Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2961. Pravilnik o sofinanciranju programov upokojenskih društev iz proračuna Občine Dobje, stran 7887.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06) je Občinski svet Občine Dobje na 16. redni seji dne 15. 5. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov upokojenskih društev iz proračuna Občine Dobje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev sredstev za sofinanciranje društev upokojencev in njihovih programov, ki so javnega pomena in vključujejo občane Občine Dobje.
2. člen
Pravico do sofinanciranja iz proračunskih sredstev Občine Dobje imajo društva upokojencev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Dobje,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da društvo deluje najmanj eno leto,
– da je društvo aktivno oziroma delujoče in lahko to izkazuje s predložitvijo letnega poročila in potrdilom o oddaji le-tega Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za delovanje društva.
3. člen
(1) Skupni obseg sredstev za sofinanciranje društev upokojencev določi občinski svet z vsakoletnim proračunom občine.
(2) Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Dobje.
II. JAVNI RAZPIS
4. člen
Društva upokojencev lahko pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
5. člen
(1) Postopek javnega razpisa se začne s sklepom župana, s katerim župan imenuje tričlansko komisijo, ki je pooblaščena za vodenje postopka odpiranja vlog in za pregled in vrednotenje prispelih ponudb v skladu s pogoji in merili, določenimi s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo.
(2) Dva člana komisije naj bi bila iz pristojnega odbora, lahko pa tudi izmed občanov, eden pa je izmed zaposlenih na občinski upravi. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi delo komisije.
6. člen
(1) Javni razpis pripravi in objavi občinska uprava, na uradni spletni strani Občine Dobje, povzetek pa na oglasni deski Občine Dobje.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– višino namenskih sredstev, ki jih zagotavlja proračun,
– določitev obdobja za sofinanciranje,
– merila za razdelitev sredstev,
– določitev vsebine in načina prijave,
– rok za prijavo,
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa,
– drugo.
7. člen
(1) Vse pravočasno prispele vloge na razpis pregleda komisija in v skladu z 2. členom tega pravilnika preveri izpolnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k ocenjevanju prijave, v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik.
(2) Komisija lahko posamezno društvo pozove k dopolnitvi vloge, in sicer v roku 8 dni od odpiranja ponudb. Kandidati morajo svoje vloge dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema poziva.
(3) Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo vlog, občinski upravi posreduje predlog razdelitve namenskih sredstev. Občinska uprava v roku 8 dni od prejema predloga izda upravičencem odločbo o odobrenih sredstvih. Na omenjeno odločbo je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe.
(4) Po preteku pritožbenega roka župan z upravičencem sklene pogodbo. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da odstopa od pogodbe.
III. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
8. člen
Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo po merilih, ki jih določa ta pravilnik. Merila obravnavajo naslednje sklope:
1. delovanje društva,
2. programi društva.
III/1. Delovanje društev
9. člen
Društvo pridobi točke glede na število članov v preteklem letu s prebivališčem na območju Občine Dobje.
Kot član društva se šteje oseba, ki je v skladu z določili Zakona o društvih podpisala pristopno izjavo za članstvo v društvu in je v preteklem koledarskem letu izpolnila članske obveznosti v društvu.
Merila za točkovanje:
+-------------+-------------+-------------+
|  Razred  |  Število  |Število točk |
|       |  članov  |       |
+-------------+-------------+-------------+
|   1.   | 03 do 40  |   30   |
+-------------+-------------+-------------+
|   2.   | 41 do 90  |   40   |
+-------------+-------------+-------------+
|   3.   | 91 do 140 |   50   |
+-------------+-------------+-------------+
|   4.   |  nad 140  |   70   |
+-------------+-------------+-------------+
III./2. Programi društev
10. člen
(1) Društvo lahko pridobi točke za:
1. Organizacijo prireditev
Kot prireditve se upoštevajo dobrodelne, športne, kulturne in druge neprofitne prireditve ali prireditve za predstavitev dejavnosti širši javnosti. Točkuje se izvedba posamezne prireditve v tekočem letu.
2. Organizacijo predavanj in drugih izobraževalnih programov
Kot predavanja in drugi izobraževalni programi se upoštevajo strokovno vodeni programi, namenjeni izobraževanju članov ter širše javnosti. Točkuje se organizacija posameznega predavanja v tekočem letu.
3. Organizacijo strokovnih ekskurzij
Upošteva se organizacija ekskurzij za člane društva v tekočem letu. Točkuje se udeležba članov.
4. Informiranje
Upošteva se izdaja tiskanih in e-publikacij društva o informiranju članov in širšega okolja.
Točkujejo se publikacije izdane v tekočem letu.
5. Delovanje članov v sekcijah
Upošteva se število aktivnih članov v posameznih sekcijah društva v tekočem letu.
6. Medgeneracijsko sodelovanje
Upoštevajo se s strani društva (prijavitelja na razpis) organizirana medgeneracijska srečanja.
(2) Merila za točkovanje:
+------------------------------+--------------------------------+
|      Kriterij      |     Število točk     |
+------------------------------+--------------------------------+
|Organizacija prireditev    |5 točk x št. prireditev     |
|               |(max. 25 točk)         |
+------------------------------+--------------------------------+
|Organizacija predavanj    |2,5 točke x št. organizacij   |
|in drugih izobraževalnih   |(max. 12,5 točk)        |
|programov           |                |
+------------------------------+--------------------------------+
|Organizacija strokovnih    |0,5 točke x št. udeležencev   |
|ekskurzij           |(max. 75 točk)         |
+------------------------------+--------------------------------+
|Informiranje         |0,5 točke x št. udeležencev   |
|               |(max. 75 točk)         |
+------------------------------+--------------------------------+
|Delovanje članov v sekcijah  |0,5 točk x št. članov v sekcijah|
|               |(max. 15 točk)         |
+------------------------------+--------------------------------+
|Medgeneracijsko sodelovanje  |Vsako srečanje šteje 3 točke  |
|               |(max. 12 točk)         |
+------------------------------+--------------------------------+
11. člen
(1) Skupni obseg proračunskih sredstev za sofinanciranje društev upokojencev se deli v naslednjem razmerju:
– 60 odstotkov sredstev za sofinanciranje delovanja društev,
– 40 odstotkov sredstev za sofinanciranje programov društev, določenih s tem pravilnikom.
(2) Komisija lahko deleže navedene v prejšnjem odstavku spremeni glede na prispele prijave, po predhodnem soglasju župana.
12. člen
Vloge se vrednotijo s točkovanjem. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno točkovno vrednost ponujenih programov in glede na višino namenjenih sredstev posebej za delovanje upokojenskih društev in programov društev, in sicer za vsako proračunsko obdobje.
IV. NADZOR NAMENSKE PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za Občino Dobje lahko izvajajo:
– komisija,
– občinski svet,
– nadzorni odbor občine,
– župan.
(2) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani upravičenca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, pa mora izvajalec v roku 30 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti, vrniti v proračun občine.
(3) Upravičenec, ki krši določila tega člena, ni upravičen do sredstev naslednjega javnega razpisa za sofinanciranje društev upokojencev.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0006/2014
Dobje, dne 15. maja 2014
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti