |   |            |    2014|    2014|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|I.  |   |SKUPAJ PRIHODKI     |  5.836.818| 5.105.437|
|   |   |(70+71+72+73+74+78)   |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |  3.554.654| 3.472.930|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI     |  2.564.559| 2.569.809|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |700  |Davki na dohodek in   |  2.294.469| 2.294.469|
|   |   |dobiček         |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |703  |Davki na premoženje   |   182.190|  184.190|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |704  |Domači davki na blago in|   87.900|   91.150|
|   |   |storitve        |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |706  |Drugi davki       |      0|     0|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI    |   990.095|  903.121|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |710  |Udeležba na dobičku in |   676.870|  686.665|
|   |   |dohodki od premoženja  |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |711  |Takse in pristojbine  |    3.550|   3.550|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |712  |Globe in druge denarne |    6.500|   8.450|
|   |   |kazni          |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |713  |Prihodki od prodaje   |   96.840|   97.744|
|   |   |blaga in storitev    |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |714  |Drugi nedavčni prihodki |   206.335|  106.712|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI   |   300.600|  100.600|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |720  |Prihodki od prodaje   |     600|    600|
|   |   |osnovnih sredstev    |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |721  |Prihodki od prodaje   |      0|     0|
|   |   |zalog          |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |722  |Prihodki od prodaje   |   300.000|  100.000|
|   |   |zemljišč in       |      |      |
|   |   |neopredmetenih     |      |      |
|   |   |dolgoročnih sredstev  |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE    |   405.078|  269.819|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |730  |Prejete donacije iz   |   401.878|  266.619|
|   |   |domačih virov      |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |731  |Prejete donacije iz   |    3.200|   3.200|
|   |   |tujine         |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI   |  1.576.486| 1.262.088|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |740  |Transferni prihodki iz |   295.739|  179.406|
|   |   |drugih javnofinančnih  |      |      |
|   |   |institucij       |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |741  |Prejeta sredstva iz   |  1.280.747| 1.082.682|
|   |   |državnega proračuna iz |      |      |
|   |   |sredstev proračuna   |      |      |
|   |   |Evropske unije     |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|II.  |   |SKUPAJ ODHODKI     |  5.885.294| 5.257.887|
|   |   |(40+41+42+43+45)    |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI     |  1.626.662| 1.590.905|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |400  |Plače in drugi izdatki |   311.376|  312.102|
|   |   |zaposlenim       |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |401  |Prispevki delodajalcev |   43.795|   43.795|
|   |   |za socialno varnost   |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |402  |Izdatki za blago in   |  1.189.291| 1.152.808|
|   |   |storitve        |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |403  |Plačila domačih obresti |   69.000|   69.000|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |409  |Rezerve         |   13.200|   13.200|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI    |  1.527.839| 1.554.509|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |410  |Subvencije       |   36.407|   36.407|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |411  |Transferi posameznikom |   839.272|  844.442|
|   |   |in gospodinjstvom    |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |412  |Transferi neprofitnim  |   178.497|  191.497|
|   |   |organizacijam in    |      |      |
|   |   |ustanovam        |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |413  |Drugi tekoči domači   |   473.663|  482.163|
|   |   |transferi        |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |414  |Tekoči transferi v   |      0|     0|
|   |   |tujino         |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI  |  2.647.748| 2.027.663|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |420  |Nakup in gradnja    |  2.647.748| 2.027.663|
|   |   |osnovnih sredstev    |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI |   83.045|   84.810|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |431  |Investicijski transferi |   70.745|   72.345|
|   |   |pravnim in fizičnim   |      |      |
|   |   |osebam, ki niso     |      |      |
|   |   |proračunski uporabniki |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |432  |Investicijski transferi |   12.300|   12.465|
|   |   |proračunskim uporabnikom|      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|III. |   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I- |   –48.476|  –152.450|
|   |   |II) (PRORAČUNSKI    |      |      |
|   |   |PRIMANJKLJAJ)      |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV|      |      |
|   |   |IN NALOŽB        |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|IV.  |   |PREJETA VRAČILA DANIH  |      0|     0|
|   |   |POSOJIL IN PRODAJA   |      |      |
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |      |
|   |   |(750+751+752)      |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|75  |   |PREJETA VRAČILA DANIH  |      0|     0|
|   |   |POSOJIL         |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |750  |Prejeta vračila danih  |      0|     0|
|   |   |posojil         |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |751  |Prodaja kapitalskih   |      0|     0|
|   |   |deležev         |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |752  |Kupnine iz naslova   |      0|     0|
|   |   |privatizacije      |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|V.  |   |DANA POSOJILA IN    |      0|     0|
|   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |      |
|   |   |DELEŽEV         |      |      |
|   |   |(440+441+442+443)    |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|44  |   |DANA POSOJILA IN    |      0|     0|
|   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |      |
|   |   |DELEŽEV         |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |440  |Dana posojila      |      0|     0|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |441  |Povečanje kapitalskih  |      0|     0|
|   |   |deležev in naložb    |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |442  |Poraba sredstev kupnin |      0|     0|
|   |   |iz naslova privatizacije|      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |443  |Povečanje namenskega  |      0|     0|
|   |   |premoženja v javnih   |      |      |
|   |   |skladih in drugih osebah|      |      |
|   |   |javnega prava, ki imajo |      |      |
|   |   |premoženje v svoji lasti|      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|VI.  |   |PREJETA MINUS DANA   |      0|     0|
|   |   |POSOJILA IN SPREMEMBE  |      |      |
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |      |
|   |   |(IV.-V.)        |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA   |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|VII. |   |ZADOLŽEVANJE (500+501) |      0|  400.106|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|50  |   |ZADOLŽEVANJE      |      0|  400.106|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |500  |Domače zadolževanje   |      0|  400.106|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|VIII. |   |ODPLAČILO DOLGA     |   130.000|  430.000|
|   |   |(550+551)        |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|55  |   |ODPLAČILA DOLGA     |   130.000|  430.000|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |550  |Odplačilo domačega dolga|   130.000|  430.000|
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|IX.  |   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) |  –178.476|  –182.344|
|   |   |SREDSTEV NA RAČUNIH   |      |      |
|   |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-  |      |      |
|   |   |VIII.)         |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|X.  |   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-|  –130.000|  –29.894|
|   |   |VIII.)         |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|XI.  |   |NETO FINANCIRANJE    |   48.476|  152.450|
|   |   |(VI.+X.-IX.)      |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|XII. |   |STANJE SREDSTEV NA   |   182.344|  182.344|
|   |   |RAČUNIH NA DAN 31. 12. |      |      |
|   |   |PRETEKLEGA LETA     |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
|   |9009 |Splošni sklad za drugo |      |      |
+------+------+------------------------+------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-9/2014-3
Komen, dne 17. septembra 2014
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti