Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2518. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-I), stran 7654.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-9
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-I)
1. člen
V Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 2. člena 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. »prevoznik v železniškem prometu (v nadaljnjem besedilu: prevoznik)« je pravna ali fizična oseba, ki samostojno opravlja gospodarsko dejavnost, katere glavna dejavnost je izvajanje prevoznih storitev prevozov blaga oziroma potnikov v železniškem prometu, pri čemer mora ta prevoznik zagotoviti vleko vlakov, ali pravna ali fizična oseba, ki samostojno opravlja gospodarsko dejavnost, ki zagotavlja le vleko vlakov;«.
2. člen
Četrti odstavek 13.a člena se črta.
3. člen
V enajstem odstavku 18.d člena se besedilo »Agencija za pošto in elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom »Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije«.
4. člen
Za 18.d členom se doda nov 18.e člen, ki se glasi:
»18.e člen
(financiranje regulatornega organa)
(1) Regulatorni organ se financira s prihodki iz plačil prevoznikov in iz plačila upravljavca javne železniške infrastrukture. Plačila po tem členu krijejo stroške, ki jih ima regulatorni organ z izvrševanjem določb tega zakona.
(2) Obveznost plačila prevoznika iz prejšnjega odstavka znaša 500 točk in je povečana za znesek, ki ustreza deležu prevozniku zaračunane uporabnine iz 15.d člena tega zakona. Obveznost plačila upravljavca javne železniške infrastrukture znaša 5500 točk.
(3) Vrednost točke in višina deleža iz prejšnjega odstavka se določita s tarifo, ki je splošni akt regulatornega organa.
(4) Predlog tarife iz prejšnjega odstavka vsebuje posebno obrazložitev, v kateri se navedejo razlogi za sprejetje ali spremembo tarife in cilji, ki bi jih tako dosegli, in mora biti prehodno javno objavljen na spletni strani regulatornega organa. Predlog tarife mora regulatorni organ najpozneje do 31. oktobra tekočega leta predložiti v soglasje vladi, skupaj s programom dela in finančnim načrtom za prihodnje koledarsko leto ter revidiranimi računovodskimi izkazi za preteklo koledarsko leto. Če vlada do 15. decembra tekočega leta ne izda soglasja, se do uveljavitve nove tarife uporablja veljavna tarifa.
(5) Pred izdajo ali spremembo tarife je treba ugotoviti in predvideti stroške iz prvega odstavka tega člena ter določiti rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od dveh mesecev, v katerem so zavezanci iz prvega odstavka tega člena pozvani, da dajo svoje mnenje, pripombe in predloge glede načrtovane izdaje ali spremembe tarife.
(6) Plačilo iz tega člena za posameznega zavezanca po uradni dolžnosti, vnaprej za tekoče leto odmeri regulatorni organ z odločbo.
(7) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena morajo svoje denarne obveznosti poravnati v rokih, ki so določeni z odločbo. Če zavezanec v določenem roku ne poravna obveznosti, se ta prisilno izterja na način in po postopku, ki velja za prisilno izterjavo davčnih obveznosti.
(8) Agencija, ki na podlagi 15.d člena tega zakona določa višino uporabnine, mora najkasneje v 30 dneh od določitve višine uporabnine to sporočiti regulatornemu organu.«.
5. člen
V tretjem odstavku 21. člena se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– nadzor nad realizacijo plačila uporabnine in realizacijo odobrenih vlakovnih poti;«.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V dosedanji sedmi alinei, ki postane osma alinea, se črtata vejica in besedilo »nadzor nad realizacijo plačila uporabnine in realizacijo odobrenih vlakovnih poti«.
V drugem stavku se besedilo »in pete« nadomesti z vejico in besedilom »pete in šeste«.
6. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(prepoved prenosa finančnih sredstev)
(1) Pravna oseba, ki opravlja dejavnosti, povezane z upravljanjem železniške infrastrukture, ter dejavnosti, povezane s prevoznimi storitvami, mora zagotoviti izdelavo in objavljanje ločenih izkazov in bilanc stanja, na eni strani za poslovanje prevoznikov v železniškem prometu, ki je povezano z njihovimi prevoznimi storitvami, in na drugi strani za poslovanje, povezano z upravljanjem železniške infrastrukture. Javna finančna sredstva, ki so dodeljena za eno od teh dveh področij dejavnosti, se ne smejo prenesti na drugo področje dejavnosti. Računovodski izkazi, ki se nanašajo na obe dejavnosti, morajo odražati prepoved prenosa javnih sredstev.
(2) Prevozniki v železniškem prometu morajo izdelati in objaviti izkaz uspeha in bilanco stanja ter letno poročilo za poslovanje v zvezi z zagotavljanjem prevoza blaga v železniškem prometu. Sredstva za dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem prevoza potnikov v železniškem prometu kot javne službe morajo biti prikazana ločeno v ustreznih poslovnih računih in se ne smejo prenašati na dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem drugih prevoznih storitev ali na kakršno koli drugo poslovanje.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(1) Regulatorni organ predlog tarife za leto 2013 predloži vladi najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona. Vlada odloči o soglasju najkasneje v roku 30 dni od prejema predloga.
(2) Regulatorni organ po uradni dolžnosti, najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tarife izda odločbe, s katerimi se odmeri višina plačil iz 18.e člena zakona.
(3) Do uveljavitve tarife iz prvega odstavka tega člena se finančna sredstva za delovanje regulatornega organa zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/13-4/15
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1198-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost