Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 223/2013 Ob-3268/13 , Stran 2231
Št. 223/2013 Ob-3268/13
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, Šentilj v Slov. gor., na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) in Odloka o proračunu Občine Šentilj za leto 2013 (MUV, št 6/2013) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentilj, objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. gor., matična številka 5884209, ID številka za DDV SI38253283. 2. Predmet prodaje je nepremičnina – poslovna stavba na naslovu Slovenska ulica 1, Šentilj (ZD Šentilj), parc. št. 143/21, k.o. 564 – Šentilj v Slov. gor., ID 903727, poslovna stavba, v izmeri 185 m2, št. stavbe 190 in parc. št. 143/33, k.o. 564 – Šentilj v Slov. gor. ID 6115827, dvorišče, v izmeri 600 m2 ter parc. št. 143/34, k.o. 564 – Šentilj v Slov. gor. ID 6115828, zelenica, v izmeri 489 m2. Poslovna stavba je trenutno zasedena z najemniki poslovnih prostorov. Oprema ni predmet prodaje. Stavba bo prazna predvidoma do 31. 10. 2013. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. 4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Šentilj, transakcijski račun št. 01318-0100009155, z navedbo »Varščina za nakup poslovne stavbe – Slovenska ul. – javno zbiranje ponudb«. 5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene ter natančno navedbo ponujene cene. – Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje do 20. avgusta 2013 do 10. ure, v zaprti ovojnici na naslov Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. gor., z oznako »Ponudba za nakup poslovne stavbe – Slovenska ul – Ne odpiraj«. Ponudbo lahko zainteresirani ponudniki dostavijo osebno v sprejemni pisarni ali s priporočeno pošiljko na navedeni naslov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja. – Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko prodajalec zadrži varščino. 6. Izhodiščna cena za nepremičnino kot celoto znaša 288.000,00 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Šentilj, št. 01318-0100009155, z navedbo »kupnina za poslovno stavbo«. 7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. 9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 10. Ostale določbe: – kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo); – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj z najugodnejšimi ponudniki; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. 11. Informacije o predmetu prodaje, za namen oblikovanja ponudb za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek in četrtek od 9. do 10. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 13. do 16. ure, pri Renati Trajbar Kurbus, na tel. 02/650-62-04. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: renata.kurbus@sentilj.si. 12. Javno odpiranje ponudb bo dne 20. avgusta 2013 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šentilj.
Občina Šentilj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti