Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2560. Pravilnik o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec, stran 7770.

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami), 18. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 – ZUOPP-1), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 1. izredni seji dne 4. 7. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– upravičence do prevoza v in iz šole,
– območje zagotavljanja prevozov v in iz šole,
– določitev višine zneska povračila stroškov,
– postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma povračila stroškov prevoza,
– podlago za povrnitev prevoznih stroškov in
– način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov iz proračuna Občine Žalec.
2. člen
(upravičenci do prevoza v in iz šole)
1. Osnovnošolski otroci:
– imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo bivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole znotraj njihovega šolskega okoliša;
– imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo znotraj njihovega šolskega okoliša;
– ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripada, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo.
2. Otroci s posebnimi potrebami:
– ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene programe osnovne šole ali posebni program vzgoje in izobraževanja, imajo na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju: odločba o usmeritvi) pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi;
– ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre;
– kolikor je v odločbi o usmeritvi navedeno, da se otroku zaradi gibalne oviranosti dodeli spremljevalca za nudenje fizične pomoči, se tudi zanj povrnejo stroški prevoza v primeru uporabe sredstev organiziranega javnega prevoza.
Vsi upravičenci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Žalec. Upravičenci do prevoza v in iz šole morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila o tem takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni obvestiti strokovno službo Občine Žalec.
3. člen
(območje zagotavljanja prevozov v in iz šole)
Prevozi v in iz šole se zagotavljajo na območju celotne Občine Žalec, razen za otroke s posebnimi potrebami, za katere se zagotavljajo prevozi oziroma povrnejo stroški prevoza tudi za območja izven Občine Žalec v skladu z odločbo o usmeritvi.
4. člen
(določitev višine zneska povračila stroškov)
Šolske prevoze za upravičence iz 1. točke 2. člena tega pravilnika (osnovnošolski otroci) praviloma organizira Občina Žalec s pogodbenimi prevozi z izvajalci, izbranimi na podlagi javnega naročila, kolikor prevoz z redno linijo ni možen. Financirajo se iz sredstev proračuna Občine Žalec. Občina Žalec sofinancira tudi stroške nakupa mesečnih vozovnic za upravičence iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika, ki imajo možnost prihoda v šolo z rednimi avtobusnimi linijami.
Stroške prevoza v in iz šole za upravičence, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku tega člena, se povrne glede na ceno najcenejše avtobusne vozovnice za javni prevoz (v višini enkratne ali mesečne vozovnice) oziroma se povračilo prevoznih stroškov določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca – vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju: šola/zavod) in nazaj, kolikor strokovna služba ugotovi, da je to cenejša oblika prevoza.
Povračilo stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do šole/zavoda in nazaj se obračuna v skladu z veljavnimi predpisi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem v državnih organih.
Občina lahko v dogovoru s starši/skrbniki otrok s posebnimi potrebami in šolo/zavodom organizira poseben prevoz, namenjen samo prevozu teh otrok, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
V primeru, da je šolski prevoz organiziran na relaciji, za katero je podana vloga za povračilo prevoznih stroškov, pa se ga otroci na željo staršev/skrbnikov ne poslužujejo, starši/skrbniki nimajo pravice do uveljavljanja povračila stroškov.
5. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma povračila stroškov prevoza)
Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole do 30. 6. za naslednje šolsko leto posredovati Občini Žalec sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika. Sezname lahko osnovne šole tekom šolskega leta dopolnijo, kolikor pride do spremembe števila upravičencev do prevoza.
Za ostale primere iz 2. točke 2. člena tega pravilnika morajo starši oziroma zakoniti zastopniki posredovati na Občino Žalec vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga tega pravilnika.
Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno vlogi, ki je sestavni del tega pravilnika, obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.
Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev vloge.
Na podlagi popolne vloge strokovna služba občine izda odločbo o povračilu stroškov prevoza (v nadaljevanju: odločba).
6. člen
(podlaga za povrnitev prevoznih stroškov)
Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za upravičence, za katere je bila izdana odločba, je mesečni zahtevek staršev/skrbnikov:
– s priloženim potrdilom šole/zavoda, ki jo/ga upravičenec obiskuje, iz katerega mora biti razvidno število dni, ko je bil upravičenec prisoten v šoli/zavodu,
ali
– s priloženim originalnim računom za vozovnico za javni prevoz, kolikor upravičenec (in spremljevalec), dejansko koristi sredstva javnega prevoza.
Ob pouka prostih dnevih se povračila stroškov prevozov v šolo/zavod ne izplačuje.
7. člen
(način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov)
Sredstva za povračilo prevoznih stroškov upravičencev se na podlagi zahtevka iz 6. člena tega pravilnika nakazujejo mesečno na osebni račun njihovih zakonitih zastopnikov, katerim je bila izdana odločba v skladu s 5. členom tega pravilnika.
Zakoniti zastopniki upravičencev posredujejo zahtevek z dokazili strokovni službi Občine Žalec mesečno, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-02-0001/2013
Žalec, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost