Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009, Kazalo


MINISTRSTVA

90. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
91. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
92. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
124. Pravilnik o registru melioracijskih skupnosti
125. Pravilnik o evidenci melioracijskih sistemov in naprav
126. Pravilnik o prilagoditvi določenih higiensko tehničnih zahtev za mlečno predelovalne obrate na planinah
127. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

BANKA SLOVENIJE

93. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 100-letnici rojstva slikarja Zorana Mušiča v prodajo in obtok
94. Sklep o spremembah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
95. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

96. Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

97. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Piran
98. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Piran
99. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
100. Prevedba dejavnosti Univerze v Ljubljani
101. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

OBČINE

Ajdovščina

102. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Lipe v Ajdovščini

Divača

103. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača

Dobje

104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda Razvojna agencija Kozjansko, RA Kozjansko
105. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2009

Ig

106. Sklep o ukinitvi javnega dobra
107. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kamnik

108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij

Kanal ob Soči

109. Pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin v uporabo

Kranj

110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah

Ljubljana

111. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2009

Mislinja

112. Sklep o začasnem financiranju Občine Mislinja v obdobju januar–marec 2009

Nova Gorica

113. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
114. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Novo mesto

115. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto

Pivka

116. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Polzela

117. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
118. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«

Ravne na Koroškem

119. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Vojnik

120. Sklep o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Loka

Žalec

121. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd
122. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
123. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

POPRAVKI

128. Popravek Odloka o komunalnem prispevku v Občini Mežica
129. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti