Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

99. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, stran 251.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje prvega odstavka 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 6. 11. 2007 ter 21. člena Pravil GZS – Združenja za tekstilno oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo, je Upravni odbor GZS – Združenja za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo na 10. seji dne 7. januarja 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom je določena maksimalna višina primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s skladiščenjem in prevozom blaga in se v proizvodnji dejavnosti šteje za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
(2) Primanjkljaj blaga se šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, razen primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga in ga določa ta pravilnik.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo proizvodno dejavnost ali opravljajo dejavnost na pridobiten način in je to dejavnost mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti, kakor jih opredeljuje Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07):
– 13.100   – Priprava in predenje tekstilnih vlaken
– 13.200   – Tkanje tekstilij
– 13.300   – Dodelava tekstilij
– 13.910   – Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
– 13.920   – Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov,
       razen oblačil
– 13.930   – Proizvodnja preprog
– 13.940   – Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
– 13.950   – Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
       njih, razen oblačil
– 13.960   – Proizvodnja tehničnega in industrijskega
       tekstila
– 13.990   – Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
– 14.110   – Proizvodnja usnjenih oblačil
– 14.120   – Proizvodnja delovnih oblačil
– 14.130   – Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
– 14.140   – Proizvodnja spodnjega perila
– 14.190   – Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter
       dodatkov
– 14.200   – Proizvodnja krznenih izdelkov
– 14.310   – Proizvodnja nogavic
– 14.390   – Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih
       oblačil
– 15.110   – Strojenje in dodelava usnja in krzna
– 15.120   – Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih
       in jermenarskih izdelkov
– 15.200   – Proizvodnja obutve.
3. člen
(1) Primanjkljaj in uničenje blaga se ugotavljata:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu ali skladiščenju,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
(2) O ugotovljenem primanjkljaju oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
4. člen
(1) Odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja ter drugih okvar, do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
(2) Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
(3) Gospodarski subjekti evidentirajo ugotovljene primanjkljaje in uničenja ter s tem povezane odpise v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
5. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se pri skladiščenju in transportu šteje za primanjkljaj in uničenje iz prvega odstavka četrtega člena največ primanjkljaj izračunan z uporabo naslednjih stopenj za posamezne skupine blaga in vrednosti njegovega enosmernega prometa v obračunskem obdobju:
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Vrste – skupine izdelkov        |  Stopnja  |
+------+----------------------------------------+--------------+
|A   |Vlakna                 |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B   |Preje                  |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C   |Tekstilije               |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|D   |Tekstilni izdelki razen oblačil     |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|E   |Oblačila                |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|F   |Surove kože in usnje          |   3,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|G   |Obutev                 |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|H   |Ostali izdelki iz usnja         |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
6. člen
Gospodarski subjekti iz 2. člena tega pravilnika, ki opravljajo še druge stranske dejavnosti ali uporabljajo pri svojem poslovanju druge vrste blaga, lahko uporabljajo za te dejavnosti določila pravilnikov drugih strokovnih združenj o višini običajnega primanjkljaja.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stopnjah primanjkljaja in uničenja, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/99.
Predsednik UO ZTOUPI
Matjaž Lenassi l.r.

AAA Zlata odličnost