Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Št. 6316-10/2014-1 Ob-3567/14 , Stran 2189
Št. 6316-10/2014-1 Ob-3567/14
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) ter na podlagi 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14), v skladu s Sklepom o Javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2015–2020 (razpis v letu 2014), št. 430-59/2014-8 z dne 11. 9. 2014, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2015–2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov. Okvirni razrez sredstev za infrastrukturne programe, ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna dejavnost, je del Sklepa o Javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2015–2020 (razpis v letu 2014) št. 430-59/2014-8 z dne 11. 9. 2014 v obliki infrastrukturnih programov. 3. Začetek in obdobje trajanja koncesije Predvideni začetek financiranja infrastrukturnih programov je 1. 1. 2015. Izbrane koncesionirane infrastrukturne programe bo agencija financirala šest let z možnostjo nadaljevanja. 4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: koncesija na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov se podeli raziskovalni organizaciji, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO). 5. Pogoji Koncesija je namenjena RO, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s 17. členom Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji), 27. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11 – v nadaljnjem besedilu: ZRRD). Vodja infrastrukturnega programa mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa 30. člen ZRRD. 6. Kriteriji in merila za ocenjevanje Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov infrastrukturnih programov so definirani v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 – popr. – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih) in poglavju I. Infrastrukturni programi v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-9 z dne 28. 5. 2014; v nadaljnjem besedilu: metodologija). Oba dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije in sta objavljena na spletni strani agencije. Kriteriji za ocenjevanje infrastrukturnih programov so opredeljeni v 69. členu pravilnika o postopkih, in sicer: – kakovost opravljene podporne dejavnosti, – kakovost prijave podporne dejavnosti, – izvedljivost predloga. Za RO, ki infrastrukturnega programa še ni izvajala in prijavi nov infrastrukturni program, se prijava oceni po kriterijih: – kakovost prijave podporne dejavnosti, – izvedljivost predloga. 7. Razpisna dokumentacija Prijave morajo biti predložene na predpisanih obrazcih. Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente: – Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A); – Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03); – Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 – popr.); – Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-9 z dne 28. 5. 2014; – Sklep o Javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2015–2020 (razpis v letu 2014), št. 430-59/2014-8 z dne 11. 9. 2014; – Obrazec ARRS-RI-IP-JR/2014: Prijavna vloga; – ARRS-RI-IP-VP/2014: Poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa za obdobje 2009–2014. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Vsaka raziskovalna organizacija lahko prijavi samo en infrastrukturni program. 8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izvajanje koncesionirane javne službe Predvideni obseg za realizacijo tega razpisa znaša okvirno 38 FTE letno, oziroma okvirno 800.000 EUR letno. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Izbranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur za plače in prispevke delodajalca. Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Obseg sofinanciranja neposrednih materialnih stroškov in stroškov storitev ter amortizacije se bo določil na letni ravni skladno z veljavnimi predpisi, ki jim bo dodeljena koncesija. 9. Izbor prijav infrastrukturnih programov, organ, ki bo opravil izbor koncesionarja in način plačila koncesionarja Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postopkih, ta javni razpis in metodologija. Skupno financiranje infrastrukturnih programov znotraj RO se praviloma ne spreminja. Vsako prijavo infrastrukturnega programa ocenita najmanj dva recenzenta. Recenzent ocenjuje posamezne sestavine ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni list, ki vsebuje številčne ocene po posameznih kriterijih. Recenzent k oceni pri vsakem posameznem kriteriju poda opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov (v nadaljevanju: strokovno telo) določi skupno število točk posamezne prijavne vloge iz ocen recenzentov, pri čemer lahko upošteva aritmetično sredino ali le eno od ocen (z obrazložitvijo). Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama prijav, vključno s predlogom letnega obsega raziskovalnih ur. Strokovno telo za vsako obliko podpore raziskovalne dejavnosti posebej razdeli infrastrukturne programe na vrhunske, kakovostne in manj kakovostne programe. Na podlagi finančno ovrednotenega predloga Znanstveni svet agencije obravnava predlog prednostnega seznama prijav, ki ga je pripravilo strokovno telo, in sprejme predlog prednostnega seznama koncesioniranih infrastrukturnih programov ter predlog seznama zavrnjenih infrastrukturnih programov. O podelitvi koncesije sprejme minister, pristojen za znanost, odločbo. Izbranemu koncesioniranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da bo s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja infrastrukturnega programa. Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije. Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila agencija. 10. Prijava na javni razpis Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena v slovenskem in na označenih poljih tudi v angleškem jeziku. 10.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa« V primeru prijave nadaljevanja infrastruktrunega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2014 (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), je prijava na javni razpis sestavljena iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RI-IP-JR/2014) in Poročila o rezultatih infrastrukturnega programa za obdobje 2009–2014 (Obrazec ARRS-RI-IP-VP/2014). 10.2. Tip prijave »Nova prijava« V primeru prijave novega infrastrukturnega programa (tip prijave »Nova prijava«) se na javni razpis posreduje Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RI-IP-JR/2014). 10.3. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu eObrazci Prijavna obrazca (prijavna vloga in poročilo o rezultatih) se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije eObrazci. Spletni portal eObrazci lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO s koncesijo. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina: – z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA), – z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija). 11. Način, oblika in rok za oddajo prijav Prijavne vloge na portalu eObrazci ni možno oddati dokler ni oddano poročilo o rezultatih. Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga infrastrukturnega programa šteje za poslovno skrivnost. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil o rezultatih ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika. 11.1. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) z digitalnim podpisom Prijava na javni razpis se izpolni in odda na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja infrastrukturnega programa). Prijava (prijavna vloga in poročilo/a o rezultatih) mora biti oddana do vključno 3. 11. 2014 do 14. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal agencije eObrazci do 3. 11. 2014 do 14. ure. 11.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) brez digitalnega podpisa V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja infrastrukturnega programa nima/ta digitalnega potrdila, se prijava na javni razpis odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in vodje infrastrukturnega programa ter žigom RO. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Papirno prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za infrastrukturne programe« in obvezno oznako prijave s spletnega portala agencije eObrazci (ARRS- ARRS-IPROG-JP/2014/...) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v elektronski in papirni obliki. Prijava je oddana pravočasno, če – je v elektronski obliki oddana na spletni portal agencije eObrazci do 3. 11. 2014 do 14. ure, in – v papirni obliki prispe v glavno pisarno agencije do 3. 11. 2014 do 14. ure oziroma je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 3. 11. 2014 do 14. ure (upošteva se poštni žig). 11.3. Popolnost prijave Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. 12. Datum in kraj odpiranja prijav Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma v sredo, 5. 11. 2014 ob 10. uri na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene prijave. Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) in prepoznih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o koncesiji. 13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesioniranih infrastrukturnih programov predvidoma v mesecu decembru 2014. 14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po tel. 01/400-59-63, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: spresa.neziri@arrs.si).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti