Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2570. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, stran 7784.

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR), četrtega odstavka 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), osmega odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter petega odstavka 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
1. člen
V Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11 in 87/12) se v 3. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. dejavno kmetijsko gospodarstvo je tisto kmetijsko gospodarstvo, ki v letu objave javnega razpisa vloži zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike, in ob predložitvi vloge na javni razpis dokaže, da je v letu pred objavo javnega razpisa ustvarilo prihodek v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred objavo javnega razpisa. Enota vloženega dela pomeni obseg dela, ki ga opravi oseba, ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom v obdobju enega leta oziroma eno polno delovno moč, ki znaša 1 800 ur letno. Če je javni razpis objavljen pred časom zbiranja zbirnih vlog, se upošteva zbirna vloga, oddana v letu pred objavo javnega razpisa;«.
2. člen
V četrtem odstavku 10. člena se številka »3.000.000« nadomesti s številko »2.542.672«.
3. člen
V prvem odstavku 13. člena se v 1. točki pod b) črtata vejica in besedilo »kamor spada tudi gozd«.
Na koncu 5. točke se podpičje nadomesti s piko in doda besedilo: »Za ugotavljanje namembnosti objektov se uporabljajo podatki iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije;«.
V tretjem odstavku se 1. točka pod c) spremeni tako, da se glasi:
»c) ohranil ali povečal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, če v ukrep vstopa na podlagi staleža rejnih živali, pa ohranil ali povečal obseg staleža rejnih živali. Podatki o obsegu kmetijskih zemljišč oziroma staležu rejnih živali se primerjajo z zadnjo oddano zbirno vlogo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa;«.
3., 5. in 7. točka se črtajo.
Dosedanji 4. in 6. točka postaneta 3. in 4. točka.
4. člen
V petem odstavku 15. člena se številka »45.921.330« nadomesti s številko »49.113.200«.
5. člen
V prvem odstavku 18. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. prenosnik mora na prevzemnika pred oddajo vloge na javni razpis prenesti lastninsko pravico za vsa kmetijska zemljišča, ki so v njegovi lasti. Kmetija mora imeti v upravljanju najmanj 5 ha primerljivih kmetijskih površin. Če takšna kmetija nima v upravljanju najmanj 5 ha primerljivih kmetijskih površin, mora prenosnik na prevzemnika prenesti najmanj:«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za prevzemnika, ki je prejel odločbo o pravici do sredstev iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112 na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1. 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) ali na podlagi te uredbe, veljajo obveznosti iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe.«.
6. člen
19. člen se črta.
7. člen
V osmem odstavku 20. člena se številka »24.000.000« nadomesti s številko »20.478.369«.
8. člen
V tretjem odstavku 32. člena se številka »25.939.252« nadomesti s številko »22.513.773«.
9. člen
V enajstem odstavku 38. člena se številka »95.785.193« nadomesti s številko »103.762.001«.
10. člen
V petem odstavku 49. člena se številka »1.369.003« nadomesti s številko »869.003«.
11. člen
V tretjem odstavku 55. člena se številka »12.819.268« nadomesti s številko »12.096.209«.
12. člen
Za tretjim odstavkom 59. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Končni prejemnik sredstev mora v določenem obsegu tržiti proizvode prek skupine proizvajalcev. Za dosego tega cilja mora najpozneje peto leto od priznanja skupine proizvajalcev zagotoviti 25-odstotni delež skupnega trženja prek skupine proizvajalcev.«.
13. člen
V sedmem odstavku 61. člena se številka »1.171.537« nadomesti s številko »870.356«.
14. člen
V prvem odstavku 62. člena se pred besedilom doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Podpore se dodelijo tudi za naslednje aktivnosti:
1. proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov;
2. predelava biomase za obnovljive vire energije;
3. infrastruktura za obnovljivo energijo iz biomase in drugih obnovljivih virov energije.«.
15. člen
V četrtem odstavku 67. člena se besedilo »3. točke« nadomesti z besedilom »drugega odstavka«.
V sedmem odstavku se številka »31.551.000« nadomesti s številko »30.707.886«.
16. člen
V sedmem odstavku 73. člena se številka »55.520.136« nadomesti s številko »53.469.855«.
17. člen
V petem odstavku 85. člena se številka »33.259.000« nadomesti s številko »38.677.634«.
18. člen
V šestem odstavku 91. člena se številka »11.709.000« nadomesti s številko »9.183.761«.
19. člen
Šesti odstavek 109. člena se črta.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
20. člen
Za 109. členom se doda nov 109.a člen, ki se glasi:
»109.a člen
(vložitev vloge na javni razpis)
(1) Vloge na javni razpis je treba vnesti v elektronski sistem in natisnjeni prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj s prilogami poslati priporočeno po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali oddati v vložišču ARSKTRP.
(2) Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.«.
21. člen
V 110. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določenega v javnem razpisu, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKO.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
22. člen
111. člen se črta.
23. člen
Prvi odstavek 112. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis.«.
Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog na javni razpis. Pri žrebanju so lahko navzoči tudi vlagatelji. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(10) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog na javni razpis se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo ob navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog na javni razpis se ob navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, jemlje listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge na javni razpis ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(11) O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.«.
24. člen
V 113. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Vloge na javni razpis se vlagajo v roku, določenem v javnem razpisu.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
25. člen
114. člen se črta.
26. člen
Peti odstavek 115. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor in potrditev vlog, ki se določi z javnim razpisom.«.
27. člen
V četrtem odstavku 116. člena se besedilo »do objave obvestila o zaprtju odprtega javnega razpisa« nadomesti z besedilom »do zaprtja odprtega javnega razpisa, objavljenega na spletni strani«.
28. člen
Prvi odstavek 117. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prijavni obrazec, izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjeni prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija, ki jih mora vlagatelj vložiti v skladu s prvim odstavkom 109.a člena te uredbe.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prvim odstavkom 111. ali prvim odstavkom 114. člena« spremeni tako, da se glasi »109.a členom«.
Za tretjim odstavkom se doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Podrobnejša navodila o izpolnjevanju in vnosu prijavnega obrazca in zahtevkov za izplačilo v elektronski sistem se objavijo na spletni strani ARSKTRP.«.
29. člen
Za petim odstavkom 119. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Razpoložljiva sredstva, ki so v programskem obdobju 2007–2013 namenjena izvedbi posameznih ukrepov iz te uredbe, se v letih 2011–2013 znižajo za že prevzete obveznosti iz naslova izvajanja posameznih ukrepov in pritožb, katerim je bilo ugodeno v skladu s predpisi, ki urejajo plačila iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006, Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 ter v skladu s predpisi, ki urejajo Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 za 1., 3. in 4. os.«.
30. člen
V devetem odstavku 120. člena se črta drugi stavek.
31. člen
Tretji odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naložbena dejavnost, za katero končni prejemnik sredstev prejme sredstva, se mora opravljati še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne smejo uvajati bistvene spremembe, določene v 72. členu Uredbe 1698/2005/ES.«
V četrtem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Končni prejemnik sredstev mora poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti pet obračunskih let od zadnjega izplačila sredstev. Poročati mora v skladu z določbami, opredeljenimi pri posameznem ukrepu.«.
32. člen
Sedmi do deveti odstavek 122. člena se črtajo.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V skladu s petim odstavkom 57. člena ZKme-1 ARSKTRP se končne prejemnike sredstev (pri ukrepu Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa prenosnik in prevzemnik), ki ne izpolnjujejo obveznosti, sankcionira v skladu z XXVI.a poglavjem te uredbe.«.
33. člen
123. člen se črta.
34. člen
V sedmem odstavku 127. člena se besedilo »prvim odstavkom 111. člena oziroma prvim odstavkom 114. člena« nadomesti z besedilom »prvim odstavkom 109.a člena«.
Deseti odstavek se črta.
35. člen
Za XXVI. poglavjem se dodajo novo XXVI.a poglavje in 127.a do 127.h členi, ki se glasijo:
»XXVI.a POSLEDICE NEIZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI IZ NASLOVA UKREPOV 1. IN 3. OSI
127.a člen
(skupne določbe, ki veljajo za vse ukrepe 1. in 3. osi)
(1) Če upravičenec ne odstopi od pravice do sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
(2) Končni prejemnik sredstev, ki krši določbo tretjega odstavka 121. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1 in se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.
(3) Končnemu prejemniku sredstev (pri ukrepu Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa prevzemniku), ki v roku, določenem pri posameznem ukrepu iz te uredbe, ne poroča o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena te uredbe, ARSKTRP izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za predložitev poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti. Če končni prejemnik sredstev (pri ukrepu Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa prevzemnik) v roku iz poziva ne predloži poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti, mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev. Pri ukrepu Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa mora prevzemnik v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov celotne rente, določene v odločbi, prenosniku.
(4) Kmetijsko gospodarstvo, ki krši določbe šestega odstavka 121. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana v skladu s 57. členom ZKme-1.
(5) Končni prejemnik sredstev, ki ne dovoli kontrole na kraju samem in jo nepreklicno odkloni ter ne omogoči dostopa do dokumentacije o projektu, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
(6) Končni prejemnik sredstev, ki ni označil projekta v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKO, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES, mora obveznost izpolniti v skladu z rokom, ki mu ga ob ugotovljeni nepravilnosti določi ARSKTRP. Če tega ne izpolni, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
(7) Če končni prejemnik sredstev odtuji naložbo brez predhodne odobritve ARSKTRP, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
(8) Če se ugotovi, da je končni prejemnik sredstev namerno vložil napačno prijavo (navajanje lažnih podatkov, izjav), mora končni prejemnik sredstev v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1. Poleg tega se končni prejemnik sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.
127.b člen
(pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112)
(1) Končni prejemnik sredstev, ki po opravljenem izobraževanju oziroma usposabljanju ne obvesti ARSKTRP o izpolnitvi pogoja iz 11. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev v skladu s 57. členom ZKme-1. Po preteku roka, določenega v 11. točki prvega odstavka 13. člena te uredbe, mu ARSKTRP izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za predložitev dokazil. Če končni prejemnik sredstev v dodatnem roku ne predloži dokazil, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
(2) Končni prejemnik sredstev, ki ne opravi izobraževanja oziroma usposabljanja v roku iz 11. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
(3) Če končni prejemnik sredstev krši določbe 1. točke pod a) in b) tretjega odstavka 13. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
(4) Če končni prejemnik sredstev ob oddaji zbirne vloge krši določbo 1. točke pod c) tretjega odstavka 13. člena te uredbe in zmanjša obseg staleža rejnih živali za več kakor deset odstotkov glede na zbirno vlogo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev v skladu s 57. členom ZKme-1, in sicer:
a) ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 odstotkov, vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 30 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad 30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
b) ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 odstotkov, vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad 30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
c) ob tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med že vrnjenimi sredstvi do skupne višine izplačanih sredstev.
(5) Če končni prejemnik sredstev ob oddaji zbirne vloge krši določbo 1. točke pod c) tretjega odstavka 13. člena te uredbe in zmanjša obseg kmetijskih zemljišč za več kakor deset odstotkov glede na zbirno vlogo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev v skladu s 57. členom ZKme-1, in sicer:
a) ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 odstotkov, vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov, mora vrniti 30 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad 30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
b) ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 odstotkov, vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov, mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad 30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
c) ob tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med že vrnjenimi sredstvi do skupne višine izplačanih sredstev.
(6) Če končni prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz 2. točke tretjega odstavka 13. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
127.c člen
(zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113)
(1) Posledice neizpolnjevanja obveznosti, ki veljajo za prenosnika iz 17. člena te uredbe:
a) če krši določbo 7. točke prvega odstavka 18. člena te uredbe, se mu ob prvi ugotovljeni nepravilnosti izplačevanje rente prekine za šest mesecev, ob drugi nepravilnosti pa se prenosnika izključi iz ukrepa;
b) če med prejemanjem rente krši določbo petega odstavka 18. člena te uredbe, se mu izplačevanje rente prekine do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prenehanje izplačevanja rente se šteje v čas prejemanja rente.
(2) Posledice neizpolnjevanja obveznosti, ki veljajo za prevzemnika iz 1. točke pod a) drugega odstavka 18. člena te uredbe:
a) če krši določbo 1. točke pod a) in c) četrtega odstavka 18. člena te uredbe, mora plačati znesek v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;
b) če krši določbo 1. točke pod b) četrtega odstavka 18. člena te uredbe in zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, ki je bil podlaga za dodelitev rente, za več kakor deset odstotkov, mora plačati znesek v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;
c) če krši določbo 1. točke pod b) četrtega odstavka 18. člena te uredbe in zmanjša obseg staleža rejnih živali, ki je bil podlaga za dodelitev rente, za več kakor deset odstotkov in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti najmanj v enakem obsegu, mora plačati znesek v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve.
(3) Posledice neizpolnjevanja obveznosti, ki veljajo za prevzemnika iz 1. točke pod b) drugega odstavka 18. člena te uredbe:
a) če krši določbo 2. točke pod b) četrtega odstavka 18. člena te uredbe, mora plačati znesek v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;
b) če krši določbo 2. točke pod a) četrtega odstavka 18. člena te uredbe in zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, ki je bil podlaga za dodelitev rente, za več kakor deset odstotkov, mora plačati znesek v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;
c) če krši določbo 2. točke pod a) četrtega odstavka 18. člena te uredbe in zmanjša obseg staleža rejnih živali, ki je bil podlaga za dodelitev rente, za več kakor deset odstotkov in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti najmanj v enakem obsegu, mora plačati znesek v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve.
(4) Prevzemnik, ki po opravljenem izobraževanju oziroma usposabljanju ARSKTRP ne obvesti o izpolnitvi pogoja iz 7. točke drugega odstavka 18. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije nakazati znesek v višini pet odstotkov sredstev, ki so bila dodeljena prenosniku, v skladu s 57. členom ZKme-1. ARSKTRP mu izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za predložitev dokazil. Če prevzemnik v določenem roku ne predloži dokazil o izpolnitvi pogoja iz 7. točke drugega odstavka 18. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije nakazati znesek v višini že izplačane rente prenosniku v skladu s 57. členom ZKme-1.
(5) Prevzemnik, ki ne opravi usposabljanja oziroma izobraževanja v roku iz 7. točke drugega odstavka 18. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije nakazati znesek v višini že izplačane rente prenosniku v skladu s 57. členom ZKme-1.
127.č člen
(posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 121)
(1) Kmetijsko gospodarstvo, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne ohrani obsega zaposlitev pet let po zadnjem izplačilu sredstev in s tem krši določbo iz 2. točke pod f) prvega odstavka 24. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
(2) Če javni razpis na podlagi drugega odstavka 24. člena te uredbe določa, da mora končni prejemnik ohranjati obseg kmetijskih zemljišč in zmanjša obseg kmetijskih zemljišč za več kakor deset odstotkov glede na zbirno vlogo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev v skladu s 57. členom ZKme-1, in sicer:
a) ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 odstotkov, vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 30 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad 30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
b) ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 odstotkov, vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad 30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
c) ob tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med že vrnjenimi sredstvi do skupne višine izplačanih sredstev.
127.d člen
(povečanje gospodarske vrednosti gozdov – ukrep 122)
Če končni prejemnik sredstev, ki je prejel sredstva na podlagi te uredbe in krši določbe 1. točke pod a), b) in c) ter 2. točke tretjega odstavka 31. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
127.e člen
(dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom – ukrep 123)
Če končni prejemnik sredstev, ki je prejel dodatno število točk na podlagi 2. točke pod b) tretjega odstavka 118. člena te uredbe, ne izpolni obveznosti iz te točke, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
127.f člen
(podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev – ukrep 142)
Če je ob kontroli v šestem letu od priznanja skupine proizvajalcev ugotovljeno, da končni prejemnik sredstev krši določbo iz četrtega odstavka 59. člena te uredbe, mora končni prejemnik sredstev v proračun Republike Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev v skladu s 57. členom ZKme-1, in sicer:
a) če je delež skupnega trženja od 22,00 do pod 25,00 odstotkov, mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
b) če je delež skupnega trženja od 20,00 do pod 22,00 odstotkov, mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
c) če je delež skupnega trženja pod 20,00 odstotkov, mora vrniti vsa izplačana sredstva.
127.g člen
(diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti – ukrep 311)
Upravičencu, ki ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev ne izpolni obveznosti iz 1. točke šestega odstavka 65. člena te uredbe, se sredstva, ki so mu bila dodeljena z odločbo o pravici do sredstev, ne izplačajo.
127.h člen
(podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij – ukrep 312)
Upravičencu, ki ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev ne izpolni obveznosti iz 1. točke šestega odstavka 71. člena te uredbe, se sredstva, ki so mu bila dodeljena z odločbo o pravici do sredstev, ne izplačajo.«.
36. člen
V tretjem odstavku 128. člena se besedilo »upravičenec« nadomesti z besedilom »končni prejemnik sredstev«, besedilo »določeno velikost« se nadomestita z besedilom »določen obseg« in besedilo »da se je le-ta glede na podatke RKG zmanjšala oziroma spremenila, se zaradi te spremembe ne uporabijo določbe o sankcioniranju, v kolikor ta sprememba oziroma več takšnih sprememb v celotnem obdobju, ki je lahko predmet kontrole, ne presega odstopanj določenih z javnim razpisom« se nadomesti z besedilom »da se je ta zmanjšala oziroma spremenila do vključno deset odstotkov, se določbe o sankcioniranju ne uporabijo.«.
37. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
Ne glede na prvi odstavek 128. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11 in 87/12) se že začeti postopki v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) ali Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. 103/11 in 87/12) dokončajo v skladu z novim sedmim odstavkom 122. člena uredbe, razen v primeru ukrepa Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113, kjer se postopki končajo na podlagi tiste uredbe, ki je bila podlaga za posamezni javni razpis.
39. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-41/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-2330-0034
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Priloga 1: SEZNAM PROIZVODOV PRVE STOPNJE PREDELAVE LESA

+------+---------------------------------+
|Šifra |Uradni opis šifer        |
|KN  |                 |
+------+---------------------------------+
|4401 |Les za ogrevanje v okroglicah,  |
|   |vejah, butarah ali podobnih   |
|   |oblikah, iverje ali podobni   |
|   |drobci, žagovina, lesni odpadki |
|   |in ostanki, aglomerirani ali   |
|   |neaglomerirani.         |
+------+---------------------------------+
|4402 |Lesno oglje (vključno z ogljem iz|
|   |lusk), aglomerirani ali     |
|   |neaglomerirani.         |
+------+---------------------------------+
|4403 |Les, neobdelan, z lubjem ali brez|
|   |lubja ali beljave, ali grobo   |
|   |obdelan (obtesan).        |
+------+---------------------------------+
|4404 |Les za obroče; cepljeni koli;  |
|   |koli, planke in drogovi,     |
|   |zašiljeni, toda ne žagani po   |
|   |dolžini; lesene palice, grobo  |
|   |okleščene, toda ne zvite,    |
|   |upognjene ali drugače obdelane, |
|   |primerne za izdelavo sprehajalnih|
|   |palic, dežnikov, ročajev za   |
|   |orodje ali podobnih proizvodov, |
|   |trakovi in podobno iz lesa.   |
+------+---------------------------------+
|4405 |Lesna volna; lesna moka.     |
+------+---------------------------------+
|4406 |Leseni železniški ali tramvajski |
|   |pragovi.             |
+------+---------------------------------+
|4407 |Les, vzdolžno žagan ali rezan,  |
|   |cepljen ali luščen, skobljan ali |
|   |neskobljan, brušen ali nebrušen, |
|   |spojen na konicah ali nespojen, |
|   |debeline nad 6 mm.        |
+------+---------------------------------+
|4408 |Listi za furniranje (vključno s |
|   |tistimi, ki so pridobljeni z   |
|   |rezanjem laminiranega lesa), za |
|   |vezani les ali podoben laminirani|
|   |les in drugi les, vzdolžno žagan,|
|   |rezan ali luščen, skobljan ali  |
|   |ne, brušen ali ne, prstasto   |
|   |spojen ali ne, na koncih spojen |
|   |ali ne, debeline do vključno 6  |
|   |mm.               |
+------+---------------------------------+

AAA Zlata odličnost