Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave, stran 7750.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 8. julija 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave
1. člen
V Odloku o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/05 in 94/08) se v 10. členu:
– tretja in četrta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– posegati v in na objekte gospodarske infrastrukture javne službe,
– opustiti obrezovanje drevja in grmičevja, ki preprečujejo osvetlitev občinskih cest in javnih zelenih površin v skladu s standardi,«
– sedma alineja črta.
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
V objekte gospodarske infrastrukture javne službe lahko posega le izvajalec v skladu z določbami tega odloka.
Po naročilu uporabnika sme poseg v objekte gospodarske infrastrukture javne službe opraviti izvajalec pod pogojema, da uporabnik za poseg pridobi soglasje pristojnega organa in da sam nosi stroške posega.
Poseg v objekte gospodarske infrastrukture javne službe izvede izvajalec na podlagi izdane odločbe Inšpektorata Mestne uprave MOL, s katero je kršitelju odrejen ukrep odprave nepravilnosti in pomanjkljivosti, na stroške kršitelja.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Uporabnik je dolžan škodo, ki jo povzroči s poseganjem v objekte gospodarske infrastrukture javne službe, poravnati na podlagi izstavljenega računa izvajalca.«.
4. člen
V 15. členu se besedilo »organ Mestne uprave MOL, pristojen za nadzor« nadomesti z besedilom »Inšpektorat Mestne uprave MOL«.
5. člen
V 16. členu se v prvem odstavku besedilo »350.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1500 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 eurov«.
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Z globo 1500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
7. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Za globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka.«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2013-4
Ljubljana, dne 8. julija 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost