Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Št. 478-18/2014-5 Ob-3557/14 , Stran 2207
Št. 478-18/2014-5 Ob-3557/14
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks: 07/353-63-65, e-pošta: obcina@semic.si, matična številka: 5880262, ID št. za DDV: SI79049273. 2. Opis predmeta prodaje in vrsta pravnega posla: 2.1 Predmet prodaje: nepremičnina parc. št. 12/1, k.o. 1521-Črmošnjice, v izmeri 42.100 m2, v naravi kamnolom Topli vrh. 2.2 Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 2.3 Za izkoriščanje kamnoloma Topli vrh ima obstoječi koncesionar sklenjeno koncesijsko pogodbo do leta 2021. 3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja 3.1 Izklicna cena nepremičnine je 105.671,00 EUR brez DDV. 3.2 Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino navedeno v točki 3.1 je 500 EUR. Na navedeno ceno se plača 22% DDV, tako da skupni znesek kupnine z DDV znaša 128.918,62 EUR. Za predmet prodaje se sklene kupoprodajna pogodba. 4. Način in rok plačila kupnine 4.1 Pogodba za prodajo nepremičnin se sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,vendar ne za več kot 15 dni. Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Semič njegovo varščino. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. 4.2 Kupec mora kupnino plačati v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe v enkratnem znesku na podračun Občine Semič Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Upravljavec oziroma organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpisana za 22. 10. 2014 in bo potekala v sejni sobi Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič, ob 12. uri. 6. Višina varščine: 6.1 Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene z DDV. Varščina se plača na podračun Občine Semič 01309-0100015998, sklic 00 72210001-47832-2009, z navedbo »varščina za javno dražbo«. 6.2 Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti. 7. Predkupna pravica: na navedeni nepremičnini ne obstaja predkupna pravica. 8. Udeležba na javni dražbi 8.1 Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in se pravočasno in pravilno prijavijo, tako, da najkasneje do 22. 10. 2014 po pošti oziroma najkasneje do 11. ure istega dne, osebno na sedež občinske uprave Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič pisno prijavijo svojo udeležbo in predložijo naslednje dokumente: – potrdilo o plačani varščini (kopija) in celotna številka računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine; – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.) staro največ 30 dni, oziroma kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe); – davčno številko in EMŠO oziroma ID št. za DDV in matično številko (pravne osebe); – telefonsko številko; – overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na javni dražbi pooblasti drugo osebo; – izjavo, da sprejema izklicno ceno in pogoje javne dražbe; – originalno potrdilo o poravnanih obveznostih v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, pridobljeno s strani Finančne uprave RS, ki na dan oddaje prijave na javno dražbo ne sme biti starejše od 15 dni; – izjavo, da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Semič, na dan oddaje prijave na javno dražbo. Resničnost izjave bo preverjena s strani pristojne službe Občine Semič pred začetkom javne dražbe. 8.2 Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom predložiti: – originalno potrdilo o vplačilu varščine (zgolj na vpogled); – na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument; – morebitni pooblaščenec pravne osebe in pooblaščenec samostojnega podjetnika posameznika: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku. 9. Pravila javne dražbe: – nepremičnina, ki je predmet javne dražbe, se prodaja po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino; – davek na dodano vrednost, drugi davki in druge dajatve, stroški notarja in stroški v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi kupec; – javno dražbo bo izvajala Komisija za izvedbo postopka prodaje zemljišča parc. št. 12/1, k.o. Črmošnjice, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14); – javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku treh dni od datuma javne dražbe; – če je dražitelj samo eden in sprejema izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost; – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine; – če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih. 10. Informacije: o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/356-53-60, e-pošta: obcina@semic.si, ali osebno v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS in na uradni spletni strani Občine Semič: www.semic.si
Občina Semič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti