Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 354-17/2013 Ob-3271/13 , Stran 2212
Št. 354-17/2013 Ob-3271/13
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list list RS, št. 10/09 in 3/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13 in 44/13) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice objavlja
javni razpis
za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 15 PE (populacijskih enot) v Občini Brežice v skladu s pogoji tega razpisa. III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev 1. Upravičenci po tem razpisu so: – fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini Brežice, – društva s sedežem v Občini Brežice, ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci objekta002C ki služi izvajanju dejavnosti društva. 2. Pogoji pri sofinanciranju izgradnje male komunalne čistilne naprave: – za pridobitev 50% sofinanciranja upravičenih stroškov, je pogoj, da se objekt nahaja na enem izmed območij, ki so navedena v Akcijskem načrtu opremljanja naselij s kanalizacijo in malimi čistilnimi napravami, ki ga je potrdil Občinski svet na svoji 16. redni seji dne 2. 7. 2012 Občine Brežice (gradivo dosegljivo na www.brezice.si), za vsa preostala območja, ki niso navedena v Akcijskem načrtu opremljanja naselij s kanalizacijo in malimi čistilnimi napravami, pa je mžno pridobiti največ 30% sofinanciranja upravičenih stroškov, – veljavno gradbeno dovoljenje za objekt v izgradnji ali zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, – mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), – čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10), – za pridobitev mora biti čistilna naprava biti znotraj agromelioracij, ki so navedena v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Brežice in znotraj katerih je predvideno reševanje čiščenja odpadnih voda kot obveznost Občine Brežice – informacije si vlagatelj pridobi sam na Občini Brežice. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11 in 104/11) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo, – z dnem objave tega javnega razpisa se v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08 in 57/12), ki povzema občinske predpise, malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam na Občini Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, – končni prejemnik mora zgrajeno čistilno napravo predati v upravljanje (oziroma vzdrževanje) izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, – končni prejemnik mora imeti poravnane vse svoje dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice, javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice, – končni prejemnik za iste upravičene stroške ali za isti namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za iste upravičene stroške oziroma isti namen. 3. Delež sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov investicije za območja opredeljena v Akcijskem načrtu in do 30% za preostala območja. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, se vsem upravičencem linearno znižajo dodeljena sredstva. 4. Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 10. 2012 do oddaje 1. 10. 2013 vlog in se jih izkazuje s kopijami računov. Sofinancirajo se upravičeni stroški za objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezno mkčn zmogljivosti 1-5 PE znaša največ 2.800,00 EUR z DDV, za posamezno mkčn zmogljivosti 6-15 PE pa je največ 3.500,00 EUR. Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je nakup in/ali vgradnja male čistilne naprave. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge. IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2013, pod proračunsko postavko 9411 – ČN Krška vas. Cerklje, Skopice in sicer v višini 50.000 EUR. V. Vsebina vloge Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije: 1. Prijavni obrazec; 2. Izjava; 3. Odločba o statusu društva oziroma navedba zakonske podlage (velja za društva, ki deluje v javnem interesu); 4. Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti; 5. Računi o nakupu male čistilne naprave in vgradnja; 6. Veljavno gradbeno dovoljenje za objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1, uporabno dovoljenje; 7. Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod; 8. Parafiran vzorec pogodbe. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po prej navedenem zaporedju. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) in na Občini Brežice, na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, v času uradnih ur, Informacije lahko pridobite na Občini Brežice; tel. 07/620-55-56; e-pošta: matjaz.mizigoj@brezice.si. VI. Rok in način prijave Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 25. 10. 2013 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav«. Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. VII. Postopek obravnave vlog Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po zaključku razpisa na Občini Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Prejete vloge se bodo odpirale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, se vsem upravičencem linearno znižajo dodeljena sredstva. Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave Občine Brežice s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v letu 2013. Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. VIII. Nadzor in sankcije Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana s sklepom župana. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. IX. Informacije Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) pod rubriko Javni razpisi ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Dodatne informacije posreduje Matjaž Mižigoj, tel. 07/620-55-56, e-mail: matjaz.mizigoj@brezice.si, v času uradnih ur.
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost