Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 478-153/2013 Ob-3272/13 , Stran 2214
Št. 478-153/2013 Ob-3272/13
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, je na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), objavila
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
I. Predmet prodaje Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče v Krškem: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 66/23, k.o. Videm – travnik, v izmeri 567 m2 (ID 991323). Izklicna cena za zgoraj navedeno parcelo v površini 567 m2 v neto znesku znaša 18.711,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača kupec. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Prodajalka Občina Krško je kot pravni naslednik SLP – Občinskega ljudskega odbora Videm – Krško zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine, parc. št. 66/23, k.o. Videm, v deležu do celote (1/1). Zemljišče se nahaja na območju mesta Krško in ima v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Videm – Polšca, status nepozidanega stavbnega zemljišča, je po namenski rabi opredeljena kot območje, namenjeno za stanovanjsko gradnjo. II. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 12. 8. 2013, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. III. Izklicna cena Izklicna cena za prodajo predmetne nepremičnine znaša v neto znesku 18.711,00 EUR. Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR. IV. Plačilni pogoji S kupcem, najugodnejšim dražiteljem predmeta prodaje, bo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V. Drugi pogoji – pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, – dražitelji fizične osebe morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji podjetniki posamezniki in pravne osebe morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za predmeta prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197 in z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine v Krškem št. 478-153/2013 O402«, – za predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, – če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina ostala prodajalcu, – uspelemu dražitelju se bo varščina vštela v kupnino, neuspelim pa bodo varščine vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec predmeta prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena, – do sklenitve pravnega posla se lahko postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine, – vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost