Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 430-581/2013/6 Ob-3258/13 , Stran 2198
Št. 430-581/2013/6 Ob-3258/13
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje programov spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav ter informiranja in osveščanja o pomembnosti sprejema migracij in aktivnega vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo, št. 430-581/2013
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programov spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav ter informiranja in osveščanja o pomembnosti sprejema migracij in aktivnega vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo, ki obsega naslednje sklope: Sklop 1: Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav na področju Ptuja. Sklop 2: Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav na področju Kranja. Sklop 3: Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Sežane. Sklop 4: Program spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav na področju Velenja. Sklop 5: Program spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav na področju Nove Gorice. Sklop 6: Program spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav na področju Ptuja. Sklop 7: program informiranja in osveščanja o pomembnosti sprejema migracij in aktivnega vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo. Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 7) ali posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu). Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa. Programi se bodo izvajali za sklope od 1 do 6 za obdobje 12 mesecev od podpisa pogodbe in za sklop 7 za obdobje od predvidoma 1. 10. 2013 oziroma od podpisa pogodbe do 18. 12. 2013. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS, – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja, – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Program mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika. Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov. Vsebina programa mora biti skladna s predmetom javnega razpisa. Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni. Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za izbor programa Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po merilih: cilji projekta, aktivnosti in metoda dela, usmerjenost k ciljni skupini, ustrezne dosedanje izkušnje in kadrovske zmogljivosti, in sicer za vsak posamezni sklop od 1 do 7 javnega razpisa. Vloge lahko pri vsakem sklopu od 1 do 6 dosežejo maksimalno 45 točk, ter pri sklopu 7 maksimalno 40 točk. V primeru, da vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči. V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo programa. Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 210.000,00 EUR za izvajanje po letnem programu 2013, in sicer: – za sklop 1:.20.000,00 EUR; – za sklop 2: 20.000,00 EUR; – za sklop 3: 20.000,00 EUR; – za sklop 4: 20.000,00 EUR; – za sklop 5: 20.000,00 EUR; – za sklop 6: 20.000,00 EUR; – za sklop 7: 90.000,00 EUR. Zgoraj navedeni zneski po posameznih sklopih predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklope od 1 do 7 zagotovljena s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav (letni program 2013) v višini največ 75% (v višini največ 157.500,00 EUR) in sredstev Ministrstva za notranje zadeve v višini najmanj 25%. 6. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 28. 8. 2013, najkasneje do 11. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 28. 8. 2013. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 8 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 40 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. 10. Dodatna pojasnila Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programov spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav ter informiranja in osveščanja o pomembnosti sprejema migracij in aktivnega vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo, št. 430-581/2013«. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 13. 8. 2013.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost