Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2509. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB7)
2510. Zakon o davku od srečk (ZDavS)
2511. Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV)
2512. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B)
2513. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A)
2514. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-K)
2515. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L)
2516. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B)
2517. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B)
2518. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-I)
2519. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I)
2520. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A)
2521. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-D)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2522. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ruski federaciji
2523. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
2524. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji
2525. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični Republiki Nepal
2526. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš
2527. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
2528. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kirgiziji
2529. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Turkmenistanu
2530. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan
2531. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
2532. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
2533. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
2534. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji
2535. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2567. Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija
2568. Uredba o obrtnih dejavnostih
2569. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje naravnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru Lipica II – širitev v Občini Sežana
2570. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013

Sklepi

2571. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
2572. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo
2573. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
2574. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«

MINISTRSTVA

2536. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
2537. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v požarnovarnostnem pasu železniške proge, na tirnih vozilih in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem
2538. Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2013
2539. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito

USTAVNO SODIŠČE

2540. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 342. člena Kazenskega zakonika ni v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2541. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2013
2542. Poročilo o gibanju plač za maj 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2543. Dopolnitve Disciplinskega pravilnika
2544. Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

OBČINE

Dobrna

2545. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
2546. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Dobrova-Polhov Gradec

2547. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec

Ljubljana

2548. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana
2549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave
2550. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih
2551. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni gimnastični center«
2552. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana«

Pivka

2553. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN središče Pivke

Slovenj Gradec

2554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013

Slovenske Konjice

2555. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar) – fazna gradnja objekta 1
2556. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Vzhodna obvoznica«, od križišča s cesto Celje–Maribor do priključka na obstoječi cesti Slovenske Konjice–Oplotnica

Šmarje pri Jelšah

2566. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Tabor

2557. Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2012

Žalec

2558. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja
2559. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Žalec
2560. Pravilnik o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec
2561. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
2562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
2563. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
2564. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2565. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost