Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 30/2013 Ob-3251/13 , Stran 2227
Št. 30/2013 Ob-3251/13
Upravljavec Linhartova dvorana, Javni zavod Radovljica, Gorenjska cesta 19a, Radovljica, po pooblastilu lastnika Občine Radovljica, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine
1. Naziv in sedež najemodajalca: Linhartova dvorana, Javni zavod Radovljica, Gorenjska cesta 19a, 4240 Radovljica, tel. 04/537-29-00. 2. Predmet oddaje v najem: neopremljen poslovni prostor, gostinski lokal Kavarna Kino na Gorenjski cesti 19a, 4240 Radovljica, v skupni izmeri 161,00 m2, od tega 89 m2 obsega gostinski lokal, sanitarije in pomožni prostor ter 72,00 m2 zunanja terasa. Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opravljanje registrirane dejavnosti na področju gostinstva, za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja. 3. Izklicna cena mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov znaša 1.000,00 € brez DDV, oziroma 712,00 € brez DDV za mesec december, januar in februar. 4. Pogoji za sodelovanje: – v tem postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost na področju gostinstva in vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj v gostinstvu, – ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica in do zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka, – zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka. 5. Drugi pogoji: – ponudnik mora najkasneje do petka, 9. 8. 2013, plačati varščino v višini 2.000,00 €. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Linhartove dvorane, št. 01302-6030354714, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Kavarna Kino«. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, in sicer tako, da se ob prekinitvi najemne pogodbe najemnika na podlagi vplačane varščine oprosti plačila najemnine za zadnja 2 meseca, v primeru da ima poravnane vse obveznosti do najemodajalca ali lastnika poslovnega prostora, in v primeru, da na poslovnem prostoru ni nastala škoda zaradi njegove neprimerne uporabe. V primeru, da najemnik nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do najemodajalca ali do lastnika poslovnega prostora oziroma je na poslovnem prostoru nastala škoda, mu varščina zapade na račun le-teh. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, – ponudnik sam nosi stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem razpisu, – izbrani ponudnik je dolžan spoštovati opravljanje dejavnosti Linhartove dvorane v poslovnih prostorih iste stavbe in se vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko kakorkoli povzročila motenje poslovanja le-te, – pred pričetkom opravljanja dejavnosti bo izbrani ponudnik v soglasju z najemodajalcem in lastnikom obnovil poslovni prostor in zunanjo teraso, pri čemer se bo višina njegovih investicijskih vlaganj poračunala z 1/2 mesečne najemnine, in sicer vsak mesec do poplačila investicijskega vložka najemnika, – izbrani ponudnik bo gostinski lokal ob predhodnem soglasju najemodajalca in lastnika sam opremil na svoje stroške, pri čemer bo oprema njegova last, – vsa obnovitvena dela morajo biti zaključena najkasneje do 1. 11. 2013, ko mora Kavarna Kino ponovno pričeti z obratovanjem. 6. V pisni ponudbi morajo ponudniki priložiti: – ponudbeni ceni mesečnih najemnin v €, ki ne smeta biti nižji od izklicnih cen mesečnih najemnin, določenih v 3. točki tega razpisa, – izpisek iz ustreznih evidenc, iz katerega je jasno razvidno, da ponudnik opravlja registrirano dejavnost na področju gostinstva (izpis AJPES ali iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike), – izjavo z dokazili (reference) o ustreznih delovnih izkušnjah, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo 30 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 7. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Linhartova dvorana, Javni zavod Radovljica, Gorenjska cesta 19a, 4240 Radovljica, z oznako: »Ponudba za najem nepremičnine, Kavarna Kino – Ne odpiraj«. Rok: ponedeljek, 12. 8. 2013, do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov najemodajalca. 8. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 12. 8. 2013, ob 10. uri, v prostorih Linhartove dvorane, Gorenjska cesta 19a, Radovljica. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. Kolikor bo med prispelimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja. 10. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 delovnih dni po zaključenem odpiranju ponudb oziroma izvedbi dodatnih pogajanj. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, najemodajalec zadrži njegovo varščino. 11. Informacije: vsa dodatna pojasnila o pogojih javnega zbiranja ponudb in o nepremičnini interesenti dobijo po 22. 7. 2013 na sedežu najemodajalca, kontaktna oseba direktor Linhartove dvorane Jakob Kenda, po tel. 04/537-29-14 oziroma po elektronski pošti na naslovu: jakob.kenda@ld-radovljica.si. 12. Najemodajalec oziroma Komisija za vodenje in nadzor postopka oddaje poslovnega prostora Kavarne Kino v najem lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Linhartova dvorana, Javni zavod Radovljica

AAA Zlata odličnost