Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Ob-3570/14 , Stran 2200
Ob-3570/14
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa minister dr. Uroš Grilc, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/12, 102/13 – OdRSPODU14-1 in 102/13 – OdRSPDZ14) objavlja
II. javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja Zemljiškoknjižna lastnica predmeta prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki je tudi organizator javne dražbe. Javno dražbo vodi komisija za vodenje in nadzor postopkov oddaje oziroma eventualne prodaje kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za kulturo po sklepu št. 012-89/2012-MIZKŠ z dne 1. 8. 2013 in spremembi sklepa št. 012-89/2012-MIZKŠ/14 z dne 9. 12. 2013. II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe. III. Opis predmeta prodaje Predmet pogodbe je prodaja dela kulturnega spomenika državnega pomena, in sicer nepremičnin: parc. št. *1, pozidano zemljišče, v izmeri 2422 m2, ID št. 214 (del št. 1), ID št. 195 (del št. 1) naslov: Spodnji Slemen 30, Selnica ob Dravi, ID št. 201 (del št. 1), ID št. 667 (del št. 1), parc. št. 167, pozidano zemljišče, v izmeri 2093 m2, parc. št. 168/1, pozidano zemljišče, v izmeri 903 m2, parc. št. 170, gozdno zemljišče, v izmeri 641 m2 in pozidano zemljišče, v izmeri 6398 m2, skupaj 7039 m2, parc. št. 171, pozidano zemljišče, v izmeri 2518 m2, parc. št. 172, pozidano zemljišče, v izmeri 596 m2, parc. št. 173, pozidano zemljišče, v izmeri 6668 m2, parc. št. 205, kmetijsko zemljišče, v izmeri 575 m2, gozdno zemljišče, v izmeri 186 m2, pozidano zemljišče, v izmeri 1759 m2, skupaj 2520 m2, parc. št. 206, gozdno zemljišče, v izmeri 6243 m2, parc. št. 1234/2, pozidano zemljišče, v izmeri 615 m2, parc. št. 1234/3, gozdno zemljišče, v izmeri 198 m2, vse k.o. 632 Spodnji Slemen, do celote (1/1) in parc. št. 166/3 (iz 166/2), kmetijsko zemljišče, v izmeri 808 m2 in pozidano zemljišče, v izmeri 267 m2, skupaj 1075 m2 do ½. Skupaj 32.352,50 m2 zemljišč. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, proste oseb in stvari. Kompleks se nahaja tik ob magistralni cesti Maribor – Dravograd v naselju Spodnji Slemen. Dostop je urejen z magistralne ceste. Komunalno opremljenost predstavlja vodovodni priključek in električna napeljava. Kompleks predstavlja grajski park oziroma ožje območje parka, ki je ograjeno med glavno cesto in pobočjem hriba. Park je glede na zgodovinski razvoj zasnovan kot francoski parter in angleški park. Francoski parter zavzema prostor pred južno fasado gradu in je simetrično razporejen okrog okrogle fontane, angleški park zavzema prostor zahodno od gradu in kostanjevega drevoreda. Glavno poslopje gradu je s cestne strani ograjeno z masivno ograjo iz 17 zidanih stolpov na razmaku 3,5 m. Ograja je grobo in fino ometana ter slikana, sklopi so pokriti z opečnim bobrovcem. Med seboj so povezani s podstavkom višine 0,80 m, so prav tako zidani, grobo in fino ometani ter slikani. Med sklopi je izvedena masivna železna ograja na štirih poljih z vzdolžnimi železnimi nosilci in pokončnimi železnimi kovanimi palicami. Na ostalih poljih je izvedena lesena ograja iz letev. S cestne strani v notranjost kompleksa zapirajo dostop vhodna dvokrilna vrata, prav tako iz kovanega železa. Gradbeni objekti predstavljajo glavno poslopje gradu (glavni trakt, zahodni trakt, kapela skupaj v površini 3.310,81 m2) in pomožni levi (52,54 m2) ter desni vhodni objekt (138,67 m2) na južni strani kompleksa ob magistralni cesti. Glavno poslopje gradu je od vhodne ploščadi dvignjeno na zgornjo ploščad in povezano z betonskim stopniščem, ob katerem sta postavljena kamnita oporna zidova, krita z opečnim bobrovcem, grobo in fino ometani ter slikani. Objekti so v slabem stanju, okolica ni urejena, je zaraščena. Objekti so potrebni celovite obnove. Iz potrdila o namenski rabi Občine Selnica ob Dravi št. 3502-67/2014 z dne 6. 5. 2014 izhaja, da je namenska raba prostora parc. št. *1, 166/3, 167, 168/1, 1234/3 – stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, parc. št. 173 – del parcele stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, del najboljše kmetijsko zemljišče, parc. št. 170, 171, 172, 205, 1234/2 – najboljše kmetijsko zemljišče in parc. št. 206 – lesnoproizvodni gozd. Prostorski akt, ki ureja območje: Odlok o prostorska ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/03, 21/03, 31/05 in 29/10 – obv. razl. in 26/12). Podatki o območjih varovanj in omejitev v prostorskem aktu: vrsta varovanja oziroma omejitve in predpisi oziroma akt o zavarovanju: turistično območje; kulturna dediščina razglašena za spomenik državnega pomena- umetnostno zgodovinski oz umetnostni in arhitekturni spomenik (Odlok o razglasitvi park in grad Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1). Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica občine – Odlok o predkupni pravici Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 30/03) – ne uveljavlja predkupne pravice na navedenih zemljiščih Predmeten kompleks nepremičnin je vključen v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/12, 102/13 – OdRSPODU14-1 in 102/13) in je predviden za prodajo. IV. Predkupna pravica: Na nepremičninah obstajajo predkupne pravice in sicer: – zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in Odloku o predkupni pravici Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 30/03), pri čemer iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3502-67/2014 z dne 6. 5. 2014 Občine Selnica ob Dravi izhaja, da občina predkupne pravice ne uveljavlja; – na parc. št. 166/3, k.o. 632 Spodnji Slemen, ki je do (ene polovice) ½ v lasti Republike Slovenije, obstaja predkupna pravica na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18), predkupno pravico ima solastnica preostalega dela zemljišč Ulrike Monz iz Avstrije Walgaustrasse 135, 6713 Ludesch (Voralerberg), Avstrija. Nekatere izmed nepremičnin, ki so predmet prodaje, so tudi kmetijska in gozdna zemljišča – upoštevajo se določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12, v nadaljevanju: ZKZ) in Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02- ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10, v nadaljevanju: ZG). Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ruše z dne 4. 7. 2007, opr. št. 330-184/07-5, MKGP_UE0007-P2, na parc. št. 166/3, k.o. Spodnji Slemen obstoji zaznamba, da spada v sklop zaščitene kmetije. Kupec mora pred izdajo zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastninske pravice predložiti potrdilo o plačilu celotne kupnine in davka na promet z nepremičninami. V. Izklicna cena Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 660.000,00 EUR. Ponudbena cena mora biti zaokrožena na 1000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Pogoji in pravila: 1. Nepremičnine dela kompleksa kulturnega spomenika se na javni dražbi prodajajo izključno kot celota in po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 2. Kriterij dvigovanja cene: dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za najmanj 1000,00 EUR. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok za sklenitev pogodbe: prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, če predkupni upravičenci ne bodo uveljavili predkupne pravice v 30 dneh po zaključeni javni dražbi. Če predkupni upravičenec izkoristi svojo predkupno pravico, bo najugodnejšemu dražitelju vplačana varščina vrnjena. Če dražitelj v tem roku na poziv prodajalca ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za kulturo pravico zadržati vplačano varščino. 5. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do 20. 10. 2014 plačati varščino v višini 10% izklicne cene, torej 66.000,00 EUR na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic 18 33405-7103018-13113814, PP 131138 Osnovna sredstva – kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki) z navedbo »plačilo varščine – javna dražba grad Viltuš« Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic 18 33405-7103018-13113814, PP 131138 Osnovna sredstva – kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki) v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe, uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, ki lahko skladno s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastnice nepremičnin, kar preveri vsak dražitelj zase in ki se pravočasno in pravilno prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku. Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do vključno 20. 10. 2014 na naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba – grad Viltuš« ter s pripisom naziva in naslova dražitelja na hrbtni strani ovojnice posredovali naslednje dokumente: – potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke; – potrdilo, staro največ 30 dni, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa; – izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (za s.p.), staro največ 30 dni; – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi; – predložiti fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci pravnih oseb; – pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje; – parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe; – program obnove kompleksa gradu Viltuš, ki je predmet prodaje, skladen z Odlokom o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1) in predvideno finančno konstrukcijo s časovnico obnove in funkcioniranja – skrajni rok za dokončanje del je konec leta 2020; – predstavitev rabe kulturnega spomenika (skladno z načeli varstva kulturne dediščine); – izjavo ponudnika, da bo zagotovil javno dostopnost gradu, skladno z Odlokom o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1). Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju. Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav oddajo tudi osebno v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30. Prijava mora vsebovati vse zahtevane ustrezne dokumente. Če bo prijava formalno nepopolna in nepravočasna, bo komisija tako vlogo izločila. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 9. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 10/14). Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo en ponudnik. 10. Ustavitev postopka: komisija ministrstva, pooblaščena za izvedbo postopka, oziroma Vlada Republike Slovenije lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala 22. 10. 2014, z začetkom ob 12. uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v veliki sejni sobi v 3. nadstropju. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Predložiti je treba tudi osebno izkaznico ali potni list. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika. VII. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe, natančnejših podatkih o predmetni nepremičnini, ogledu nepremičnine oziroma vpogledu v dokumentacijo v zvezi z nepremičnino, dobijo interesenti na Ministrstvu za kulturo, kontaktna oseba Metka Smrdel, višja svetovalka (elektronski naslov: metka.smrdel@gov.si). Za vpogled v dokumentacijo in ogled nepremičnine lahko interesenti zaprosijo najpozneje do vključno 15. 10. 2014, do 15. ure (relevanten je čas prejema prošnje). Zaprosilo je treba poslati pisno priporočeno po pošti na naslov organizatorja, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: metka.smrdel@gov.si. V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.
Vlada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti