Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2543. Dopolnitve Disciplinskega pravilnika, stran 7672.

Na podlagi 137. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US, 57/12) ter 27. in 65. člena Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 13/04 in 45/06) je Skupščina Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije na seji dne 7. 5. 2013 sprejela
D O P O L N I T V E
Disciplinskega pravilnika
1. člen
V 7. členu se 32. odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(32) Če sprejme v izdelavo projekt, za katerega je bila na natečaju izbrana natečajna rešitev drugega člana zbornice, brez soglasja tega člana zbornice, ter projekt izdela na osnovi nagrajene rešitve.«
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določilo prvega odstavka so na obravnavah lahko prisotni strokovni sodelavci ZAPS (zaposleni in pogodbeni), ki nudijo disciplinski komisiji pomoč pri vodenju disciplinskega postopka.«
2. člen
V 65. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če senat iz dokaznega gradiva, ki ga v postopku predložijo stranke, ne more razjasniti vseh relevantnih okoliščin in dejstev, lahko po lastni presoji, ne glede na dokazne predloge strank, izvede dodatne dokaze.«
3. člen
V 69. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V zahtevnejših zadevah lahko predsednik senata odloči, da bo disciplinska komisija sklep izdala pisno. V takem primeru se sklep ne razglasi, temveč se izdela pisni odpravek sklepa skladno z 72. členom tega pravilnika in se ga vroči upravičencem iz prvega odstavka 73. člena tega pravilnika.«
4. člen
V 84. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Glede javnosti, izključitve javnosti in sodelovanja strokovnih sodelavcev ZAPS na obravnavi se smiselno uporabljajo določbe 25. člena tega pravilnika.«
5. člen
Te spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. maja 2013
Aleksander Ostan l.r.
Predsednik skupščine
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

AAA Zlata odličnost