Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2509. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB7)
2510. Zakon o davku od srečk (ZDavS)
2511. Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV)
2512. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B)
2513. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A)
2514. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-K)
2515. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L)
2516. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B)
2517. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B)
2518. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-I)
2519. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I)
2520. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A)
2521. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-D)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2522. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ruski federaciji
2523. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
2524. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji
2525. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični Republiki Nepal
2526. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš
2527. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
2528. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kirgiziji
2529. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Turkmenistanu
2530. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan
2531. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
2532. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
2533. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
2534. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji
2535. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2567. Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija
2568. Uredba o obrtnih dejavnostih
2569. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje naravnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru Lipica II – širitev v Občini Sežana
2570. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013

Sklepi

2571. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
2572. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo
2573. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
2574. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«

MINISTRSTVA

2536. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
2537. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v požarnovarnostnem pasu železniške proge, na tirnih vozilih in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem
2538. Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2013
2539. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito

USTAVNO SODIŠČE

2540. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 342. člena Kazenskega zakonika ni v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2541. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2013
2542. Poročilo o gibanju plač za maj 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2543. Dopolnitve Disciplinskega pravilnika
2544. Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

OBČINE

Dobrna

2545. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
2546. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Dobrova-Polhov Gradec

2547. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec

Ljubljana

2548. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana
2549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave
2550. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih
2551. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni gimnastični center«
2552. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana«

Pivka

2553. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN središče Pivke

Slovenj Gradec

2554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013

Slovenske Konjice

2555. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar) – fazna gradnja objekta 1
2556. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Vzhodna obvoznica«, od križišča s cesto Celje–Maribor do priključka na obstoječi cesti Slovenske Konjice–Oplotnica

Šmarje pri Jelšah

2566. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Tabor

2557. Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2012

Žalec

2558. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja
2559. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Žalec
2560. Pravilnik o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec
2561. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
2562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
2563. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
2564. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2565. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti