Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 5440-9/2013-4 Ob-3262/13 , Stran 2181
Št. 5440-9/2013-4 Ob-3262/13
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Uredba št. 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami, Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13 nadaljevanju: Uredba), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/15 – popr.) in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (potrjen s strani Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve: CCI 2007 SI 051 PO 001), Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 5440-3/2010/8 z dne 18. 2. 2013 (z vsemi spremembami) ter Sklepa št.: OP RČV 1/4/08-0-MDDSZ o potrditvi instrumenta »Javni razpis za sofinanciranje nadaljevanja projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja II« št. 3032-2/2013/71, z dne 8. 7. 2013 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nadaljevanja projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja II
v okviru 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostne usmeritve 1.4: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. 1. Posredniško telo in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa ter upravičene aktivnosti Predmet javnega razpisa je nadaljnje sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki so se izvajali v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja (objavljenega v Uradnem listu RS št. 94/09, z dne 20. 11. 2009 in njegov popravek v Uradnem listu RS št. 96/09, z dne 27. 11. 2009, v nadaljevanju: javni razpis 2009). Namen javnega razpisa je doseganje ciljev 1.4. prednostne usmeritve Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 s sofinanciranjem projektov socialnih partnerjev, ki prispevajo k bolj inovativnim in produktivnim oblikam organizacije dela, vključno z boljšimi razmerami za zdravje in varnost pri delu. Cilj javnega razpisa je izdelava učinkovitega orodja za zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja in uvedba le-tega v podjetja in za njihove zaposlene. Upravičene aktivnosti javnega razpisa so: – priprava in izvedba orodja v smislu postopkov, ki bodo podjetjem omogočali uvedbo ukrepov, s katerimi bodo zmanjšali stres, absentizem, prezentizem, fluktuacijo in izgorevanje na delovnem mestu, ter zagotavljali varno delovno okolje in usklajevanje družinskega in poklicnega življenja svojim zaposlenim; – pilotni preizkus razvitega orodja v izbranih podjetjih; – predhodno in končno vrednotenje uporabe orodja v izbranih podjetjih; – priprava in izvedba usposabljanj za socialne partnerje, podjetja in zaposlene; – promocija in ozaveščanje javnosti, podjetij in zaposlenih o pomenu varnega in zdravega delovnega okolja s pripravo medijskih kampanj, konferenc, okroglih miz, ipd.; – priprava in izdelava strokovnih in promocijskih gradiv. Skrajni rok za dokončanje projektnih aktivnosti je 31. 3. 2015. 3. Upravičeni prijavitelji in pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Upravičeni prijavitelji Na javni razpis lahko kandidirajo prijavitelji, ki so izvajali projekte v okviru javnega razpisa 2009 in so objavljeni na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=873. Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj, le ta pa z vsemi projektnimi partnerji podpiše partnerski sporazum, v katerem podrobneje opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerja pri izvedbi projekta. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijavitelj in vsi projektni partnerji, morajo izpolnjevati spodaj navedene pogoje: 1. prijavitelj je lahko pravna oseba javnega prava, vpisana v zbirko izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in je bil nosilec projekta, ki se je izvajal v okviru javnega razpisa 2009 (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava projektnega partnerja); 2. projektni partner je lahko: a) organizacija delodajalcev, ki je članica Ekonomsko-socialnega sveta oziroma je podpisnica Pravil Ekonomsko socialnega sveta, b) reprezentativna zveza ali konfederacija sindikatov za območje države ali njihov član z ustreznim dokazilom o članstvu in c) podjetje. (dokazilo: Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev; 3. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta (dokazilo: Obrazec št.4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev); 4. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev); 5. ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev); 6. za stroške projekta, za katerega podaja vlogo, ni in ne bo prejel pomoči iz drugih javnih virov (dvojno financiranje) (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev). Projektno partnerstvo morajo sestavljati vsaj ena pravna oseba, ki izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost, vsaj ena sindikalna organizacija in vsaj ena organizacija delodajalcev ter najmanj pet podjetij, v katerih se bo pripravljalo in preizkušalo razvito orodje. Le eno izmed vključenih podjetij je lahko t.i. mikro družba(*1)1. ______ (*1) 55. člen Zakona o gospodarskih družbah določa, da je mikro družba družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR in vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR. Dodatni pogoj za prijavo je, da vsi projektni partnerji prijavitelju izdajo Pismo o nameri, iz katerega je razvidno, da se projektni partner strinja, da je prijavitelj nosilec projekta, s katerim bo kandidiral na ta javni razpis, da bo aktivno sodeloval pri izvajanju projekta, ter da bo v primeru sofinanciranja projekta s strani ministrstva s prijaviteljem sklenil partnerski sporazum. Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj in vsak projektni partner navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam. Prijavitelj podpiše Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, vsak projektni partner podpiše Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu, ter Pismo o nameri. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli prijavitelja oziroma projektnega partnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Kolikor prijavitelj ali kakšen izmed projektnih partnerjev ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena. 4. Upravičeni stroški Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da so: – neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju, – dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj oziroma projektni partner dostavil dokazila o njihovem plačilu, – pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika, – nastali v obdobju upravičenosti posameznega projekta, – dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti, – v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili (upoštevanje določil veljavnega zakona o javnem naročanju, informiranje in obveščanje javnosti, hramba dokumentacije …). Upravičene stroške predstavljajo t.i. neposredni in posredni stroški projekta. Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, in sicer: a) stroški dela zaposlenih na projektu, b) stroški potovanj (za zaposlene pri upravičencu/projektnemu partnerju doma in v tujini), c) stroški izobraževanj in usposabljanj (za zaposlene pri upravičencu/projektnemu partnerju doma in v tujini), d) stroški zunanjih storitev, e) stroški informiranja in obveščanja javnosti, f) posredni stroški. Med posredne upravičene stroške štejemo tiste operativne stroške, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Posredni stroški so ocenjeni v pavšalu, ki predstavlja 15% od vseh neposrednih upravičenih stroškov projekta. Izbrani prijavitelj ter projektni partner bo moral nastale stroške na projektu dokazati s predložitvijo kopij računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti, dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno dejavnost, dokazil v postopkih izbire zunanjih izvajalcev v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju ter dokazil o dobavi blaga oziroma opravljeni storitvi. Sredstva bodo izbranim upravičencem izplačana na podlagi potrjenih zahtevkov za izplačilo (ZzI), ki jim bodo priložena dokazila o plačilu upravičenih stroškov. Neupravičeni stroški Neupravičeni stroški niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam. Med neupravičene stroške spadajo: – stroški nakupa in gradnje nepremičnin; – stroški nakupa zemljišča; – DDV; – posredni stroški, če presegajo vrednost 15% od določenih neposrednih upravičenih stroškov projekta; – stroški nakupa opreme; – amortizacija opreme; – stroški obresti na dolgove; – stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov; – nakup rabljene opreme; – stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju projekta ter – drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji projekta. 5. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. Namenska sredstva EU, opredeljena v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe (državnega proračuna Republike Slovenije – MDDSZ) pa 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Sredstva za sofinanciranje projektov ne predstavljajo državne pomoči. Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za javni razpis Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev znaša 600.000,00 EUR. Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, in sicer iz spodaj navedenih proračunskih postavk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina zaprošenih sredstev za posamezen projekt Najnižja višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta je 150.000,00 EUR, najvišja pa 200.000,00 EUR. Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta. 6. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2014 in 2015. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letih 2014 in 2015 oziroma v plačilnih rokih, določenih v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali in bodo s strani izbranega prijavitelja oziroma projektnega partnerja plačani (upravičeni izdatki) v obdobju od datuma izdaje sklepa o izboru operacije (datum začetka operacije) do najkasneje 30. 4. 2015 (datum zaključka operacije). Ministrstvo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje do 31. 12. 2015, ob upoštevanju plačilnih rokov, kot jih določa veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. V primeru ugotovljenih izjemnih okoliščin, kot npr. pri ugotovljenih objektivnih dejstvih, ki nastopijo neodvisno od ravnanja upravičenca in bistveno spremenijo okoliščine, zanje pa upravičenec ob potrditvi operacije ni mogel vedeti, niti jih predvideti, lahko na predlog ministrstva, organ upravljanja izda soglasje k spremembi obdobja izvajanja projektnih aktivnosti, upravičenih stroškov in izdatkov posameznih operacij, vendar le na način, da obdobje upravičenih izdatkov ne preseže datuma 30. 6. 2015. Organ upravljanja izda soglasje za vsako operacijo posebej. 7. Merila za izbor projektov Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in formalno popolne vloge, ki jih bodo predložila upravičena projektna partnerstva. Splošno merilo Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih meril, bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavrnjene kot neustrezne. Podrobnejša merila ocenjevanja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V predlog za sofinanciranje se bodo uvrstile vloge, ki bodo dosegle najmanj 35 točk. Kolikor bo imelo več vlog enako število točk, bodo imele prednost vloge z višjim skupnim številom točk pri merilih 1.2 (predlagano orodje bo prispevalo k zagotavljanju zdravega in varnega delovnega okolja), 1.3 (predlagano orodje bo prispevalo k povečanju fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij in zaposlenih), in 2.2 (rezultati so konkretni in realno dosegljivi glede na načrtovane aktivnosti, trajanje in finančna sredstva, upoštevana so kritična tveganja za izvedbo projekta). 8. Postopek izbora prijaviteljev Rok in način prijave na javni razpis Rok za oddajo prijav je najkasneje 30 dan po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma do vključno dne 26. 8. 2013. Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju. Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora dispozicijo projekta in finančni načrt predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD-ROM ali DVD-ROM). Drugih obrazcev in prilog ni potrebno predložiti na e-nosilcu. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 26. 8. 2013 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do 26. 8. 2013. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana do 26. 8. 2013 do 13. ure. Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis za sofinanciranje nadaljevanja projektov socialnih partnerjev za izboljšanje delovnega okolja«. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju. V primeru, da bodo vloge pomanjkljivo označene, se bo njihova ustreznost dodatno presojala. Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje Odpiranje vlog Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa veljavni Zakon o javnih financah oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odpiranje vlog bo potekalo dne 27. 8. 2013 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja. O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik. Preverjanje formalne popolnosti vlog Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji in, ki ne vsebuje e-nosilca podatkov z dispozicijo projekta in finančnim načrtom. Če prijavitelj posluje z žigom je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. Kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte. Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati: – višine zaprošenih sredstev, – dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, – elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa. Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig do vključno osmega dne od datuma navedenega na dopisu/ pozivu za dopolnitev in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno presodila, kot sledi: – če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in posledično vloge ni možno uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo takšna vloga zavržena; – kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev; – kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal dele vloge, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge ali elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer te dopolnitve ne bodo upoštevane. V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavju 3. in 7. tega javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ali katerikoli izmed projektnih partnerjev ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje. V postopku ocenjevanja bodo vloge najprej ocenjene glede na splošna merila, določena v 7. poglavju tega javnega razpisa. Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ne izpolnjuje vseh splošnih meril, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi podrobnejših meril za ocenjevanje. Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (na osnovi ocenjevanja dosežejo najmanj 35 od vseh možnih točk). Kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. Kolikor skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, ne bo presegla razpoložljivih sredstev, lahko ostanek sredstev ostane nerazporejen. Kolikor bo imelo več vlog enako število točk, bodo imele prednost vloge z višjim skupnim številom točk meril 1.2., 1.3. in 2.2, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji. Preostanek sredstev se lahko podeli naslednjemu na lestvici tudi, če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino sredstev in kolikor se prijavitelj strinja z znižanim zneskom sofinanciranja projekta. Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Strokovna komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da bodo v prijavi med upravičenimi stroški navedeni tudi stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge. Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov. Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu. Protikorupcijsko določilo Vsak prijaviteljev poskus vpliva na obravnavo vlog s strani ministrstva bo imel za posledico zavrnitev njegove vloge. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. Zagotovitev načela enakih možnosti, enakosti spolov, nediskriminacije Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vključene in med potencialnimi prijavitelji/projektnimi partnerji v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, 16. členom Uredbe št. 1083/2006/ES ter 6. členom Uredbe št. 1081/2006/ES, vključno z uredbami s področja izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada, in sicer glede možnosti prijave, izbora (dostopa) in na vseh stopnjah izvajanja. 9. Obveščanje o izbiri O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si. Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 10. Pravno varstvo Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji. 11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 12. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo med drugim imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge: – projekt izvajati skladno z vsebino predložene vloge na javni razpis ter veljavnimi predpisi in dokumenti zadevnega področja; – izbrati zunanje izvajalce tem pri tem upoštevati določila veljavnega Zakona o javnem naročanju; – voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu; – hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj 10 let po zaključku projekta; – zagotavljati ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov; – zagotavljati ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o projektih ter voditi evidenco o morebitnih prihodkih na projektu; – zagotavljati ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije o projektu; – zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili organa upravljanja, ministrstva ter 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES; – obveščati ministrstvo o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES; – v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financiranja projekta s strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi; – pripravljati ter posredovati zahtevke za izplačilo sredstev iz proračuna z zahtevanimi obveznimi prilogami in dokazili v skladu z Navodili, ter zagotavljal vnos teh podatkov v sistem ISARR, skladno z Navodili, in sicer za potrebe spremljanja, zahtevkov za izplačila in zahtevkov za povračila; – zagotoviti upoštevanje vseh zgoraj navedenih pristojnosti, odgovornosti in nalog s strani vseh projektnih partnerjev; – zagotavljal in spremljal podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo, podano v Prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES; – prijavitelj je dolžan v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju operacije predložiti ministrstvu partnerski sporazum o izvedbi projekta. V partnerskem sporazumu morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi projekta ter vsaj naslednje obvezne sestavine: a. naziv in naslov podpisnikov partnerskega sporazuma; b. odgovorne osebe; c. številke bančnih računov; d. davčne številke; e. matične številke; f. naziv in številko partnerskega sporazuma; g. predmet partnerskega sporazuma; h. veljavnost partnerskega sporazuma (od – do); i. finančno razdelitev dodeljenih sredstev po posameznih partnerjih, letih in vrstah stroškov skladno z vlogo na javni razpis; j. pravice in obveznosti posameznih partnerjev v projektu; k. poročanje in razdelitev nalog v postopku priprave in oddaje zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju: ZzI) ter drugih zahtevanih poročil s strani PT in drugih nadzornih organov, vključno z roki priprave poročil projektnih partnerjev; l. natančno opredeljene aktivnosti po posameznih projektnih partnerjih, ki morajo biti skladne z vlogo na javni razpis in roke za njihovo izvedbo; m. imena stroškovnih mest pod katerimi posamezni projektni partnerji vodijo ločeno računovodstvo za projekt; n. način in roke za prenakazilo sredstev projektnim partnerjem za potrjene in izplačane ZzI-je; o. dogovor o lastništvu ter delitvi morebitnih produktov oziroma rezultatov, ki bodo nastali tekom projekta; p. druge obveznosti prijavitelja in posameznih projektnih partnerjev; q. način in postopek v primeru sprememb partnerstva; r. način in postopek spremembe partnerskega sporazuma, s. posledice ugotovitve, da partner krši določila o ne/namenski porabi sredstev ali dvojnem financiranju. 13. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1828/2006/ES (8. in 9. člen), podrobneje pa so obrazložene v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno uporabljati logotip EU ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve, 1.4 prednostne usmeritve Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. Izbrani prijavitelji in projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada. Pravilna uporaba logotipa je dodatno pojasnjena v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 in dostopna na spletni strani www.eu-skladi.si. 14. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Katji Panjan na tel. 01/369-76-75 vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na elektronskem-naslovu: katja.panjan@gov.si. V primeru pogosto zastavljenih vprašanj bodo odgovori v zvezi z razpisom objavljeni na spletni strani, www.mddsz.gov.si. 15. Seznam prijavnih obrazcev in prilog Prijavni obrazci Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge: Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in projektnih partnerjih Obrazec št. 2: Prijavnica Obrazec št. 3: Finančni načrt Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev Priloge: Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju. Priloga 2: Označba vloge
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost