Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

Št. 478-0051/2008-3 Ob-1004/09 , Stran 48
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. II. Predmet prodaje: 1. parcela številka 1079, k.o. Divača, travnik v izmeri 2.070 m2. Izhodiščna cena znaša 81,00 €/m2, skupna vrednost 167.670,00 €. 2. Parcela številka 1087/1, k.o. Divača, travnik v izmeri 3.552 m2. Izhodiščna cena znaša 81,00 €/m2, skupna vrednost 287.712,00 €. 3. Parcela številka 552/315, k.o. Divača, gozd v izmeri 12.565 m2. Izhodiščna cena znaša 95 €/m2, skupna vrednost 1.193.675,00 €. Vsa zemljišča so komunalno neopremljena. III. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena. Na parcelah 1079 in 1087/1, k.o. Divača je predvidena gradnja bencinske črpalke. IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb: 1. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati v zvezi z zemljiščem kasnejših reklamacij. 2. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin. Izhodiščna cena predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih ostalih stroškov. Predpisane davčne dajatve, stroški cenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca. Stroške pravnega pregleda, sestave kupoprodajne pogodbe, cenitve zemljišča prodajalec ocenjuje pavšalno na 1.000,00 € na nepremičnino 3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic 00 4780051, voden pri UJP Koper. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru. 4. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene. 5. Pisna ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma naziv kupca in naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnin za katero daje ponudbo (vsaj parcelna številka), – ponujena cena, – fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe), – matično in davčno številko ponudnika, – pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – samostojni podjetniki: priglasitveni list pristojnega davčnega organa, – dokazila o finančnem stanju ponudnika: – potrdilo o plačanih davkih (velja za fizične osebe – tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu, – dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, izločeni iz postopka. 6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 7. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela do vključno ponedeljka, 9. 2. 2009, do 12. ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin 2«. 8. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem roku se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade v korist Občine Divača. V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Notarska potrditev kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena najkasneje v desetih dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe. 9. Najugodnejši ponudnik mora plačati kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic 28 75183-7200013-00000105, voden pri UJP Koper. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine. 11. Prodajalec si pridržuje pravico, da kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne ponudbe. V. Informacije: podrobnejše informacije o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, tel. 05/731-09-30, pri direktorju občinske uprave, po predhodnem dogovoru, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost