Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2545. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 7674.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 21. redni seji dne 17. 7. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se urejajo spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 104/09) (v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
7. člen pravilnika se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami veljavnega Zakona o vrtcih. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.«
3. člen
11. člen pravilnika se spremeni pri točkah 1 a in 5 tako, da po spremembi točki glasita:
»
+-----------------------------------+-------+
|       Kriterij       |Število|
|                  |točk  |
+----+------------------------------+-------+
|1.a |Eden od staršev, ki ima skupaj| 15  |
|  |z otrokom stalno prebivališče |    |
|  |na območju Občine Dobrna   |    |
+----+------------------------------+-------+
|5. |Otrok je zadnje leto pred   | 15  |
|  |vpisom v šolo         |    |
+----+------------------------------+-------+
                      «
V četrtem odstavku 11. člena se črta drugi dodatni kriterij »Datum oddane prijave. Prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.«
4. člen
13. člen pravilnika se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet javnega zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca, z odločbo, ki se vroči staršem. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.«
5. člen
14. člen in 15. člen pravilnika se črtata.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2013-1(6)
Dobrna, dne 17. julija 2013
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti