Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 603-0002/2013-201 Ob-3255/13 , Stran 2210
Št. 603-0002/2013-201 Ob-3255/13
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, 17/2012) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2013, v okvirni višini 2.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in projektov. 3. Osnovna razpisna področja tega razpisa je sofinanciranje zlasti naslednjih mladinskih programov in projektov, ki: – vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti, – vključujejo zastopanje in uveljavljanje interesov mladih, – vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim, – vključujejo raziskovalno dejavnost mladih, – vključujejo mladinsko prostovoljno delo, – vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, – vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc, – spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi, – spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost, – spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih. Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi in projekti, ki imajo naravo: – dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja, – rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, – investicij ali nakupa opreme, – vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti, – znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja. Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna vsem mladim v Občini Ravne na Koroškem. 4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu: 4.1. Pravica do sofinanciranja Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki, mladinski sveti in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim izključno mladim med 15. in 29. letom. Sofinanciranji se mladinski programi oziroma projekti, ki so ovrednoteni višje. 4.2. Pogoji sofinanciranja Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci mladinskih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem; – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti; – programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem); – imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov; – za izvedbo programov in projektov morajo zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov; – vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto. 4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 2.000 €. 6. Merila in kriteriji za izbor: Pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni v prilogi 19. člena Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013. 8. Razpisni rok: razpis se prične 26. 7. 2013 in se zaključi 26. 8. 2013. 9. Razpisna dokumentacija obsega: – navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave, – višino sredstev v okviru javnega razpisa, – pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje, – kriterije in merila za izbor programov oziroma projektov, – navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi, – navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi, – letni program mladine, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Urošu Hergi, vsak delovni dan. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si. 10. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo ponudniki do 26. 8. 2013 oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – Mladina 2013«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov prijavitelja. Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene. 11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, tel. 02/821-60-07 (mag. Majda Vrhovnik Čas). 12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, odpiranje prispelih ponudb bo 27. 8. 2013 ob 14. uri na sedežu Občine Ravne na Koroškem. 13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov. 14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti