Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Št. 330-0001/2014-10 Ob-3532/14 , Stran 2192
Št. 330-0001/2014-10 Ob-3532/14
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (ZKmet-1) (Uradni list RS, št. 45/08) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2008–2013 (Uradni list RS, št. 63/08 in sklep Občinskega sveta Občine Šentrupert s 27. redne seje, dne 20. 2. 2014) (v nadaljevanju: pravilnik) ter v skladu z veljavnim Odlokom o proračunu Občine Šentrupert za leto 2014, Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2014 za Ukrep 8-Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2014/2015
I. Predmet javnega razpisa: Občina Šentrupert (v nadaljevanju: Občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2014, za Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2014/2015. II. Okvirna višina razpisanih sredstev: do 1.440 €. Sredstva v proračunu Občine Šentrupert za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2014/2015 so omejena v okviru zgoraj navedenega zneska (podeljena bo ena štipendija). Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert na podlagi Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2014 (Uradni list RS, št. 108/12 in 109/13). III. Ukrep Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2014/2015 (Ukrep 8) a) Namen ukrepa: Namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so predvideni za naslednike kmetij. b) Upravičenec do sredstev: Udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, s stalnim prebivališčem v občini in so predvideni za prevzemnike kmetij. c) Splošni pogoji upravičenosti: – dijak je udeleženec izobraževanja po veljavnem (verificiranem) kmetijskem srednješolskem izobraževalnem programu, – dijak je predviden za naslednika kmetije. d) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev: Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. e) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 ali 2014 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – fotokopija osebnega dokumenta, – izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo prosilec oziroma vlagatelj prevzemnik kmetije, – izjavo, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči, – kopijo zadnjega šolskega spričevala (za šolsko leto 2013/2014), – potrdilo o rednem vpisu (za šolsko leto 2014/2015), – potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto (leto 2013). f) Finančne določbe: višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna. Višina dodeljene štipendije za šolsko leto 2014/2015 je fiksna in bo za dijake znašala 120,00 EUR mesečno. IV. Vsebina vloge Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2014 za Ukrep 8-Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2014/2015« ter obvezne priloge k vlogi, ki so navedene v točki III. e) tega razpisa in v prijavnem obrazcu, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje po tem razpisu. Prijavni obrazec – vloga je na voljo od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali na spletni strani: www.sentrupert.si. Za dan objave razpisa šteje objava v Uradnem listu RS. V. Obravnavanje vlog Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne, pravilno izpolnjene in oddane v predpisanem roku na predpisanem obrazcu z vsemi zahtevanimi dokazili. Nepopolne vloge, vloge, ki ne bodo oddane v roku ali vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene oziroma zavržene in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz tega razpisa. Vse pravočasne in popolne vloge bo pregledala ter ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v tem razpisu, komisija, ki jo je imenoval župan. Komisija bo na podlagi ocene vlog naredila predlog razdelitve sredstev oziroma podelitve ene štipendije. O dodelitvi sredstev upravičencu oziroma štipendistu odloča župan s sklepom, s katerim se določi višina odobrenih sredstev za štipendijo Občine Šentrupert na področju kmetijstva za šolsko leto 2014/2015 oziroma za čas od 1. septembra 2014 do 31. avgusta 2015 po veljavnem (verificiranem) izobraževalnem srednješolskem programu kmetijske smeri. Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o štipendiranju, v kateri bo opredeljena višina štipendije, obdobje štipendiranja in ostale odgovornosti in obveznosti pogodbenih strank. VI. Nadzor in sankcije Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem javnem razpisu, mora prejemnik vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. VII. Roki za prijavo na javni razpis Rok, do katerega morajo biti oddane popolne vloge, je do vključno 15. oktobra 2014. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 15. 10. 2014, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 15. 10. 2014 oddana na pošti (datum poštnega žiga). Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom vlagatelja na zadnji strani kuverte in z ustrezno oznako ukrepa na sprednji strani kuverte: »za JR – Štipendije v kmetijstvu«. Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert v času uradnih ur. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. VIII. Informacije o razpisu: informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Šentrupert: www.sentrupert.si ali so dosegljive v času uradnih ur po tel. 07/34-34-602 (Mateja Jazbec) ali na št. 07/34-34-600 (glavna pisarna).
Občina Šentrupert

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti