Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 5100-15/2013-1 Ob-3265/13 , Stran 2203
Št. 5100-15/2013-1 Ob-3265/13
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94, MP-2/94) ter Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (v nadaljevanju: JSPS) z dne 6. 4. 2001, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2016
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: A. obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2016 na področju družboslovja, naravoslovja in humanistike. Bilateralni projekti trajajo dve leti. Prednost pri izbiri bodo imeli slovenski vodje bilateralnih projektov, ki v razpisih v letih 2009–2011, 2010–2012, 2011–2013, 2012–2014 in 2013–2015 niso imeli sprejetih projektov z isto japonsko inštitucijo; B. obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v obdobju od 1. 4. 2014–31. 3. 2015 na vseh področjih znanosti; C. obiskov japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. 4. 2014–31. 3. 2015 na vseh področjih znanosti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih japonskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013, objavljen na spletni strani agencije in ga do 12. 9. 2013 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov: vpetost-program-2013-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za raziskovalne programe – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: »Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana«, ravno tako do 12. 9. 2013 do 12. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in japonski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (na Japonskem: JSPS, www.jsps.go.jp/english/). Kontaktna oseba na japonski strani je Mr. Takanori Suzuki, e-mail: takanori-suzuki@jsps.go.jp. Razpis na japonski strani bo zaključen 12. 9. 2013. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen sporazumno med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS in JSPS, ki bo podpisan predvidoma januarja 2014. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi sporazumnega izbora, ki ga je dolžan upoštevati. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov in obiskov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2014-2016 znaša okvirno 62.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2014-2016 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – pod točko 2.A: – mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem, prevozne stroške na Japonskem, stroške namestitve v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino – pri čemer bo praviloma sofinanciran 1 kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni obisk (do 1 meseca); – pod točko 2.B: – mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem – pri čemer bodo sofinancirani obiski v trajanju od 14 do 60 dni, – pod točko 2.C: – stroške bivanja za japonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno; dnevnice za japonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR; lokalni prevoz; osnovno zdravstveno zavarovanje – pri čemer bodo sofinancirani kratkoročni obiski (14 do 60 dni) v skupnem trajanju do 180 dni. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Japonske, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. aprila 2014 do 31. marca 2016 (za točko 2.A javnega razpisa) in od 1. aprila 2014 do 31. marca 2015 (za točko 2.B in 2. C javnega razpisa). 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav 9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom (1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2013 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec). (2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 12. 9. 2013 do 12. ure. (3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika. 9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa (1) Prijavo na javni razpis je potrebno izpolniti kot Prijavo na obrazcu ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2013 na spletnem portalu ARRS eObrazci ter oddati v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO. (2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. (3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko za obdobje od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2016« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. (4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 12. 9. 2013, do 12. ure in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 12. 9. 2013, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 12. 9. 2013, do 12. ure (poštni žig). 9.3. Popolnost prijave (1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12). (2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem (3) Prijavitelj na točko 2.B in 2.C razpisa mora to navesti v točki 17 prijavnega obrazca; poleg tega mora v povzetku (točka 18 prijavnega obrazca) navesti predviden termin obiska, v opisu dosedanjega sodelovanja (točka 11 prijavnega obrazca) pa priložiti korespondenco z japonskim gostiteljem, ki se nanaša na predlagani obisk in iz katere je razvidno njegovo soglasje za sprejem (lahko tudi kot prilogo). 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 16. 9. 2013 ob 10. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca januarja 2014. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri Panič, tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti