Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Ob-3263/13 , Stran 2228
Ob-3263/13
Na podlagi 2., 22., 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), LPP d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo zunanjih oglasnih površin na avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o. v najem
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: LPP d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana. 2. Predmet oddaje v najem: predmet najema so zunanje oglasne površine na avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o., ki jih ta namenja za izvajanje oglasne dejavnosti skladno z Odlokom o oglaševanju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/11 in 38/13). Oglaševanju je namenjenih 150 vozil, katerih skupna površina namenjena za oglaševanje je 10.737,00 m². Izbrani ponudnik bo z dnem 1. 1. 2014 prevzel 8.716,34 m² zunanjih oglasnih površin, preostali del zunanjih oglasnih površin pa bo izbrani ponudnik prevzemal postopoma, upoštevaje obveznosti LPP d.o.o. do sedanjega najemnika, do prevzema vseh najetih površin, tj. do najkasneje 1. 10. 2014. Časovnici postopne predaje oglasnih površin na enojnih in zgibnih avtobusih sta prilogi vzorca pogodbe, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije. LPP d.o.o. bo najemnino obračunal sorazmerno glede na dejansko prevzete oglasne površine. Oglasne površine se oddajo po načelu »polno za prazno«. 3. Čas trajanja najema: najemodajalec bo z najemnikom sklenil najemno pogodbo za obdobje 5 let. 4. Resnost ponudbe: obvezno je potrebno ponudbi priložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 30.000 EUR, ki jo LPP d.o.o. zadrži do dokončne izbire ponudnika ali unovči v primeru ponudnikovih kršitev. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati najmanj do 31. 12. 2013. Izbrani najugodnejši ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 8 dni od poziva k podpisu pogodbe. Če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo pred zaključkom postopka izbire ali če v ponudbi navede neresnične ali zavajajoče podatke ali izjave ali če zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na avtobusih v skladu z določbami navodil ponudnikom, LPP d.o.o. unovči bančno garancijo za resnost ponudbe. 5. Pogoji sodelovanja: a) V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodeluje domača ali tuja, fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega zbiranja ponudb in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, določene z dokumentacijo. Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba). b) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino, v skladu s pogoji dokumentacije in na obrazcih dokumentacije: 1. Podatki o ponudniku/podizvajalcu/soizvajalcu. 2. Obrazec ponudba, pri čemer mesečna najemnina za 1 m² zunanje oglasne površine ne sme biti nižja od 3,51 EUR brez DDV ter Pravni akt o skupni izvedbi predmeta javnega zbiranja ponudb (v primeru skupne ponudbe). 3. Izjave ponudnika o izpolnjevanju pogojev dokumentacije, s katerimi pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja: – da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; – da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane; – da v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države najemodajalca, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov; – da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, v skladu s predpisi države članice v kateri ima registrirano dejavnost; – da v preteklih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti; – da v preteklih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun; – da bo v primeru, če bo izbran v postopku za katerega oddaja ponudbo, najemodajalcu predal vsa finančna zavarovanja, ki so zahtevana v dokumentaciji; – da bo v primeru, če bo izbran v postopku za katerega oddaja ponudbo, upošteval zahteve standardov in predpisov, ki se navezujejo na predmet javnega zbiranja ponudb ter tehnične in ostale pogoje navedene v dokumentaciji; – da sprejema vse pogoje sodelovanja v postopku izbire najemnika zunanjih oglasnih površin na avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o., ter se odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov iz naslova stroškov, škode ali drugih naslovov, ki bi izvirali iz sodelovanja v tem postopku, ali iz morebitne odločitve družbe LPP d.o.o., da ne odda oglasnih površin, ne glede na razlog za takšno odločitev; – da za čas trajanja pogodbe jamči, da bo za potrebe LPP d.o.o., oziroma Mestne občine Ljubljana na 3 zgibnih avtobusih in 3 enojnih avtobusih brezplačno izdelal, namestil in odstranil oglasna sporočila za lastno oglaševanje LPP d.o.o. oziroma Mestne občine Ljubljana do največ 1 krat letno; – da se strinja, da bo v primeru izrednih kulturnih ali športnih dogodkov, ki so na nivoju evropskega ali svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger, najemodajalec z lastnimi oglasnimi sporočili ali oglasnimi sporočili Mestne občine Ljubljana opremil do 50 avtobusov; – da je podrobno proučil dokumentacijo in njene vse naknadne spremembe in dopolnitve, ki so bile objavljene na spletni strani LPP d.o.o. in se z njimi v celoti strinja; – da so podatki v predloženi ponudbi resnični in nezavajajoči; – da se strinja z opredeljenimi določili v priloženem vzorcu pogodbe ter da jo bo, v primeru, da bo izbran v postopku, podpisal brez dodatnih zahtev in ugovorov. Obrazcu Izjave ponudnika o izpolnjevanju pogojev dokumentacije se priloži: – potrdilo o registraciji, ki na dan določen za predložitev ponudb ni starejše od 2 mesecev; – potrdilo pristojnega davčnega urada, ki izkazuje, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva prevzema potrdila in ki ne sme biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb; – BON-1 oziroma BON-1/SP, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa, in ki ne sme biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb. 4. Vzorec pogodbe (parafiran in žigosan). 5. Seznam referenčnih izkušenj v zadnjih 3 letih s priloženimi potrdili najemodajalcev o kakovostni izvedbi s pogodbo prevzetih obveznosti. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih kakovostno opremil skupno najmanj 3.000 m² zunanjih oglasnih površin avtobusov, ter po poteku pogodbenih razmerij vzpostavil prvotno stanje na avtobusih brez poškodb. 6. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ustrezno tehnično opremo za lastno proizvodnjo nalepk ali da bo to za njega zagotavljal podizvajalec za katerega ponudnik prevzema vsa jamstva in za katerega predloži seznam referenčnih izkušenj. 7. Izjava ponudnika oziroma podizvajalca, da bo izdelavo, nameščanje in odstranjevanje nalepk oziroma oglasnih sporočil opravljal ponudnik sam ali s podizvajalcem, pri čemer sme izdelavo, nameščanje in odstranjevanje opravljati le tisti ponudnik oziroma 1 podizvajalec, ki ima ustrezno tehnično opremo in izkazuje zahtevane reference. 8. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 30.000 EUR z vsebino, ki je določena z vzorcem bančne garancije za resnost ponudbe, določenim z dokumentacijo. 9. Izjava ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran kot ponudnik na javnem zbiranju ponudb, najemodajalcu najkasneje do 13. 12. 2013 predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na avtobusih v višini 150.000 EUR z vsebino, ki je določena z dokumentacijo. c) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja cena za vse razpoložljive oglasne površine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb pod pogojem, da ponudbena cena za 1 m² oglasne površine brez DDV ni nižja od minimalne cene 3,51 EUR/m² brez DDV, ki je postavljena kot pogoj. Ponujena cena je mesečna najemnina za 1 m2 oglasne površine. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov podala ponudbo za isto ceno, bo LPP d.o.o. izvedel s takšnimi (enakovrednimi) ponudniki pogajanja, v katerih bodo ponudniki lahko zvišali svojo ponudbeno ceno. V tem primeru bo izbran ponudnik, ki bo dal višjo ponudbeno ceno. Ponudnik je pri tem vezan na svoje prejšnje ponudbe, tako da lahko ponudi le višjo ceno, če ponudi manj ali nove ponudbe ne odda, se upošteva njegova prejšnja ponudba. 6. Način in rok plačila najemnine: najemnina se plačuje mesečno in zapade v plačilo 5. dne v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je zadnji dan v tekočem mesecu. Mesečna najemnina se obračuna glede na razpoložljivo velikost oglasnih površin, ki so oddane najemniku, ne glede na to, ali najemnik te površine dejansko zaseda ali ne. Pravočasno plačilo najemnine je bistveni element pogodbe. 7. Izbrani najemnik je skladno z veljavnim Odlokom o oglaševanju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/11 in 38/13) dolžan plačati občinsko takso za oglaševanje. Podatke o najemniku bo najemodajalec sporočil pristojnemu oddelku Mestne občine Ljubljana. 8. Rok za predložitev ponudb in odpiranje ponudb: rok za oddajo ponudb je do srede, dne 21. 8. 2013 do 11. ure. Ponudniki morajo posredovati ponudbe na naslov: Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana. Ponudba mora biti oddana v zapečatenem ovitku, na katero mora ponudnik prilepiti obrazec za kuverto, ki je priloga dokumentacije. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sredo, dne 21. 8. 2013 ob 12. uri, na sedežu podjetja Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, v sejni sobi v pritličju. Postopek javnega odpiranja ponudb vodi komisija, imenovana za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb s strani direktorja družbe LPP d.o.o. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudba veže ponudnika do 31. 12. 2013. 10. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu www.lpp.si. Pojasnila o vsebini dokumentacije se lahko zahtevajo po elektronski pošti na naslovu polona.kos@jhl.si. Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najmanj 7 dni pred potekom roka za oddajo ponudb. LPP d.o.o. bo pisni odgovor posredoval v najkrajšem času in ga objavil tudi na svoji spletni strani. 11. Obveznost družbe LPP d.o.o., da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. LPP d.o.o. lahko kadarkoli ustavi začeti postopek vse do sklenitve pogodbe o najemu, pri čemer ponudniki niso upravičeni do nobenega nadomestila ali odškodnine z izjemo povračila stroškov, ki so jih imeli s prevzemom dokumentacije, če so jim ti nastali.
LPP d.o.o.

AAA Zlata odličnost