Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 4300-187/2013/3 Ob-3273/13 , Stran 2188
Št. 4300-187/2013/3 Ob-3273/13
Javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013–2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva v okviru: operativnega programa Razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 3. Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja Prednostna usmeritev 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva
1. Naročnik in izvajalec: naročnik in izvajalec Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013–2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki pri predmetnem javnem razpisu nastopa kot posredniško telo v sistemu kohezijske politike za sredstva Evropskega socialnega sklada. 2. Pravna podlaga: podlage za izvedbo javnega razpisa so Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12), Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G in 47/13), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 – popr.) in 110/11 – ZDIU12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13), Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske unije L 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list Evropske unije, L 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list Evropske unije L 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi OU OP RČV št. OP RČV 3/3/10-0-MIZŠ z dne 22. 7. 2013 o potrditvi instrumenta Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013–2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. 3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. Javni razpis bo podprl tiste vidike internacionalizacije, ki spodbujajo vključevanje tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces ter aktivnosti, ki krepijo prepoznavnost slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem okolju. Javni razpis vsebuje naslednje aktivnosti: Aktivnost št. 1: zaposlitev tujih strokovnjakov na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji za daljše (najmanj en semester) časovno obdobje (v nadaljevanju: tuji visokošolski učitelji); Aktivnost št. 2: krajša gostovanja tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih, z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja (v nadaljevanju: gostujoči strokovnjaki); Aktivnost št. 3: organizacija mednarodnih delavnic z vabljenimi tujimi predavatelji (v nadaljevanju: mednarodne delavnice); Aktivnost št. 4: krepitev prepoznavnosti slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem okolju (v nadaljevanju: promocija visokošolskih zavodov); Namen javnega razpisa je pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva, zlasti z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Cilj javnega razpisa je spodbuditi večjo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje. Večje sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru naj bi vodilo do razvoja kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema. 4. Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati 4.1 Na javni razpis se lahko prijavijo javni in zasebni visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelji). Za potrebe tega javnega razpisa so prijavitelji univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki: – so vpisani v razvid visokošolskih zavodov in – izvajajo javno veljavne študijske programe, vpisane v razvid ter – so imetniki Erasmus univerzitetne listine. 4.2 Posamezni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza) lahko odda le eno vlogo na javni razpis. Vloga vsebuje en projekt s poljubnim številom aktivnosti (projekt lahko vsebuje eno ali več od štirih razpisanih aktivnosti). Vsaka aktivnost lahko nadalje vsebuje poljubno število enot (npr. aktivnost št. 2 več gostujočih strokovnjakov ali aktivnost št. 3 več mednarodnih delavnic). 4.3 Projekt mora biti izveden na območju Republike Slovenije. 4.4 Za namene javnega razpisa je »tuji visokošolski učitelj« v okviru aktivnosti št. 1 tuji državljan, ki na dan objave javnega razpisa ni zaposlen v Republiki Sloveniji. Tuji visokošolski učitelj mora prihajati iz tujega oziroma tuje: – visokošolskega zavoda, – raziskovalne organizacije, – gospodarske družbe, – organizacije s področja kulture ali – mora biti neodvisni strokovnjak oziroma umetnik. Tuji visokošolski učitelj se mora vključiti v pedagoški in raziskovalni proces na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji s polnim delovnim časom za najmanj en semester. Pri tem mora biti najmanj polovico delovnega časa zaposlen na mestu visokošolskega učitelja. 4.5 Za namene javnega razpisa je »gostujoči strokovnjak« v okviru aktivnosti št. 2 oseba, ki na dan javnega razpisa ne biva v Republiki Sloveniji. Gostujoči strokovnjak mora prihajati iz tujega oziroma tuje: – visokošolskega zavoda, – raziskovalne organizacije, – gospodarske družbe, – organizacije s področja kulture ali – mora biti neodvisni strokovnjak oziroma umetnik. Gostujoči strokovnjak mora v okviru gostovanja na slovenskem visokošolskem zavodu opraviti vsaj 6 ur neposredne pedagoške obveznosti (npr. predavanje, seminar, vaje). 4.6 V okviru aktivnosti št. 3 se lahko izvede mednarodna delavnica z vabljenimi tujimi predavatelji, namenjena študentom ali visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Na obeh vrstah delavnic mora poleg domačih sodelovati določeno število tujih predavateljev (visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, umetnikov ali drugih strokovnjakov), med udeleženci pa mora biti določeno število slovenskih udeležencev, ki obenem predstavljajo tudi več kot polovico vseh udeležencev. Visokošolski zavod lahko prijavi le delavnico s študijskega področja, za katerega je akreditiran. Stroški za izvedbo mednarodne delavnice, namenjene študentom, se povrnejo le, če: – osnovni program delavnice obsega najmanj 25 ur (brez neobvezujočih vsebin kot je družabni program in podobno), – je na delavnici med udeleženci najmanj petnajst študentov, vpisanih na visokošolski zavod v Republiki Sloveniji ter – so med predavatelji najmanj trije tuji predavatelji. Stroški za izvedbo mednarodne delavnice, namenjene visokošolskim učiteljem in sodelavcem, se povrnejo le, če: – osnovni program delavnice obsega najmanj 16 ur (brez neobvezujočih vsebin kot je družabni program in podobno), – je na delavnici med udeleženci najmanj deset visokošolskih učiteljev in/ali sodelavcev, zaposlenih na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji ter – sta med predavatelji najmanj dva tuja predavatelja. 4.7 V okviru aktivnosti št. 4 bodo visokošolskim zavodom sofinancirani stroški plačila članarin za mednarodne organizacije, združenja ipd. in stroški udeležbe predstavnikov visokošolskih zavodov na uradnih sestankih le-teh ter stroški izdelave informativnih in promocijskih gradiv visokošolskih zavodov v tujih jezikih. 5. Višina sredstev za posamezno vlogo ter za posamezne aktivnosti V okviru javnega razpisa lahko posamezni prijavitelj pridobi sofinanciranje v naslednji višini sredstev: – v primeru visokošolskega zavoda s 500 ali manj vpisanimi študenti do največ 100.000,00 EUR; – v primeru visokošolskega zavoda s 501 do 5000 vpisanimi študenti do največ 500.000,00 EUR; – v primeru visokošolskega zavoda s 5001 do 25000 vpisanimi študenti do največ 1.000.000,00 EUR; – v primeru visokošolskega zavoda s 25001 in več vpisanimi študenti do največ 1.500.000,00 EUR. Prijavitelji morajo v prijavi upoštevati spodaj navedene najvišje vrednosti sredstev za enoto posamezne aktivnosti. Prijavitelji, katerih vloge bodo presegale navedene najvišje vrednosti, v tej točki ne bodo pozvani k njihovi dopolnitvi, temveč se take vloge zavrnejo oziroma izločijo iz nadaljnjega postopka. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijavitelji se na ta javni razpis ne morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje katerih so že prejeli sredstva oziroma prejemajo sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugega vira financiranja iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali proračuna EU. 6. Vsebina in priprava vloge na javni razpis Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013–2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva obsega naslednje dokumente: – javni razpis za sofinanciranje aktivnosti, v letih 2013–2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva – Obrazec 1: Prijavni obrazec – Obrazec 2: Načrt financiranja projekta s časovno dinamiko – Priloga RD 1: Vsebina in priprava vloge – Priloga RD 2: Opremljenost vloge – Priloga RD 3: Ocenjevalni list – Priloga RD 4: Izjava o ločenem stroškovnem mestu – Priloga RD 5: Izjava o strinjanju z osnutkom pogodbe – Vzorec pogodbe o sofinanciranju – Priloga k pogodbi 2: Navodila MIZKŠ za izvajanje operacij ESS – Priloga k pogodbi 3: Poročilo o opravljenem delu za aktivnost št. 1. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila: – Obrazec 1 OP RCV_VS-13: Prijavni obrazec; – Obrazec 2 OP RCV_VS-13: Načrt financiranja projekta s časovno dinamiko; Ministrstvo bo preverilo skladnost finančnega načrta in bo v primeru ugotovljenih nepravilnosti prijavitelja pozvalo k dopolnitvi Obrazca 2 OP RCV_VS-13: Načrt financiranja projekta s časovno dinamiko. V primeru, ko vloga presega navedeno višino sredstev za posamezno vlogo iz točke 5 javnega razpisa, se prijavitelja ne poziva k dopolnitvi, temveč se vloga s sklepom zavrne. – Izjava prijavitelja, da bo vodil stroške v svojih evidencah na ločenem stroškovnem mestu; – Izjava prijavitelja o strinjanju z vsebino osnutka pogodbe; – Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju; Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. 7. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za javni razpis Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v obdobju od 2013 do 2015 za sofinanciranje predmetnega javnega razpisa je največ do 3.960.000,00 EUR. Predvidena dinamika financiranja po proračunskih letih (v EUR), prikazana tabelarno: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 694110 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU; – 698510 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13- slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 85,00% (3.366.000,00 EUR). Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 15,00% (594.000,00 EUR). Predvidena dinamika financiranja po proračunskih letih se s spremembo predpisov, proračuna Republike Slovenije ali s tem povezanimi dokumenti lahko spremeni. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge. Dinamika sofinanciranja po letih iz sredstev ESS se določi s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in upravičencem, skladno z veljavnimi predpisi. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis do izdaje sklepov o izboru prekliče, pri čemer posamezni prijavitelj sam nosi svoje stroške v zvezi s pripravo vloge na javni razpis. 8. Upravičeni stroški in izdatki Upravičeni so stroški, ki so povezani z izvedbo operacije in so nastali od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do najkasneje 30. 6. 2015 ter izdatki za te stroške, ki so bili plačani najkasneje do 15. 7. 2015. Skrajni datum izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo je 31. 7. 2015. Sredstva, izplačana upravičencu v skladu s pogodbo o sofinanciranju, so izključno namenska in jih sme upravičenec uporabljati izključno za pokrivanje stroškov izvajanja projekta ter v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in pogodbi o sofinanciranju. 8.1 Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so v skladu s cilji projekta, ki so navedeni v vlogi, ki jo je upravičenec podal na javni razpis in so neposredno potrebni za njegovo izvedbo; – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; – niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali EU; – so nastali in bili plačani znotraj obdobja upravičenosti stroškov in bili pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja. Upravičenost stroškov in izdatkov prejemniki sredstev dokazujejo z dokazili o nastankih stroškov in izdatkov ter z dokazili o doseženih rezultatih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. 8.2 Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški in izdatki morajo biti skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (verzija 1.20): Vrste upravičenih stroškov so: a) Neposredni stroški: – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije, – stroški zunanjih storitev (delo po avtorski pogodbi, delo po podjemni pogodbi, stroški prevoza in nastanitev,…), – stroški informiranja in obveščanja javnosti, – davek na dodano vrednost (DDV). b) Posredni stroški: – pavšal v višini 15% neposrednih stroškov. V osnovo za izračun pavšala se upošteva vsota naslednjih upravičenih stroškov: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški informiranja in obveščanja javnosti ter stroški zunanjih storitev (v omejenem obsegu, in sicer se glede slednjih upoštevajo zgolj avtorske pogodbe in podjemne pogodbe) in pripadajoči del DDV. 8.3 Vrste upravičenih stroškov v okviru posameznih aktivnosti projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri vseh aktivnostih so upravičeni le stroški za plače v skladu s predpisi, ki veljajo za javni sektor. Za zunanje sodelavce je treba potne stroške in stroške bivanja vključiti v pogodbo, ki je sklenjena z njimi. DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v primeru, če upravičenec nima pravice do odbitka DDV. Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ima pravico do odbitka DDV, vendar je ne uveljavi. Če je upravičenec identificiran za namene DDV in ima pravico le do delnega odbitka DDV, se DDV lahko vključi med upravičene stroške in izdatke le v višini neodbitnega deleža (to pomeni, da je DDV delno upravičen, delno pa neupravičen strošek). Posredni stroški se priznavajo v pavšalnem znesku 15% od neposrednih upravičenih stroškov. Neposredni upravičeni stroški, ki predstavljajo osnovo za izračun pavšala v višini 15% za posredne stroške v okviru projekta so naslednji: – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije, – stroški zunanjih storitev (pri stroških zunanjih storitev se upoštevajo samo avtorske pogodbe in podjemne pogodbe), – stroški informiranja in obveščanja javnosti in – pripadajoči del DDV. Upravičenec posredne stroške v pavšalnem znesku, v višini 15% neposredno upravičenih stroškov, uveljavlja v okviru vsakega posredovanega zahtevka za izplačilo, pri čemer za te posredne stroške ne prilaga dokazil. Dejansko nastali neposredno upravičeni stroški služijo kot podlaga za izračun posrednih stroškov, zato kakršno koli znižanje neposrednih stroškov pomeni znižanje pavšala posrednih stroškov. 8.4 Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov Pri izvajanju projekta mora izbrani prijavitelj upoštevati Navodila za izvajanje operacij, ESS PU 3.3., Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/navodila_za_izvajanje_operacij/). Za dokazovanje upravičenih stroškov in izdatkov morajo po 60. členu Uredbe 1083/2006/ES upravičenci pri izvajanju operacij voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z projektom. Način izkazovanja upravičenih stroškov in metode za izračun le-teh so navedene v razpisni dokumentaciji in Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (http://www.euskladi.si/ publikacije/navodila/2007-2013/), ki jih je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 8.5 Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 8.6 Način sofinanciranja Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis. 9. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora 9.1 Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9.2 Postopek izbora Minister, pristojen za izobraževanje, znanost in šport imenuje strokovno komisijo, ki bo vodila postopek za izbiro prejemnikov sredstev ter bo ocenila vloge skladno z ocenjevalnim listom. Ocenjevalni postopek in postopek izbora bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v točki 9.1 in so kot Priloga RD 3 (Ocenjevalni list) sestavni del razpisne dokumentacije. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za 10 točk ali več, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen. Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je oseminšestdeset točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj štirideset točk iz vseh štirih sklopov meril. V primeru, da prijavitelj pod merilom 4. Finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost projekta prejme 0 točk za kriterij 4.1 ali 4.2, vloga ni upravičena za sofinanciranje in se zavrne. Strokovna komisija razdeli sredstva med vloge, ki so dosegle najmanj štirideset točk, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za javni razpis. Kolikor dva ali več prijaviteljev na javnem razpisu doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki je dosegel večje število točk pod merilom 2. Dodana vrednost aktivnosti. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 2. Dodana vrednost aktivnosti enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom 1. Obseg in struktura aktivnosti. Kolikor je število še vedno enako, se izbere prijavitelj, ki ima večje število točk pod merilom 3. Realnost izvedbe projekta in doseganja rezultatov. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 3. Realnost izvedbe projekta in doseganja rezultatov enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom 4. Finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost projekta. Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo vloge izbrane glede na vrstni red doseženih točk do porabe sredstev, upoštevaje zahtevano zaprto finančno konstrukcijo. O izboru odloči na predlog strokovne komisije minister za izobraževanje, znanost in šport v skladu z 21. točko javnega razpisa. 10. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 11. Informiranje in obveščanje javnosti Upravičenci morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/ in jih je izdala nekdanja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sedaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bodo upravičenci vključeni v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnih virov financiranja projekta. 12. Morebitno dopolnilno financiranje skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni predvideno. 13. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: ni relevantno. 14. Hranjenje in dostopnost dokumentacije o projektu Upravičenec mora za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo o projektu v skladu z veljavno zakonodajo, vendar najmanj do 31. 12. 2020 za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko ministrstvo ta rok podaljša. Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem, kar bo upravičenec, dolžan omogočiti. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih. 15. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih Upravičenec mora spremljati podatke o udeležencih v projektu v skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES, Uredbe 1083/2006/ES ter Uredbe 1080/2006/ES in Navodili organa upravljanja za spremljanje po prilogi XXIII ter spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013. 16. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe št. 1083/2006/ES: ni relevantno. 17. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranju posameznega projekta V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja iz drugih javnih virov za isti projekt se vloga za takšen projekt zavrne. V primeru, če se ugotovi, da je upravičenec za stroške, ki so predmet sofinanciranja, že dobil tudi druga sredstva iz državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te pogodbe pisno obvestil ministrstvo, ministrstvo lahko odstopi od te pogodbe ter zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. Upravičenec mora sredstva vrniti v postavljenem roku po prejemu poziva s strani ministrstva. V primeru, da se kadar koli izkaže, da je upravičenec posredoval napačne podatke v vezi z namenom projekta ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakor koli vplivali na oceno in potek projekta, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. 18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 19. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na Javni razpis: Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013–2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva« z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika. Rok za oddajo vlog je ne glede na način dostave pošiljke, 20. september 2013, do 13. ure, v glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki – ne glede na vrsto prenosa pošiljke – v tiskanem in elektronskem izvodu (CD ali USB ključ) prispejo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana do izteka roka iz prejšnjega odstavka. 20. Odpiranje vlog Odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo izvedeno najpozneje v 8 dneh po roku, določenem za predložitev vlog, in sicer v prostorih ministrstva. Odpiranje bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani ministra, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže. 21. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za izobraževanje, znanost in šport. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev pozvalo k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani ministrstva. 22. Pravno varstvo Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o (ne)izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji. 23. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija bo zainteresiranim prijaviteljem dostopna na spletni strani ministrstva, www.mizs.gov.si pod rubriko Javne objave in pod rubriko Javni razpisi, z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, v Sektorju za visoko šolstvo, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po predhodni najavi. 24. Dodatne informacije in obveščanje Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prijavitelji do konca javnega razpisa dobijo na elektronskih naslovih darinka.vrecko@gov.si in vanda.rode@gov.si (vsebinski del javnega razpisa) ter damjana.herman@gov.si (finančni in tehnični del javnega razpisa). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh. Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost