Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2968. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2014, stran 7900.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 32. redni seji dne 25. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  12.440.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  10.330.929|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  9.400.537|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  8.074.037|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   746.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   579.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   930.392|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   738.900|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    6.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    29.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    38.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   117.192|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   113.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    3.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   110.000|
|   |nematerialnega premoženja         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    24.207|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    24.207|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.971.564|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   432.323|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.539.241|
|   |proračuna iz sredstev proračuna      |       |
|   |Evropske unije              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  12.296.478|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.769.556|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   572.788|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    94.530|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.835.751|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    76.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   190.487|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  4.926.118|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   126.302|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  3.016.521|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   291.013|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.492.282|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  4.178.046|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.178.046|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   422.758|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    48.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   374.758|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|   143.522|
|   |PRIMANKLJAJ)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (75)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (44)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (55)           |   448.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   448.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   448.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –304.978|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –448.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX=-III) |   –143.522|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |       |
|   |31. 12. PRETEKLEGA LETA          |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   304.978|
+------+------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0180/2014-1(110)
Slovenske Konjice, dne 25. septembra 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti