Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 76/2013 Ob-3264/13 , Stran 2200
Št. 76/2013 Ob-3264/13
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12; v nadaljevanju SPP), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2013 (160. javni razpis)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje državljanov Zahodnega Balkana za podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer za: – magistrski študij (druga stopnja), – doktorski študij. Med države Zahodnega Balkana se po tem javnem razpisu prištevajo Republika Albanija, Bosna in Hercegovina, Republika Črna gora, Republika Kosovo, Republika Makedonija in Republika Srbija. Kandidat po tem javnem razpisu ne more pridobiti štipendije za: – enoviti magistrski študij, – študij na nižji ali enaki stopnji izobrazbe, kot jo je v preteklosti že zaključil oziroma jo zaključuje, – ponovni vpis v isti letnik na istem programu. Pravica do štipendije se podeli od letnika, v katerega je kandidat vpisan v študijskem letu 2013/2014, dalje, do zaključka posameznega študijskega programa. Kandidat se mora vpisati in s študijem v letniku, v katerega je vpisan, tudi pričeti v koledarskem letu 2013. Za uvrstitev študijskega programa v področje izobraževanja se upošteva klasifikacija Statističnega urada Republike Slovenije KLASIUS-P (v nadaljevanju: KLASIUS-P), ki je javno objavljena na spletni strani SURS na naslednji povezavi: http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf. K naravoslovju, tehniki oziroma medicini se uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P: 4. Naravoslovje, matematika in računalništvo 5. Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 72. Zdravstvo 84. Transportne storitve 85. Varstvo okolja O uvrstitvi študijskih programov v posamezno področje izobraževanja, sklad odloči na podlagi seznama akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki je javno objavljen na spletni strani NAKVIS: http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/Details/46. Štipendija se podeli za: – življenjske stroške; v skupni višini 8.400,00 EUR za posamezno študijsko leto; in – šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem javnem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto. Za šolnino se upošteva znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot so na primer stroški vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, prispevkov za laboratorij, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugi stroški. 2. Vrednost javnega razpisa Vrednost javnega razpisa je 600.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov, in sicer od letnika, v katerem se bodo vpisali v koledarskem letu 2013 do zaključka izobraževanja. 3. Pogoji javnega razpisa Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 3.1. ni državljan Republike Slovenije in slovenskega državljanstva ne bo pridobil v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, 3.2. je državljan ene izmed držav Zahodnega Balkana, kot jih določa drugi odstavek 1. točke tega javnega razpisa, 3.3. ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije, 3.4. je oziroma bo dodiplomski študij zaključil v državi, katere državljan je, 3.5. ni sprejet ali vpisan na enoviti magistrski študij, 3.6. je v študijskem letu 2013/2014 sprejet ali vpisan na magistrski študij 2. stopnje ali doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine, skladno s prvim, petim in šestim odstavkom točke 1. Predmet javnega razpisa tega javnega razpisa, 3.7. študij iz prejšnje alineje poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji in bo na tem študiju pridobil javno veljavno izobrazbo, 3.8. bo iz prejšnje alineje pridobljena stopnja izobrazbe višja od najvišje ravni, ki jo je pridobil na preteklem zaključenem izobraževalnem programu oziroma jo bo pridobil na programu, ki ga zaključuje, 3.9. bo imel v času študija prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji iz namena študija skladno z določili Zakona o tujcih (ZTuj-2) Uradni list RS, št. 50/11 (57/11 popr.), 3.10. ne prihaja na študij v Slovenijo na podlagi programov akademskih izmenjav, 3.11. v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, bo imel status študenta, 3.12. bo ves čas študija prebival v Republiki Sloveniji, pri čemer so izmenjave v tujino v okviru študijskega programa na podlagi predhodnega soglasja sklada dovoljene, če ne potekajo v državi, iz katere kandidat prihaja, 3.13. oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami v Republiki Sloveniji, 3.14. v času študija za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji, 3.15. v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo niti v delovnem razmerju, niti ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini, 3.16. v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ni oziroma ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini, 3.17. v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo imel statusa mladega raziskovalca in tega statusa tudi ne bo pridobil. Če bo kandidatu podeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral vse zgoraj navedene pogoje izpolnjevati celoten čas študija. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati originalno, v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico in izjavo (statement) na predpisanem obrazcu, ki skladu omogoča poizvedovanje in izmenjavo informacij v zvezi s študijem pri izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji. Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka še ne prebiva v Republiki Sloveniji, mora ob prijavi oddati pooblastilo za zastopanje osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za pridobitev štipendije v skladu z določili iz 7. točke tega javnega razpisa. Izpolnjeni in podpisani prijavnici, izjavi in pooblastilu za zastopanje mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: 4.1. potrdilo o državljanstvu kandidata in stalnem prebivališču, izdano s strani pristojne ustanove oziroma fotokopijo veljavnega potnega lista, 4.2. potrdilo oziroma izjavo o vloženi prošnji za izdajo oziroma obnovo dovoljenja za prebivanje, 4.3. potrdilo o vpisu ali sprejemu na magistrski študij 2. stopnje oziroma doktorski študij v študijskem letu 2013/2014, ki se glasi na ime kandidata, ki ga izda izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji in vsebuje: – polni naziv študijskega programa; – podatek o trajanju študijskega programa; – podatek, da se študij v celoti odvija v Sloveniji; – letnik študija, v katerega je kandidat sprejet/ vpisan v študijskem letu 2013/2014 ter podatek, ali je kandidat sprejet/ vpisan v ta letnik prvič ali gre za ponovni vpis; – podatek o višini letne šolnine, pri čemer mora izobraževalna ustanova tudi navesti, zakaj šolnino kandidatu zaračunava. Če kandidatu šolnine ni potrebno plačati, mora izobraževalna ustanova navesti, zakaj šolnine kandidatu ne zaračunava. 4.4. diplomo dodiplomskega izobraževanja, če ga je kandidat že zaključil, 4.5. diplomo zadnjega zaključenega podiplomskega izobraževanja, če ga je kandidat zaključil, 4.6. potrdilo izobraževalne ustanove o uspehu, in sicer: – potrdilo izobraževalne ustanove o vseh ocenah, ki jih je kandidat pridobil do 31. 12. 2012 na dodiplomskem študiju, vključno z oceno diplome, če je kandidat do 31. 12. 2012 dodiplomski študij že zaključil; Če kandidat na dodiplomskem študiju nima obveznosti, ki bi se ocenjevale z ocenami mora o tem predložiti potrdilo izobraževalne ustanove ter spričevalo vseh letnikov srednje šole in zaključnega ali maturitetnega izpita, če je ta izpit opravil. 4.7. če je kandidat študij iz prejšnje točke zaključil v Albaniji ali na Kosovu, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna ustanova, na kateri je kandidat zaključil ta študij, 4.8. dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov in prispevkov: a) za objave: izpis bibliografskih enot iz vzajemne baze podatkov Cobiss (če ta v državi kandidata obstaja) ALI za vsako objavo fotokopijo prvih strani člankov, kazal in naslovnic publikacij, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma ISSN številko s prevodom v slovenski ali angleški jezik; b) za aktivno udeležbo na znanstveni konferenci: za vsako udeležbo fotokopijo naslovnice in kazala brošure o prispevkih na konferenci, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma ISSN številko s prevodom v slovenski ali angleški jezik. Dokazilo iz 4.6. točke prejšnjega odstavka mora biti original oziroma overjen prepis. Oddanih originalov in overjenih prepisov sklad ne vrača. Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku, vendar ima sklad pravico zahtevati prevod v slovenski jezik. 5. Merila za ocenjevanje vlog Vloge se ocenjujejo po spodaj navedenih treh kriterijih, najvišje možno skupno število točk je sto (100). a) Stopnja študija – 30 točk Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Najvišje možno število točk po tem merilu je 30. b) Objave – 30 točk Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti znanstveni prispevki v znanstveni periodični oziroma monografski publikaciji, ki niso rezultat študijskih obveznosti kandidata. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za točkovanje se bodo upoštevali zgolj članki in prispevki, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa in bodo vpisani na prijavnici ter objavljeni v tiskani ali elektronski obliki oziroma vneseni v vzajemno bazo podatkov Cobiss (če ta v državi kandidata obstaja) najkasneje do 15. 9. 2013. Če kandidat predloži fotokopije prvih strani člankov, kazal in naslovnic publikacij, iz katerih so razvidni avtorji, vendar publikacija, v kateri se objava nahaja, nima ISBN oziroma ISSN številke, se šteje, da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. Če kandidat predloži izpis iz vzajemne baze podatkov, morajo biti vpisane objave kategorizirane, kar pomeni, da mora biti iz izpisa iz vzajemne baze razvidno, da gre za znanstveno objavo oziroma aktivno udeležbo na znanstveni konferenci. Če objave v vzajemni bazi niso kategorizirane, se upošteva, da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. Najvišje možno število točk po tem merilu je 30. c) Povprečna ocena – 40 točk Povprečna ocena se točkuje kot sledi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz potrdila iz točke 4.6 tega javnega razpisa. Pri ocenah, doseženih na izobraževalnih institucijah v tujini, se vsaka ocena najprej pretvori v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja. Na podlagi pretvorjenih ocen se izračuna povprečna ocena na 4 decimalna mesta. Na podlagi tako izračunane povprečne ocene se dodelijo točke iz prejšnjega odstavka. Najvišje možno število točk po tem merilu je 40. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bodo ocenjene na podlagi meril, ki jih določa javni razpis. Na podlagi tega bo pripravljen prednostni seznam teh kandidatov, kjer bodo ti kandidati razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto število točk, in sicer od kandidata z največ točkami do kandidata z najmanj točkami. Za štipendiranje bodo med kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje število točk, do porabe sredstev. V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, se za odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: – kandidat se vpisuje na magistrski študij (2 stopnja), – kandidat ima višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha. 7. Pooblastilo Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Kandidat ne more biti hkrati tudi pooblaščenec. Obrazec za pooblastilo je del razpisne dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu sklada. Pooblastilo mora biti oddano v originalu in ga morata podpisati kandidat in pooblaščenec. 8. Odločanje in pogodbeno razmerje Sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti pozitivnih odločb ter po tem, ko kandidat predloži dokazila, zahtevana v odločbi, sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Nakazilo štipendije je mogoče izvršiti šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju, ki se sklene skladno s SPP. 9. Dostopnost dokumentacije Besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Dunajska 22 (6. nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 14.30, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 13.30. 10. Rok in način oddaje vlog Kandidati morajo vlogo v fizični obliki (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: prijava na 160. javni razpis). Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je petek, 20. 9. 2013. Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 14.30, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 13.30. Vloge, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Vloge, poslane po elektronski pošti, se ne bodo upoštevale. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. V primeru, da vloge ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev vloge, bo sklad njihove vloge zavrgel. Vloga je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB-5) takse prosta. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi – 160. javni razpis, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Doris Sattler, tel. 01/434-58-92, e-pošta: doris.sattler@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost