Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2556. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Vzhodna obvoznica«, od križišča s cesto Celje–Maribor do priključka na obstoječi cesti Slovenske Konjice–Oplotnica, stran 7761.

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Vzhodna obvoznica«, od križišča s cesto Celje–Maribor do priključka na obstoječi cesti Slovenske Konjice–Oplotnica
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj urbanistične zasnove naselja Slovenske Konjice z oznako S območja za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (S10 individualna gradnja in zapolnitve Oplotniška – Vešenik) ter D območja drugih površin (D3 zeleni pas ob obvoznici Vešenik in ob strugi Bezine).
Območje se ureja na osnovi Odloka o izvedbenem načrtu stanovanjske soseske cone Vešenik – del A in B s spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 630/87, in Uradni list RS, št. 7/95, 88/99, 71/00, 19/01, 43/02), ki med drugim upošteva idejni potek predvidene podaljšave »vzhodne obvoznice« od križišča s cesto Tepanje–Slovenske Konjice ter do priključka na obstoječo cesto Slovenske Konjice–Oplotnica. Ta cesta preseka obravnavano območje na 2 dela in tako so tudi območja za stanovanjsko gradnjo oblikovana v 2 celoti: del A in B.
Razlogi za sprejem novega OPPN so:
1. Zaradi sedanje prometne ureditve skozi Slovenske Konjice za smer Oplotnica, ki je z vidika lokalnega prometa, tranzita in dnevnih migrantov neustrezna, je potrebna izgradnja severne obvoznice v smeri Bezine.
2. Predvidena cesta predstavlja rešitev prometnih zagat v smeri Bezine in hkrati smiselno navezavo na vzhodno obvoznico Slovenske Konjice–Žiče. S tem se osrednji del mesta razbremeni prekomernega tranzitnega prometa, delno tudi lokalnega prometa ter z njim povezanih vplivov.
3. Načrtovana obvoznica se na priključku regionalne ceste R2-430, odsek 0278 Tepanje–Slovenske Konjice v km 2+762 nahaja semaforizirano trikrako križišče, pri čemer semaforizacija predstavlja začasno rešitev do izgradnje krožišča.
4. Predvideni četrti krak krožišča predstavlja načrtovana obvoznica Slovenske Konjice–Oplotnica, ki bo razbremenila obstoječo regionalno cesto R3-700, odsek 1272 Slovenske Konjice–Oplotnica.
5. Trasa načrtovane obvoznice je povzeta po veljavnem občinskem odloku, kjer je mesto priključitve obvoznice na obstoječo regionalno cesto R3-700, odsek 1272 Slovenske Konjice–Oplotnica predvideno na stacionažo km 0+700.
6. V sklopu izdelave strokovnih podlag je bila izdelana evalvacija petih variant poteka obvoznice. Vse variante, ki so bile predmet evalvacije, so predvidevale začetek trase v isti izhodiščni in končni točki. Spreminjale so se lokacije cestnih priključkov na načrtovano obvoznico.
7. Varianta, ki je bila po strokovnih ocenah najprimernejša, je osnova za izdelavo OPPN.
8. Za potrebe variantne rešitve so bile opravljene meritve hrupa na območju obdelave OPPN in študija obremenitve s hrupom. Istočasno je bilo pridobljeno soglasje upravljavca vodotoka o prestavitvi dela vodotoka Bezinščica za potrebe rekonstrukcije ceste.
2. Območje prostorskega akta
Območje OPPN se okvirno nanaša na naslednje parcelne številke: 283/3 del, 283/6 del, 283/7, 285/2, 283/9, 277/1 del, 273/5 del, 270/20, 270/18 del, 1317/4 del, 270/14, 270/13, 270/19, 270/3, 270/17, vse k.o. Slovenske Konjice, in 677, 681 del, 686/13 del, 686/11 del, 1173/1 del, 1033/3 del, 1034/1 del, 1172/2, *231, 1037/5 del, 1037/2, 1038/1, 1050/23 del, 1050/2 del, 1049, 1167/1, 1447 del, vse k.o. Tepanje, 425/40, k.o. Bezina, in 1608 del, k.o. Škalce.
Območje OPPN je določeno skladno z izbranim najustreznejšim potekom trase vhodne obvoznice. Območje OPPN predstavlja izbrano traso ceste, ki poteka po severno vzhodnem delu katasterske občine Slovenske Konjice ter vzhodnem delu katasterske občine Škalce in na jugozahodnem delu območja katasterske občine Tepanje ter južnem delu katasterske občine Bezina.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbel naročnik Občina Slovenske Konjice.
4. Roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+-------------------------+--------------+
|Sklep o začetku priprave |julij 2013  |
|prostorskega akta    |       |
+-------------------------+--------------+
|Objava sklepa v uradnem |julij 2013  |
|glasilu         |       |
|in na svetovnem spletu  |       |
+-------------------------+--------------+
|Obvestilo MKO, Direktorat|30 dni    |
|za okolje        |       |
|o izvedbi celovite    |       |
|presoje vplivov na okolje|       |
+-------------------------+--------------+
|Priprava osnutka     |15 dni    |
|prostorskega akta    |       |
+-------------------------+--------------+
|Pridobivanje smernic   |30 dni    |
+-------------------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni |7 dni pred  |
|razgrnitvi        |pričetkom   |
|in javni obravnavi    |javne     |
|osnutka         |razgrnitve  |
+-------------------------+--------------+
|Javna razgrnitev in javna|30 dni    |
|obravnava        |       |
+-------------------------+--------------+
|Priprava stališča do   |10 dni po   |
|pripomb         |zaključku   |
|in predlogov       |javne     |
|             |razgrnitve  |
+-------------------------+--------------+
|Pridobivanje mnenj    |30 dni    |
+-------------------------+--------------+
|Priprava usklajenega   |15 dni    |
|predloga         |       |
+-------------------------+--------------+
|Sprejemanje odloka na  |januar/februar|
|občinskem svetu     |2014     |
+-------------------------+--------------+
|Objava v Uradnem listu RS|februar 2014 |
+-------------------------+--------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Krekova 17, 2000 Maribor
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje
GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
Gratel, d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
Kabelsko razdelilni sistem, Ulica Toneta Melive 2, 3210 Slovenske Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0008/2013
Slovenske Konjice, dne 12. julija 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti