Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013, stran 7760.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 26. redni seji dne 9. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------+-------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV   |   v EUR  |
|   |IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------+-------------+
|KONTO |NAZIV KONTA      |  1. REB.  |
|   |            |   2013  |
+------+-----------------------+-------------+
|1   |2           |      3|
+------+-----------------------+-------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI   |19.061.955,51|
|   |(70+71+72+73+74)    |       |
+------+-----------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)|14.032.246,36|
+------+-----------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI    |11.280.446,88|
|   |(700+703+704)     |       |
+------+-----------------------+-------------+
|700  |DAVKI NA DOHODEK    | 9.281.558,56|
|   |IN DOBIČEK       |       |
+------+-----------------------+-------------+
|703  |DAVKI NA PREMOŽENJE  | 1.582.788,32|
+------+-----------------------+-------------+
|704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO |  416.100,00|
|   |IN STORITVE      |       |
+------+-----------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI   | 2.751.799,48|
|   |(710+711+712+713+714) |       |
+------+-----------------------+-------------+
|710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU  | 1.941.743,19|
|   |IN DOHODKI OD     |       |
|   |PREMOŽENJA       |       |
+------+-----------------------+-------------+
|711  |TAKSE IN PRISTOJBINE  |   6.500,00|
+------+-----------------------+-------------+
|712  |GLOBE IN DRUGE DENARNE |  15.500,00|
|   |KAZNI         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|713  |PRIHODKI OD PRODAJE  |  20.213,00|
|   |BLAGA IN STORITEV   |       |
+------+-----------------------+-------------+
|714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI|  767.843,29|
+------+-----------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI  | 2.068.278,90|
|   |(720+722)       |       |
+------+-----------------------+-------------+
|720  |PRIHODKI OD PRODAJE  | 1.536.434,00|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV   |       |
+------+-----------------------+-------------+
|722  |PRIHODKI OD PRODAJE  |  531.844,90|
|   |ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. |       |
|   |SRED.         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730) |  12.500,00|
+------+-----------------------+-------------+
|730  |PREJETE DONACIJE    |  12.500,00|
|   |IZ DOMAČIH VIROV    |       |
+------+-----------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI  | 2.948.930,25|
|   |(740)         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|740  |TRANSFERNI PRIHODKI  | 1.866.823,55|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFINAN. |       |
|   |INSTITUC.       |       |
+------+-----------------------+-------------+
|741  |PREJETA SREDSTVA    | 1.082.106,70|
|   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA |       |
|   |IZ SREDSTEV EVROPSKE  |       |
|   |UNIJE         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI   |20.256.845,61|
|   |(40+41+42+43)     |       |
+------+-----------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI     | 6.434.900,13|
|   |(400+401+402+403+409) |       |
+------+-----------------------+-------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI | 1.137.466,00|
|   |ZAPOSLENIM       |       |
+------+-----------------------+-------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV |  199.706,00|
|   |ZA SOC. VARNOST    |       |
+------+-----------------------+-------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO    | 4.807.159,13|
|   |IN STORITVE      |       |
+------+-----------------------+-------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI|  147.054,00|
+------+-----------------------+-------------+
|409  |REZERVE        |  143.515,00|
+------+-----------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI    | 5.966.114,19|
|   |(410+411+412+413+414) |       |
+------+-----------------------+-------------+
|410  |SUBVENCIJE       |  32.300,00  |
+------+-----------------------+-------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM,| 2.938.674,50|
|   |GOSPODINJSTVOM     |       |
+------+-----------------------+-------------+
|412  |TRANSFERI NEPRIDOBITNIM|  702.301,75|
|   |ORGANIZ. IN USTANOVAM |       |
+------+-----------------------+-------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI  | 2.277.837,94|
|   |TRANSFERI       |       |
+------+-----------------------+-------------+
|414  |TEKOČI TRANSFERI V   |  15.000,00|
|   |TUJINO         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI | 7.850.752,61|
|   |(420)         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA    | 7.850.752,61|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV   |       |
+------+-----------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI|   5.078,68|
|   |(430)         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|431  |INVESTICIJSKI TRANSFERI|   5.078,68|
|   |PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM,|       |
|   |            |       |
|   |KI NISO PRORAČ.    |       |
|   |UPORABNIKI       |       |
+------+-----------------------+-------------+
|   |III. PRORAČUNSKI    |       |
|   |PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK |-1.194.890,10|
|   |(I. – II.)       |       |
+------+-----------------------+-------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH    |       |
|   |TERJATEV        |       |
|   |IN NALOŽB       |       |
+------+-----------------------+-------------+
|75  |IV. PREJETA VRAČILA  |       |
|   |DANIH POSOJIL IN    |       |
|   |PRODAJA        |       |
+------+-----------------------+-------------+
|   | KAPITALSKIH DELEŽEV  |  79.500,00|
|   |(750)         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|750  |PREJETA VRAČILA DANIH |  79.500,00|
|   |POSOJIL        |       |
+------+-----------------------+-------------+
|44  |V. DANA POSOJILA    |       |
|   |IN POVEČANJE      |       |
+------+-----------------------+-------------+
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV  |  79.500,00|
|   |(440)         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|440  |DANA POSOJILA     |  79.500,00|
+------+-----------------------+-------------+
|441  |POVEČANJE KAPITALSKIH |     0,00|
|   |DELEŽEV IN FIN. NALOŽB |       |
+------+-----------------------+-------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA |     0,00|
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE |       |
|   |KAPITAL. DELEŽEV (IV.- |       |
|   |V.)          |       |
+------+-----------------------+-------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA   |       |
+------+-----------------------+-------------+
|50  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)|  200.000,00|
+------+-----------------------+-------------+
|500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE  |  200.000,00|
+------+-----------------------+-------------+
|55  |VIII. ODPLAČILO DOLGA | 1.041.329,00|
|   |(550)         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|550  |ODPLAČILA DOMAČEGA   | 1.041.329,00|
|   |DOLGA         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA  |       |
|   |SREDSTEV NA RAČUNU   |-2.036.219,10|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-  |       |
|   |VIII.)         |       |
+------+-----------------------+-------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE  |       |
|   |(VII. – VIII.)     | -841.329,00|
+------+-----------------------+-------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE | 1.194.890,10|
|   |(VI.+X.-IX.)      |       |
+------+-----------------------+-------------+
|   |XII. STANJE SRED. NA  | 2.036.219,10|
|   |RAČUNIH NA DAN 31. 12. |       |
|   |PRETEKLEGA LETA    |       |
+------+-----------------------+-------------+
                       «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-50/2013
Slovenj Gradec, dne 10. julija 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost