Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2555. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar) – fazna gradnja objekta 1, stran 7761.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar) – fazna gradnja objekta 1
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Opredeljeno območje razširitve dejavnosti Leskovar v spremembah in dopolnitvah ZN industrijska cona Slovenske Konjice ima v 6. členu z naslovom Tolerance in etapnost v peti alineji opredeljeno izgradnjo objekta 1 v eni etapi.
Ker naročnik zaradi gospodarske situacije ne more zagotoviti finančnih sredstev za gradnjo celotnega objekta, ga želi graditi v fazah.
Razlogi za spremembe in dopolnitve akta
Naročnik nujno potrebuje funkcionalne površine in prostore za registrirano gostinsko dejavnost, ki se izvaja v objektu, ki služi drugemu namenu. Funkcionalni prostori in površine so za razširitev gostinske dejavnosti predvideni v delu pritlične etaže objekta 1.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcele številka 545/23, k.o. Slovenske Konjice, in delno 545/20.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbo zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar) (Uradni list RS, št. 45/08).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavani objekt, bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v naslednjih tridesetih dneh. Sprejem predloga akta je predviden v roku 4 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki in v skladu z 61.a členom skrajšan postopek.
5. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
6. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0009/2013
Slovenske Konjice, dne 10. julija 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost