Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2553. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN središče Pivke, stran 7754.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 57/12) – v nadaljevanju: ZPNačrt, 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 19. redni seji dne 4. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN središče Pivke
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje, ki je z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središče Pivke (Uradni list RS, št. 62/13 – v nadaljevanju: Odlok o OPPN središče Pivke) določeno kot enota urejanja prostora (v nadaljevanju: pEUP) PI SR 01/1, PI SR 01/2, PI SR 02, PI SR 03, PI SR 04, PI SR 05.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinski podrobni prostorski načrt za središče Pivke (v nadaljevanju: PO OPPN središče Pivke) vsebuje:
– Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– Prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme,
– Prikaz dodatno načrtovane komunalne opreme,
– Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme na območju, ki je z Odlokom o OPPN središče Pivke določeno kot pEUP PI SR 01/1, PI SR 01/2, PI SR 02, PI SR 03, PI SR 04, PI SR 05.
(4) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno opremo v območju pEUP PI SR 01/1, PI SR 01/2, PI SR 02, PI SR 03, PI SR 04, PI SR 05 se določajo na podlagi tega odloka.
2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Celotno obračunsko območje se glede na Odlok o OPPN središče Pivke nahaja v pEUP PI SR 01/1, PI SR 01/2, PI SR 02, PI SR 03, PI SR 04, PI SR 05 in obsega 75.920 m2.
(2) Celotno obračunsko območje se deli na 4 obračunska območja v skladu s komunalno opremljenostjo in načrtovanimi prostorskimi ureditvami, in sicer:
– Obračunsko območje z oznako O1, ki predstavlja območje načrtovanih prostorskih ureditev za potrebe cerkve.
– Obračunsko območje z oznako O2, ki predstavlja območje središča ter s tem načrtovane ureditve osrednjega mestnega trga ter ureditve prometnih površin za mirujoči promet (delno kot javnih parkirišč in delno kot nadomestnih parkirišč za goste mestne kavarne), celovito ureditev promenadno oblikovane Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice vključno z ureditvijo uličnih fasad in zunanjih površin objektov ter ureditvijo gospodarske javne infrastrukture in ureditev urbanega prostora.
– Obračunsko območje z oznako O3, ki predstavlja območje načrtovanih prostorskih ureditev doma za starejše občane z varovanimi stanovanji.
– Obračunsko območje z oznako O4, ki predstavlja območje načrtovanih prostorskih ureditev negovalne bolnice.
(3) Program opremljanja obravnava O1, O2, O3 in O4 ločeno za vsako obračunsko območje. Komunalni prispevek se zaračuna za vsako obračunsko območje posebej, in sicer se komunalni prispevek odmeri za tisto komunalno opremo, katere gradnja je predvidena v občinskem proračunu za tekoče oziroma naslednje leto.
(4) O1 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN središče Pivke opredeljene kot podenote urejanja prostora (v nadaljevanju: pEUP) PI SR 01/2 s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadaljevanju: PNRP) območje centralnih dejavnosti in obsega območje novih prostorskih ureditev. V območju se načrtuje prostorska ureditev cerkve v obsegu 4.517,28 m2.
(5) O2 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN središče Pivke opredeljene kot podenote urejanja prostora (v nadaljevanju: pEUP) PI SR 01/1, PI SR 02 in PI SR 03. Območji PI SR 01/1 in PI SR 03 imata podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadaljevanju: PNRP) območje centralnih dejavnosti pri čemer pEUP PI SR 01/1 obsega območje novih prostorskih ureditev, pEUP PI SR 03 pa predstavlja območje vzdrževanja stanja. Območje PI SR 02 imata podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadaljevanju: PNRP) območje prometnih površin in obsega območje novih prostorskih ureditev. V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 01/1 se načrtuje ureditev osrednjega mestnega trga ter ureditev prometnih površin za mirujoči promet delno kot javnih parkirišč in delno kot nadomestnih parkirišč za goste mestne kavarne. V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 02 se načrtuje ureditev razširitve osrednjega javnega prostora z ureditvijo obojestranske promenade ob Kolodvorski cesti, manjšega javnega parka in javnih parkirišč. Promenada s parkom je primarno namenjena socialnih interakcijam in zato predstavlja prostor srečevanja, posedanja, sprehajanja, druženja in le sekundarno predstavlja servisno površino za motorni promet. V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 03 se načrtuje obstoječa struktura ohranja in dopolnjuje. Obračunsko območje O2 obsega 56.582,92 m2.
(6) O3 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN središče Pivke opredeljene kot podenote urejanja prostora (v nadaljevanju: pEUP) PI SR 04 s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadaljevanju: PNRP) stanovanjsko območje, predstavlja območje novih prostorskih ureditev. V območju se načrtuje prostorska ureditev doma za starejše občane z varovanimi stanovanji v obsegu 9.559,90 m2.
(7) O4 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN središče Pivke opredeljene kot podenote urejanja prostora (v nadaljevanju: pEUP) SR 05 s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadaljevanju: PNRP) območje centralnih dejavnosti in predstavlja območje delne prenove. V območju se načrtuje prostorska ureditev negovalne bolnice v obsegu 5.259,65 m2.
(8) Obračunska območja so prikazana na grafičnih prikazih PO OPPN središče Pivke, in sicer na Karti 2: Prikaz obračunskih območij PO OPPN središče Pivke.
3. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME
3. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema)
(1) Celotno obračunsko območje PO OPPN središče Pivke bo opremljeno z:
– Obstoječo komunalno opremo glede na Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11 – v nadaljevanju: Odlok o PO Pivka),
– Načrtovano komunalno opremo glede na Odlok o PO Občine Pivka in
– Dodatno načrtovano komunalno opremo za obračunsko območje PO OPPN središče Pivke, ki je določena z Odlokom o OPPN središče Pivke in s projektom Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) – izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Pivka ter oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice (1. sklop) – vodovodni sistem Postojna–Pivka in vodovod Buje – I. faza in vodovod Kal, in sicer sklop 1 – čistilna naprava Pivka in sklop 2 – kanalizacija in vodovod aglomeracija (v nadaljevanju: Projekt Porečje Ljubljanice).
(2) Obstoječa, načrtovana in dodatno načrtovana komunalna oprema so prikazane na grafičnih prikazih PO OPPN središče Pivke, in sicer na Karti 1: Prikaz obstoječe, načrtovane in dodatno načrtovane komunalne opreme PO središče Pivke, M 1:2000.
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema je prikazana na grafičnih prikazih PO OPPN središče, in sicer na:
– Karti 1: Prikaz obstoječe, načrtovane in dodatno načrtovane komunalne opreme PO središče Pivke, M 1:2000,
– Prilogi 4.1: Občinski podrobni prostorski načrt za čistilno napravo v Pivki (izdelal pod št. projekta 08/P-003 V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica februar 2009),
– Priloga 4.2: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.0 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 4.3: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.1 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 4.4: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.2 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 4.5: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.3 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 4.6: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.4 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 4.7: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.5 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 5.1: PGD, Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracije Pivka, list 3.5.1.1 (izdelal pod št. projekta 48/10-1 Biro Obala d.o.o., Koper avgust 2010),
– Priloga 5.2: PGD, Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracije Pivka, list 3.5.1.2 (izdelal pod št.projekta 48/10-1 Biro Obala d.o.o., Koper avgust 2010).
4. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema v O1)
(1) Obstoječa komunalna oprema za O1, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Prometno omrežje, in sicer lokalne ceste in zbirna mestna ali krajevna cesta,
– Prometno omrežje, in sicer javne poti in mestne ali krajevne ceste,
– Prenosno vodovodno omrežje,
– Distribucijsko vodovodno omrežje,
– Komunalna oprema za ravnanje z odpadki,
– Grajeno javno dobro (stadion in nogometno igrišče ter športna igrišča).
(2) Načrtovana komunalna oprema za O1, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Gradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in zbirnih mestnih ali krajevnih cest,
– Gradnja ali rekonstrukcija javnih poti in mestnih ali krajevnih cest,
– Grajeno javno dobro (ureditev trga pred Krpanovim domom).
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O1, ki je določena z Odlokom o OPPN središče Pivke je:
– Ureditev mestnega trga na parceli z oznako T1-1.
– Ureditev javnega tlakovanega prostora za manjše prireditve kot razširitev mestnega trga na parceli z oznako T1-2.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 17 parkirnih mest na parceli z oznako T2-5.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 32 parkirnih mest na parceli z oznako T4-2.
– Ureditev nove javne ceste na mestu obstoječe dostopne ceste k območju parka Javor ter ureditev dostopa na javno parkirišče na parceli z oznako P1-2.
– Ureditev manjšega trga z info-točko in stalno prodajalnico in prostorom pokrite tržnice na parceli z oznako K3-1.
– Razširitev promenadno oblikovanega pločnika ob Kolodvorski in ureditev manjšega javnega parka z 2 otroškima igriščema za različne starostne stopnje ter ureditev peš povezave med Potjo na Zavrtnice in Kolodvorsko cesto na parceli z oznako K3-2.
– Ureditev javnih parkirišč z dopustno uporabo površin za sejmišče s postajališčem za avtodome v obsegu 63 parkirnih mest za osebna vozila in 3 parkirna mesta oziroma postajališči za avtodome na parceli z oznako K3-3.
– Ureditev za javnost odprtega prostora kot razširitve promenade ob Kolodvorski cesti na parceli z oznako K4-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice na parceli z oznako P1-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev poti Pod Zavrtnice v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P3.
– Ureditev za javnih zelenih površin na parceli z oznako K1-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev oziroma razširitev promenade z drevoredom ob Kolodvorski na parceli z oznako P1-3.
– Rekonstrukcijo severnega dela Poti na Orlek v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P2.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom na oblikovanju zelenih javnih površin v zaledju območja na parceli z oznako K5-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
(4) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O1, ki je določena s projektom Porečje Ljubljanice je:
– Fekalno kanalizacijsko omrežje.
– Čistilna naprava.
– Prenosno in distribucijsko vodovodno omrežje.
5. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema v O2)
(1) Obstoječa komunalna oprema za O2, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Prometno omrežje, in sicer lokalne ceste in zbirna mestna ali krajevna cesta,
– Prometno omrežje, in sicer javne poti in mestne ali krajevne ceste,
– Prenosno vodovodno omrežje,
– Distribucijsko vodovodno omrežje,
– Komunalna oprema za ravnanje z odpadki,
– Grajeno javno dobro (stadion in nogometno igrišče ter športna igrišča).
(2) Načrtovana komunalna oprema za O2, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Gradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in zbirnih mestnih ali krajevnih cest,
– Gradnja ali rekonstrukcija javnih poti in mestnih ali krajevnih cest,
– Grajeno javno dobro (ureditev trga pred Krpanovim domom).
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O2, ki je določena z Odlokom o OPPN središče Pivka je:
– Ureditev mestnega trga na parceli z oznako T1-1.
– Ureditev javnega tlakovanega prostora za manjše prireditve kot razširitev mestnega trga na parceli z oznako T1-2.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 17 parkirnih mest na parceli z oznako T2-5.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 32 parkirnih mest na parceli z oznako T4-2.
– Ureditev nove javne ceste na mestu obstoječe dostopne ceste k območju parka Javor ter ureditev dostopa na javno parkirišče na parceli z oznako P1-2.
– Ureditev manjšega trga z info-točko in stalno prodajalnico in prostorom pokrite tržnice na parceli z oznako K3-1.
– Razširitev promenadno oblikovanega pločnika ob Kolodvorski in ureditev manjšega javnega parka z 2 otroškima igriščema za različne starostne stopnje ter ureditev peš povezave med Potjo na Zavrtnice in Kolodvorsko cesto na parceli z oznako K3-2.
– Ureditev javnih parkirišč z dopustno uporabo površin za sejmišče s postajališčem za avtodome v obsegu 63 parkirnih mest za osebna vozila in 3 parkirna mesta oziroma postajališči za avtodome na parceli z oznako K3-3.
– Ureditev za javnost odprtega prostora kot razširitve promenade ob kolodvorski cesti na parceli z oznako K4-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice na parceli z oznako P1-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev poti Pod Zavrtnice v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P3.
– Ureditev za javnih zelenih površin na parceli z oznako K1-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev oziroma razširitev promenade z drevoredom ob Kolodvorski na parceli z oznako P1-3
– Rekonstrukcijo severnega dela Poti na Orlek v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P2.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom na oblikovanju zelenih javnih površin v zaledju območja na parceli z oznako K5-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
(4) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O2, ki je določena s projektom Porečje Ljubljanice je:
– Fekalno kanalizacijsko omrežje.
– Čistilna naprava.
– Prenosno in distribucijsko vodovodno omrežje.
6. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema v O3)
(1) Obstoječa komunalna oprema za O3, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Prometno omrežje, in sicer lokalne ceste in zbirna mestna ali krajevna cesta,
– Prometno omrežje, in sicer javne poti in mestne ali krajevne ceste,
– Prenosno vodovodno omrežje,
– Distribucijsko vodovodno omrežje,
– Komunalna oprema za ravnanje z odpadki,
– Grajeno javno dobro (stadion in nogometno igrišče ter športna igrišča).
(2) Načrtovana komunalna oprema za O3, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Gradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in zbirnih mestnih ali krajevnih cest,
– Gradnja ali rekonstrukcija javnih poti in mestnih ali krajevnih cest,
– Grajeno javno dobro (ureditev trga pred Krpanovim domom).
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O3, ki je določena z Odlokom o OPPN središče Pivka je:
– Ureditev mestnega trga na parceli z oznako T1-1.
– Ureditev javnega tlakovanega prostora za manjše prireditve kot razširitev mestnega trga na parceli z oznako T1-2.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 17 parkirnih mest na parceli z oznako T2-5.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 32 parkirnih mest na parceli z oznako T4-2.
– Ureditev nove javne ceste na mestu obstoječe dostopne ceste k območju parka Javor ter ureditev dostopa na javno parkirišče na parceli z oznako P1-2.
– Ureditev manjšega trga z info-točko in stalno prodajalnico in prostorom pokrite tržnice na parceli z oznako K3-1.
– Razširitev promenadno oblikovanega pločnika ob Kolodvorski in ureditev manjšega javnega parka z 2 otroškima igriščema za različne starostne stopnje ter ureditev peš povezave med Potjo na Zavrtnice in Kolodvorsko cesto na parceli z oznako K3-2.
– Ureditev javnih parkirišč z dopustno uporabo površin za sejmišče s postajališčem za avtodome v obsegu 63 parkirnih mest za osebna vozila in 3 parkirna mesta oziroma postajališči za avtodome na parceli z oznako K3-3.
– Ureditev za javnost odprtega prostora kot razširitve promenade ob kolodvorski cesti na parceli z oznako K4-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice na parceli z oznako P1-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev poti Pod Zavrtnice v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P3.
– Ureditev za javnih zelenih površin na parceli z oznako K1-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev oziroma razširitev promenade z drevoredom ob Kolodvorski na parceli z oznako P1-3.
– Rekonstrukcijo severnega dela Poti na Orlek v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P2.
– Rekonstrukcijo in preureditev južnega dela Poti na Orlek v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P4.
– Ureditev javne male mestne zelene površine na parceli z oznako KZ-2.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom na oblikovanju zelenih javnih površin v zaledju območja na parceli z oznako K5-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
(4) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O3, ki je določena s projektom Porečje Ljubljanice je:
– Fekalno kanalizacijsko omrežje.
– Čistilna naprava.
– Prenosno in distribucijsko vodovodno omrežje.
7. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema v O4)
(1) Obstoječa komunalna oprema za O4, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Prometno omrežje, in sicer lokalne ceste in zbirna mestna ali krajevna cesta,
– Prometno omrežje, in sicer javne poti in mestne ali krajevne ceste,
– Prenosno vodovodno omrežje,
– Distribucijsko vodovodno omrežje,
– Komunalna oprema za ravnanje z odpadki,
– Grajeno javno dobro (stadion in nogometno igrišče ter športna igrišča).
(2) Načrtovana komunalna oprema za O4, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Gradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in zbirnih mestnih ali krajevnih cest,
– Gradnja ali rekonstrukcija javnih poti in mestnih ali krajevnih cest,
– Grajeno javno dobro (ureditev trga pred Krpanovim domom).
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O4, ki je določena z Odlokom o OPPN središče Pivka je:
– Ureditev mestnega trga na parceli z oznako T1-1.
– Ureditev javnega tlakovanega prostora za manjše prireditve kot razširitev mestnega trga na parceli z oznako T1-2.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 17 parkirnih mest na parceli z oznako T2-5.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 32 parkirnih mest na parceli z oznako T4-2.
– Ureditev nove javne ceste na mestu obstoječe dostopne ceste k območju parka Javor ter ureditev dostopa na javno parkirišče na parceli z oznako P1-2.
– Ureditev manjšega trga z info-točko in stalno prodajalnico in prostorom pokrite tržnice na parceli z oznako K3-1.
– Razširitev promenadno oblikovanega pločnika ob Kolodvorski in ureditev manjšega javnega parka z 2 otroškima igriščema za različne starostne stopnje ter ureditev peš povezave med Potjo na Zavrtnice in Kolodvorsko cesto na parceli z oznako K3-2.
– Ureditev javnih parkirišč z dopustno uporabo površin za sejmišče s postajališčem za avtodome v obsegu 63 parkirnih mest za osebna vozila in 3 parkirna mesta oziroma postajališči za avtodome na parceli z oznako K3-3.
– Ureditev za javnost odprtega prostora kot razširitve promenade ob kolodvorski cesti na parceli z oznako K4-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice na parceli z oznako P1-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev poti Pod Zavrtnice v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P3.
– Ureditev za javnih zelenih površin na parceli z oznako K1-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev oziroma razširitev promenade z drevoredom ob Kolodvorski na parceli z oznako P1-3.
– Rekonstrukcijo severnega dela Poti na Orlek v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P2.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom na oblikovanju zelenih javnih površin v zaledju območja na parceli z oznako K5-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
(4) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O4, ki je določena s projektom Porečje Ljubljanice je:
– Fekalno kanalizacijsko omrežje.
– Čistilna naprava.
– Prenosno in distribucijsko vodovodno omrežje.
4. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA V OBRAČUNSKEM OBMOČJU O1
8. člen
(izračun skupnih in obračunskih stroškov v O1)
(1) Skupni stroški za obstoječo in načrtovano komunalno opremo v O1 so določeni ob določitvi:
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanjšanih za površine, namenjene objektom grajenega javnega dobra v O1 z oznako ∑A1, in sicer ∑A1= 4.517,28 m2.
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin objektov v O1 z oznako ∑T1, in sicer ∑T1 = 3.894,21 m2.
(2) Podrobnejša razdelitev ∑A1 in ∑T1 je v prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(3) Obračunski stroški za:
– Obstoječo komunalno opremo v O1 z oznako S1(oko) so glede na Odlok o PO Pivka 30.959,31 €.
– Načrtovano komunalno opremo v O1 z oznako S1(nko_PO) so glede na Odlok o PO Pivka 562,17 €.
– Dodatno načrtovano komunalno opremo v O1 z oznako S1(nko_IP) so glede na Odlok o OPPN središče Pivke in projekt Porečje Ljubljanice 11.052,65 €.
(4) Skupni stroški komunalne opreme in podrobnejša razdelitev v O1 je prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(5) Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme z oznako OS1 za O1 znašajo 42.574,12 €.
9. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske stroške preračuna na merske enote to je na površino gradbene parcele z oznako A (parcela) in na neto tlorisno površino objektov z oznako A (tlorisna).
(2) Gradnja novih objektov, z izjemo gradnje gospodarske javne infrastrukture, do izvedbe javnega natečaja ni dopustna. Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča z oznako Cp1 in neto tlorisne površine objekta z oznako Ct1 za O1 se določita po izvedbi javnega natečaja.
5. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA V OBRAČUNSKEM OBMOČJU O2
10. člen
(izračun skupnih in obračunskih stroškov v O2)
(1) Skupni stroški za obstoječo in načrtovano komunalno opremo v O2 so določeni ob določitvi:
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanjšanih za površine, namenjene objektom grajenega javnega dobra v O2 z oznako ∑A2, in sicer ∑A2= 37.871,84 m2.
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin objektov v O2 z oznako ∑T2, in sicer ∑T2 = 34.108,95 m2.
(2) Podrobnejša razdelitev ∑A2 in ∑T2 je v prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(3) Obračunski stroški za:
– Obstoječo komunalno opremo v O2 z oznako S2(oko) so glede na Odlok o PO Pivka so 264.410,70 €.
– Načrtovano komunalno opremo v O2 z oznako S2(nko_PO) so glede na Odlok o PO Pivka 4.801,26 €.
– Dodatno načrtovano komunalno opremo v O2 z oznako S2(nko_IP) so glede na Odlok o OPPN središče Pivke in projekt Porečje Ljubljanice 94.690,29 €.
(4) Skupni stroški komunalne opreme in podrobnejša razdelitev v O2 je prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(5) Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme z oznako OS2 za O2 znašajo 363.902,24 €.
11. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske stroške preračuna na merske enote to je na površino gradbene parcele z oznako A (parcela) in na neto tlorisno površino objektov z oznako A (tlorisna).
(2) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča z oznako Cp2 in neto tlorisne površine objekta z oznako Ct2 za O2 je:
– Cp2 = OS2 / ∑A2 = 9,61 €/m2.
– Ct2 = OS2 / ∑T2 = 10,67 €/m2.
6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA V OBRAČUNSKEM OBMOČJU O3
12. člen
(izračun skupnih in obračunskih stroškov v O3)
(1) Skupni stroški za obstoječo in načrtovano komunalno opremo v O3 so določeni ob določitvi:
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanjšanih za površine, namenjene objektom grajenega javnega dobra v O3 z oznako ∑A3, in sicer ∑A3 = 9.213,04 m2.
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin objektov v O3 z oznako ∑T3, in sicer ∑T3 = 6.756,90 m2.
(2) Podrobnejša razdelitev ∑A3 in ∑T3 je v prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(3) Obračunski stroški za:
– Obstoječo komunalno opremo v O3 z oznako S3(oko) so glede na Odlok o PO Pivka 59.202,03 €.
– Načrtovano komunalno opremo v O3 z oznako S3(nko_PO) so glede na Odlok o PO Pivka 1.075,01 €.
– Dodatno načrtovano komunalno opremo v O3 z oznako S3(nko_IP) so glede na Odlok o OPPN središče Pivke in projekt Porečje Ljubljanice 20.896,73 €.
(4) Skupni stroški komunalne opreme in podrobnejša razdelitev v O3 je prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(5) Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme z oznako OS3 za O3 znašajo 81.173,77 €.
13. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske stroške preračuna na merske enote to je na površino gradbene parcele z oznako A (parcela) in na neto tlorisno površino objektov z oznako A (tlorisna).
(2) Načrtovane ureditve obsegajo celovito ureditev doma za starejše občane z varovanimi stanovanji vključno z ureditvijo notranje prometne mreže, parkirišč in zelenih površin, torej vse parcele z oznako KZ-1 ter parcela javnih zelenih površin, z oznako ZK-2 in ceste Pot na Orlek 2, z oznako parcele P4. Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča z oznako Cp3 in neto tlorisne površine objekta z oznako Ct3 za O3 se določita ob celoviti ureditvi doma za starejše občane z varovanimi stanovanji.
7. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA V OBRAČUNSKEM OBMOČJU O4
14. člen
(izračun skupnih in obračunskih stroškov v O4)
(1) Skupni stroški za obstoječo in načrtovano komunalno opremo v O4 so določeni ob določitvi:
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanjšanih za površine, namenjene objektom grajenega javnega dobra v O4 z oznako ∑A2, in sicer ∑A2 = 3.822,46 m2.
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin objektov v O4 z oznako ∑T4, in sicer ∑T4 = 5.166,06 m2.
(2) Podrobnejša razdelitev ∑A4 in ∑T4 je v prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(3) Obračunski stroški za:
– Obstoječo komunalno opremo v O4 z oznako S4(oko) so glede na Odlok o PO Pivka 32.415,26 €.
– Načrtovano komunalno opremo v O4 z oznako S4(nko_PO) so glede na Odlok o PO Pivka 588,61 €.
– Dodatno načrtovano komunalno opremo v O4 z oznako S4(nko_IP) so glede na Odlok o OPPN središče Pivke in projekt Porečje Ljubljanice 11.949,20 €.
(4) Skupni stroški komunalne opreme in podrobnejša razdelitev v O4 je prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(5) Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme z oznako OS4 za O4 znašajo 44.953,07 €.
15. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske stroške preračuna na merske enote to je na površino gradbene parcele z oznako A (parcela) in na neto tlorisno površino objektov z oznako A (tlorisna).
(2) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča z oznako Cp4 in neto tlorisne površine objekta z oznako Ct4 za O4 je:
– Cp4 = OS4 / ∑A4 = 11,76 €/m2.
– Ct4 = OS4 / ∑T4 = 8,70 €/m2.
8. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanci za odmero komunalnega prispevka so investitorji gradnje objektov v O1, O2, O3 in O4, in sicer se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
– Za vsako novo gradnjo;
– Za vsako nadomestno gradnjo, rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo, pri čemer se poveča neto tlorisna površina objekta;
– Za vsako spremembo namembnosti objekta.
(2) Za obstoječe objekte, se priključitev na fekalno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo obračuna glede na Odlok o PO Občine Pivka.
17. člen
(površina parcele objekta in neto tlorisna površina objektov)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno opremo na območju, kjer leži objekt, glede na dva kriterija:
– Površino parcele objekta zavezanca z oznako A(parcela) in
– Neto tlorisno površino stavbe z oznako A(tloris).
(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina parcele objekta za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, se določi na podlagi načrta arhitekture ali načrta gradbenih konstrukcij v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Iz navedene dokumentacije mora izhajati, da je bila neto tlorisna površina objekta določena v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje ali stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe, za katero je bil plačan komunalni prispevek.
18. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– Razmerje med merilom gradbene parcele objekta z oznako Dp in merilom neto tlorisne površine objekta z oznako Dt.
– Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost).
19. člen
(razmerje Dp in Dt)
Razmerje med merilom gradbene parcele objekta z oznako Dp in merilom neto tlorisne površine objekta z oznako Dt pri izračunu komunalnega prispevka je 0,5:0,5.
20. člen
(faktor dejavnosti)
(1) Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost) se za posamezne vrste objektov določi glede na pretežno dejavnost v objektu. Določi se povprečni faktor utežen glede na neto tlorisno površino dejavnosti v objektih kolikor je objektov več.
(2) Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost) je določen s15. členom Odloka o PO Občine Pivka.
21. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna:
KP = ((Dp x Cp x A(parcela)) + (Dt x Ct x A(tlorisna) x K(dejavnost))) x i
pri čemer je:
– KP: Komunalni prispevek,
– i: letni povprečni indeks podražitev, ki jih objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«,
– Cp: Strošek opremljanja 1 m2 parcele za obstoječo in načrtovano komunalno opremo na obračunskem območju,
– Ct: Strošek opremljanja 1 m2 neto tlorisne površine objekta za obstoječo in načrtovano komunalno opremo na obračunskem območju,
– Dp: Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
– Dt: Delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
– K(dejavnost): Faktor dejavnosti.
(2) Za parcele objektov, ki so komunalno opremljene, se komunalni prispevek izračuna kot vsota komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo ne glede na dejansko priklapljanje objekta.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo in predvideno komunalno opremo se izračuna ob upoštevanju prve alineje tega člena in cene opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z oznako Cp in cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z oznako Ct, ki so podane v 9. členu tega odloka za O1, v 11. členu tega odloka za O2, v 13. členu tega odloka za O3 in v 15. členu tega odloka za O4.
22. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku so določene na dan uveljavitve odloka. Valorizacija na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka se izvede z Indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev – indeks za ostalo nizko gradnjo, ki ga izdaja GZS – Združenje za gradbeništvo pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
23. člen
(dopustna odstopanja skupnih stroškov od dejanskih stroškov)
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezno fazo gradnje komunalne opreme se ponovno obračunajo skupni stroški in v primeru, da odstopajo za več kot 20 % od skupnih stroškov, določenih s tem odlokom, se sprememba višine skupnih stroškov upošteva pri dopolnitvi tega odloka in posledično pri odmeri komunalnega prispevka.
24. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno opremo, na katero se lahko investitorji že priključujejo in načrtovano komunalno opremo, ki bo dokončana do 31. decembra 2014.
(2) Za novo komunalno opremo, ki ni vključena v ta odlok, se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem komunalne opreme ali se ustrezno spremeni ta odlok.
9. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
25. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Oprostitve plačila komunalnega prispevka so določene z oprostitvami plačila komunalnega prispevka, ki jih določa 19. člen Odloka o PO Pivka.
10. POSTOPEK ODMERE
26. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
Postopek odmere komunalnega prispevka je določen s postopkom odmere komunalnega prispevka, ki ga določa 20. člen Odloka o PO Pivka.
27. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno opremo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne komunalne opreme, ne zajema pa stroškov izvedbe priključkov na posamezno vrsto komunalne opreme.
11. POGODBA O OPREMLJANJU
28. člen
(1) Gradnjo nove komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Pivka zavezancu odda s pogodbo o opremljanju. Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter ta prenese na Občino Pivka.
(2) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju se določi na podlagi veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja.
12. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(dostopnost)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami je na vpogled na spletni strani Občine Pivka in na sedežu Občine Pivka.
30. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-19/2013
Pivka, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost