Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

103. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača, stran 263.

Na podlagi 57. člena, v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je župan Občine Divača sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača
1. Uvodne določbe
1. člen
S tem sklepom določa župan Občine Divača začetek in način priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača (v nadaljevanju PUP Občine Divača).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb PUP Divača
2. člen
Župan Občine Divača je dne 28. 4. 2008 sprejel Sklep o začetku postopka priprave OPN Občine Divača. Razlog za pripravo OPN-ja je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt. Zakon v 95. členu določa, da morajo občine v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena zakona sprejeti OPN. Razen zakonske obveze občine za izdelavo OPN-ja je Občina Divača pristopila k pripravi novega prostorskega akta z namenom celostne obravnave prostora in oblikovanja vizije prostorskega razvoja za celotno območje občine.
3. člen
Razlog za začetek postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP Občine Divača je v nekaterih spremembah zakonodaje s področja graditve objektov ter precejšnjega zanimanja za gradnjo na območju občine. S spremembami PUP-a se želi zagotoviti kvalitetno bivalno okolje za vse občane občine še pred uveljavitvijo OPN-ja Občine Divača.
3. Vsebina in oblika sprememb in dopolnitev PUP Občine Divača
4. člen
Spremembe in dopolnitve PUP-a se nanašajo samo na tekstualni del, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
5. člen
Morebitne strokovne rešitve bodo izdelane po pridobitvi smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.
5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP Občine Divača
6. člen
+----+-----------------------+----------------+----------------+
|  |    Dejanje    |   Nosilec  |   Rok    |
+----+-----------------------+----------------+----------------+
| 1 |Začetek – sklep o   |Župan      |januar 2009   |
|  |pripravi        |        |        |
+----+-----------------------+----------------+----------------+
| 2 |Priprava osnutka    |Občina Divača  |januar 2009   |
|  |sprememb in dopolnitev |        |        |
|  |PUP Občine Divača   |        |        |
+----+-----------------------+----------------+----------------+
| 3 |Pridobivanje smernic  |Občina Divača  |februar 2009 (15|
|  |            |        |dni)      |
+----+-----------------------+----------------+----------------+
| 4 |Priprava dopolnjenega |Občina Divača  |februar 2009  |
|  |osnutka sprememb in  |        |        |
|  |dopolnitev PUP Občine |        |        |
|  |Divača         |        |        |
+----+-----------------------+----------------+----------------+
| 5 |Javna razgrnitev    |Občina Divača  |februar 2009 (15|
|  |dopolnjenega osnutka  |        |dni)      |
|  |vključno z javno    |        |        |
|  |obravnavo       |        |        |
+----+-----------------------+----------------+----------------+
| 6 |Priprava predloga   |Občina Divača  |marec 2009   |
|  |sprememb in dopolnitev |        |        |
|  |PUP Občine Divača   |        |        |
+----+-----------------------+----------------+----------------+
| 7 |Pridobitev mnenj    |Občina Divača  |marec 2009 (15 |
|  |nosilcev urejanja   |        |dni)      |
|  |prostora        |        |        |
+----+-----------------------+----------------+----------------+
| 8 |Sprejem Odloka o    |Občinski svet  |april 2009   |
|  |spremembah in     |Občine Divača  |        |
|  |dopolnitvah Odloka o  |        |        |
|  |prostorskih ureditvenih|        |        |
|  |pogojih v Občini Divača|        |        |
+----+-----------------------+----------------+----------------+
7. člen
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku lahko tudi spreminjajo, saj pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve
8. člen
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za spremembe in dopolnitve PUP Občine Divača, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil in so določeni s tem sklepom (v nadaljevanju: nosilci urejanja prostora).
9. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve na območju Občine Divača so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana
– Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
– Kraški Vodovod d.o.o., Bazoviška 6, 6210 Sežana.
10. člen
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo oziroma so odgovorni za posamezno področje.
11. člen
Nosilci urejanja prostora v skladu s 53. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge Občine Divača.
7. Začetek veljavnosti sklepa
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Divača, posreduje pa Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 007-0001/2009-1
Divača, dne 6. januarja 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti