Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 12/2013 Ob-3259/13 , Stran 2230
Št. 12/2013 Ob-3259/13
Na podlagi 22. člena in v zvezi z 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Letnega načrta prodaje in nakupa stvarnega premoženja Občine Solčava za leto 2013, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Solčava 2013 (Uradno gls. Zgs. št. 1/2013), objavlja Občina Solčava
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Solčava
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Solčava, Solčava 16, 33335 Solčava, matična št. 1365851, davčna št. 78412447. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: Predmet prodaje bivši pisarniški prostori, primerni za ureditev stanovanja, v izmeri 72,28 m2, v nadstropju večnamenskega poslovnega objekta (v nadaljevanju VNO) na naslovu Solčava 16, 3335 Solčava. Izhodiščna cena: za navedene nepremičnine znaša: 435 €/m2. Navedena cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami. 3. Pogoji prodaje – Nepremičnina se prodajajo kot celota. – Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe, plača kupec. – Nepremičnina se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. – Ponudnik je lahko vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih. – Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki imajo stalno bivališče v Občini Solčava ali izjavljajo, da bodo živeli v Občini Solčava. – Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 30 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa s strani prodajalca. – Stroške notarja in vpisa v zemljiško knjigo nosi kupec nepremičnine. 4. Pogoji udeležbe v postopku javnega zbiranja ponudb Pisna ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje elemente: Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Solčava, št. 01380-0100019212. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. – podatke ponudnika (ime in priimek ter naslov stalnega bivališča ponudnika, EMŠO, davčna št., – ponujeno ceno, ki je najmanj enaka izhodiščni ali višja, – izjavo, da bo kupec živel v Solčavi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, in potrdila o stalnem bivališču, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta, – potrdilo o plačani varščini. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov Občine Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava, najkasneje do ponedeljka, 12. 8. 2013 do 12. ure. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Na zaprti kuverti mora biti navedeno »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine«. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri. 5. Postopek zbire najugodnejšega ponudnika – Javno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov, bo opravila komisija dne, 26. 8. 2013, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Občine Solčava, sejna soba v centru Rinka, Solčava 29. – V primeru, da pride več enako ugodnih ponudb so odločilni kriteriji prednosti. Opravijo se lahko tudi pogajanja ali se odloči z žrebom. – Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. – Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni z obvestilom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Kolikor komisija med ponudniki ne bo mogla izbrati najugodnejšega ponudnika ali, da na zbiranje ponudb ne prispe nobena ponudba, si pridružuje pravico, do ponovne objave javnega zbiranja ponudb za prodajo navedenih nepremičnin. – Izbrani ponudnik mora najkasneje v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil. – Ponudnik v 30 dneh po podpisu prodajne pogodbe vplača kupnino na transakcijski račun Občine Solčava, št. 01380-0100019212. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. – Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. – Premoženje preide v lastništvo kupca, ko je kupnina v celoti plačana. 6. Dodatne informacije Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje in postopku zbiranja ponudb na občinski upravi Občine Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava. Kontaktna oseba: Mateja Brlec Suhodolnik, tel. 03/839-27-91. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Solčava http://www.solcava.si.
Občina Solčava

AAA Zlata odličnost