Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec, stran 7771.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 1. izredni seji dne 4. 7. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
1. člen
Briše se 3. člen Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 90/07 in 55/10).
2. člen
V Pravilniku o štipendiranju v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 90/07 in 55/10) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Štipendijo lahko pridobijo:
– nadarjeni dijaki in dijaki za šolanje na srednjih šolah v primeru, če gre za izobraževalne programe za pridobitev deficitarnih poklicev,
– nadarjeni študenti na vseh stopnjah študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– študenti, če gre za pridobitev deficitarnega poklica, na vseh stopnjah študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v tujini,
– izjemoma tudi dijaki in študenti, ki dosegajo izjemne rezultate v evropskem in svetovnem merilu.
Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena in:
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Žalec,
– niso v delovnem razmerju,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarske družbe ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji,
– imajo nadarjeni dijaki v preteklem šolskem letu izobraževanja povprečno oceno najmanj 4,0 iz ocenjenih predmetov ter svojo nadarjenost dokažejo s priznanji in priporočili profesorjev,
– imajo dijaki, ki se izobražujejo za pridobitev deficitarnega poklica, v preteklem šolskem letu izobraževanja povprečno oceno najmanj 3,0 iz ocenjenih predmetov,
– imajo nadarjeni študenti, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,0 iz opravljenih izpitov in svojo nadarjenost dokažejo s priznanji in priporočili profesorjev, študenti, vpisani v prvi letnik študija, pa zaključeno srednješolsko izobraževanje s povprečno oceno najmanj 4,0 iz ocenjenih predmetov ter svojo nadarjenost dokazujejo s priznanji in priporočili profesorjev,
– imajo študenti, ki se izobražujejo v tujini, ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami za nadarjene študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– imajo študenti, ki se izobražujejo za pridobitev deficitarnega poklica, v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 7,0 iz opravljenih izpitov, študenti, vpisani v prvi letnik študija, če gre za pridobitev deficitarnega poklica, pa zaključeno srednješolsko izobraževanje s povprečno oceno najmanj 3,0 iz ocenjenih predmetov.
Seznam deficitarnih poklicev se pridobi na Zbornici zasebnega gospodarstva Žalec.
Kolikor za štipendijo za nadarjene kandidira več kandidatov, ima prednost kandidat, ki doseže višjo povprečno oceno v preteklem šolskem letu. Če je povprečna ocena pri dveh ali več kandidatih enaka, ima prednost kandidat, ki izkaže večjo nadarjenost, ki jo dokazujejo s priznanji in priporočili profesorjev. Če je povprečna ocena in nadarjenost pri dveh ali več kandidatih enaka, ima prednost kandidat, pri katerem je dohodek na družinskega člana nižji v primerjavi z drugimi kandidati.
Kolikor za štipendijo za pridobitev deficitarnih poklicev kandidira več kandidatov, ima prednost kandidat, ki doseže višjo povprečno oceno v preteklem šolskem letu. Če je povprečna ocena pri dveh ali več kandidatih enaka, ima prednost kandidat, pri katerem je dohodek na družinskega člana nižji v primerjavi z drugimi kandidati.
Pri izračunu povprečne ocene dijaka se upošteva povprečje ocen predmetov v preteklem šolskem letu. Kot dokazilo se upošteva spričevalo zadnjega šolskega leta.
Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta. Za študente iz tujine je obvezna priloga ocenjevalni sistem tuje institucije.
Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje državnih štipendij.«
3. člen
V 5. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presega minimalne plače v istem obdobju, se osnovna štipendija poveča za 20 % zajamčene plače.«
4. člen
V 6. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Kolikor za posamezno vrsto štipendij kandidira manj kandidatov, kot je razpisanih štipendij, lahko Komisija za štipendiranje proste štipendije razporedi med druge štipendije, kjer je več kandidatov.«
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O dodelitvi štipendije se odloči za obdobje od začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega upravičenec uveljavlja pravico do štipendije, do konca izobraževalnega programa na stopnji, za katerega je pridobil štipendijo.«
6. člen
Spremeni se 12. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Pri dodeljevanju štipendij po tem pravilniku se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
O pridobitvi, spremembi, mirovanju in prenehanju pravice do štipendije odloča na prvi stopnji Občinska uprava Občine Žalec, na drugi stopnji pa župan Občine Žalec.«
7. člen
Doda se nov 21.a člen pravilnika:
»Štipendista, ki iz objektivnih razlogov (težja bolezen ali invalidnost) ne zaključi izobraževanja na stopnji, za katero je prejemal štipendijo, se lahko deloma ali v celoti oprosti vračila štipendije. O utemeljenosti teh razlogov odloča Komisija za štipendiranje.«
8. člen
Spremeni se 24. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Strokovna služba Občine Žalec je dolžna spremljati učne uspehe štipendistov in socialni položaj, vzdrževati z njimi stalne stike in se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti.«
9. člen
Spremeni se 25. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Strokovna služba Občine Žalec je dolžna štipendiste obvestiti o morebitnih spremembah in dopolnitvah pravilnika.«
10. člen
Ta Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se pravice in obveznosti štipendistov, ki so jih pridobili pred uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec, izvajajo po pravilniku, na osnovi katerega jim je bila štipendija dodeljena.
Št. 641-00-0006/2013
Žalec, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti