Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Št. 7293-0002/2014-26 Ob-3549/14 , Stran 2205
Št. 7293-0002/2014-26 Ob-3549/14
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Sklepa Občinskega sveta Občine Prevalje št. 478-0021-1/2014-24, z dne 4. 9. 2014, Občina Prevalje objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Farna vas
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, matična št.: 1357719000, ID št. za DDV: SI28520513. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1 Predmet javne dražbe je zazidano stavbno zemljišče: – parc. št. 205/12 – k.o. 884 – Farna vas (ID znak 884-205/12-0) pot, v izmeri 81 m2. Zemljišče parc. št. 205/12, k.o. Farna vas, je v naravi pot ob poslovnem objektu v delno komunalno urejenem področju industrijske cone. Lega zemljišča je v ravnini. Po načelu pretežne namenske rabe je zemljišče opredeljeno kot območje za poselitev/ureditveno območje naselja. Zemljišče se nahaja znotraj območij, ki so varovana s predpisi, ki urejajo območje varstva kulturne dediščine A04/Rimska cesta. Nepremičnina je obremenjena s: – stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije, d.d. (ID pravice 11024906), – stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije, d.d. (ID pravice 11080014). Izklicna cena: 2.827,65 EUR, (34,909 EUR /m2). Navedena izklicna cena ne vključuje davščin. 2.2 Predmet javne dražbe je zazidano stavbno zemljišče: – parc. št. 205/13, k.o. 884 – Farna vas (ID znak 884-205/13-0) pot, v izmeri 81 m2. Zemljišče parc. št. 205/13, k.o. Farna vas, je v naravi pot ob poslovnem objektu v delno komunalno urejenem področju industrijske cone. Lega zemljišča je v ravnini. Po načelu pretežne namenske rabe je zemljišče opredeljeno kot območje za poselitev/ureditveno območje naselja. Zemljišče se nahaja znotraj območij, ki so varovana s predpisi, ki urejajo območje varstva kulturne dediščine A04/Rimska cesta. Nepremičnina je obremenjena s: – stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije, d.d. (ID pravice 11024906), – stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije, d.d. (ID pravice 11080014). Izklicna cena: 2.827,65 EUR, (34,909 EUR /m2). Navedena izklicna cena ne vključuje davščin. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine je 50,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.2 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Prevalje pravico zadržati vplačano varščino; 4.3 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe; 4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na redni transakcijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije številka: 01375-0100010242, sklic na številko: 00722100 v 8. dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 22. 10. 2014 na sedežu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, s pričetkom ob 15. uri. Vrstni red javne dražbe: – prva se draži parcela št. 205/12, k.o. Farna vas, – druga se draži parcela št. 205/13, k.o. Farna vas. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – vplača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu, – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, če se v imenu ponudnika, javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo, ki je priloga tega razpisa, objavljena na spletni strani Občine Prevalje, www.prevalje.si, pod zavihkom Javne dražbe, prevzeti pa jo je mogoče tudi na sedežu Občine Prevalje. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji morajo za posamezno nepremičnino vplačati varščino najkasneje do 21. 10. 2014. Varščina za posamezno nepremičnino znaša 282,76 €. Varščina se nakaže na redni transakcijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije, – številka: 01375-0100010242, sklic na številko: 00722100, z navedbo »plačilo varščine za parcelo št. X« (namesto X se obvezno vpiše številka parcele, za katero se nakazuje varščina). 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi (ne bodo dražili nobene parcele), se varščina zadrži. 8.4 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. Varščina se ne zadrži v primeru, če bo dražitelj pred tem dražil drugo parcelo, za katero je prav tako vplačal varščino in uspel. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za premoženjskopravne zadeve in urejanje prostora, tel. 02/824-61-26, kontaktna oseba je Jana Horvat. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za javne dražbe. 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Občina Prevalje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti