Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2557. Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2012, stran 7762.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 78/99, 124/00, 79/,01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 16. redni seji dne 17. 7. 2013 sprejel
Z A K L J UČ N I R A Č U N
proračuna Občine Tabor za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 2012 znašajo:
+-----+---------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |     |
|   |ODHODKOV          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |Skupina/Podskupina kontov |Zaključni|
|   |              |  račun |
|   |              |  2012 |
+-----+---------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |1.844.104|
|   |(70+71+72+73+74)      |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |1.337.308|
+-----+---------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |1.206.179|
+-----+---------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in  |1.096.861|
|   |dobiček          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje  | 60.831 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago | 48.488 |
|   |in storitve        |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki      |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 131.129 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in | 44.864 |
|   |dohodki          |     |
|   |od premoženja       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |711 Upravne takse in    |   181 |
|   |pristojbine        |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |712 Globe in denarne kazni |  1.445 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje  | 13.653 |
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki| 70.985 |
+-----+---------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 40.000 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje  | 40.000 |
|   |zemljišč          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|73  |PREJETE DONACIJE      |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |730 Prejete donacije iz  |    0 |
|   |domačih virov       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 466.797 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz | 229.568 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž.  | 237.228 |
|   |proračuna iz sr. EU    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       |1.860.545|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       | 572.330 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki | 183.104 |
|   |zaposlenim         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev | 31.798 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 332.688 |
|   |storitve          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih obresti| 12.229 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |409 Rezerve        | 12.511 |
+-----+---------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      | 561.103 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |410 Subvencije       | 23.540 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom | 378.038 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim | 39.418 |
|   |organizacijam       |     |
|   |in ustanovam        |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači  | 120.106 |
|   |transferi         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 650.586 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja    | 650.586 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 76.527 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |431 Investicijski transferi|    0 |
|   |pravnim in fiz. osebam, ki |     |
|   |niso PU          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |432 Investicijski transferi| 76.527 |
|   |PU             |     |
+-----+---------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- | –16.441 |
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |     |
|   |PRIMANJKLJAJ)       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL          |     |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV (750+751+752)   |     |
+-----+---------------------------+---------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih |    0 |
|   |posojil          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |    0 |
|   |deležev          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |    0 |
|   |privatizacije       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441+442+443)     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |    0 |
|   |deležev          |     |
|   |in naložb         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|    0 |
|   |              |     |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |     |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |     |
+-----+---------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        | 85.000 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje  | 85.000 |
+-----+---------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   | 85.000 |
+-----+---------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      | 49.920 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |550 Odplačila domačega   | 49.920 |
|   |dolga           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   | 49.920 |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |     |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |     |
|   |– ali 0 ali +       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  | 18.639 |
|   |VIII.)           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     | 35.080 |
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | –16.441 |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA|     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo| 25.060 |
|   |– ali 0 ali +       |     |
+-----+---------------------------+---------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201/2013
Tabor, dne 17. julija 2013
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost