Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

109. Pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin v uporabo, stran 268.

Na podlagi 3. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 19. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin v uporabo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in način oddajanja športnih objektov v lasti Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) v uporabo, višino uporabnine in način plačila uporabnine. Pravilnik se nanaša na športne objekte v upravljanju Osnovne šole Kanal in Osnovne šole Deskle:
– Osnovna šola Kanal upravlja telovadnico OŠ Kanal, športno dvorano Kanal ter športno igrišče pri OŠ Kanal,
– Osnovna šola Deskle upravlja telovadnico OŠ Deskle, nadomestno telovadnico OŠ Deskle in športno igrišče pri OŠ Deskle.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V UPORABO
2. člen
Športni objekti se lahko oddajajo v uporabo:
– osnovnim šolam in vrtcem s sedežem v Občini Kanal za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu z zakonom,
– športnim klubom in društvom, ki izvajajo letni program športa v Občini Kanal ob Soči,
– drugim uporabnikom (klubom in društvom, zavodom, organizacijam, fizičnim in pravnim osebam ter raznim skupinam za potrebe športnih dejavnosti in organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev).
3. člen
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe športnih objektov v upravljanju osnovnih šol mora upravljavec upoštevati naslednji vrstni red uporabnikov:
I. prioriteta:
redna športna vzgoja in interesna športna vzgoja osnovne šole. Prednostna uporaba se praviloma nanaša na termin v času šolskega pouka od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure,
II. prioriteta:
program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostnih in vrhunski šport, ki jih sofinancira Občina Kanal ob Soči,
III. prioriteta:
programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofinancira Občina Kanal ob Soči,
IV. prioriteta:
programi športne rekreacije, ki jih sofinancira Občina Kanal ob Soči,
V. prioriteta
drugi uporabniki.
4. člen
Pisne prijave želenih terminov se posredujejo upravitelju do 1. junija za naslednje šolsko leto. Letni program uporabe športnih objektov sprejme upravitelj v skladu s prednostnim vrstnim redom. Upravitelj mora pri tem upoštevati tudi:
– starostne kategorije uporabnikov (v zgodnejših urah imajo prednost učenci, dijaki, študenti),
– kakovostni nivo športnih klubov in društev.
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega termina je 30 dni.
Ne glede na prioriteto so možna naknadna usklajevanja uporabnikov športnih objektov pri določanju terminov oziroma urnika koriščenja. Oddaja prostorov v uporabo ne sme predstavljati ovire za izvajanje dejavnosti osnovne šole, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole. Pisna prijava se posreduje upravitelju vsaj 20 dni pred želenim terminom, rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega termina pa je 8 dni.
Z uporabniki sklene upravljavec pogodbo o uporabi, katere sestavni del je hišni red športnega objekta.
5. člen
Praviloma se športni objekti uporabljajo do 22. ure, oziroma v skladu s sprejetim urnikom upravljavca.
Redna vadba poteka med tednom od ponedeljka do petka. Društva in klubi uporabljajo športne objekte za vadbo in tekmovanja v skladu s svojim programom in dogovorom z upraviteljem tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v času šolskih in letnih počitnic. Po potrebi se za takšen način uporabe lahko dogovorijo tudi drugi uporabniki.
Uporabniki so dolžni upoštevati hišni in požarni red. V času uporabe objekta odgovarjajo za red in disciplino ter pravilno uporabo športnih objektov, na javnih prireditvah pa morajo zagotoviti svojo varnostno službo oziroma redarje, ki bodo skrbeli za red in mir na prireditvi.
6. člen
Upravljavec in uporabnik skleneta pogodbo o uporabi športnega objekta za tekoče šolsko leto. Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
– osnovne podatke pogodbenih strank,
– termin uporabe,
– seznam prostorov, ki se uporabljajo,
– nazive ekip ali vadbenih skupin,
– višino uporabnine za 1 uro,
– način in vzroke za odpoved pogodbe,
– druge pogoje uporabe.
Osnovni pogoji uporabe se določijo s hišnim redom, ki je priloga k pogodbi.
7. člen
Upravljavci športnih objektov so dolžni posredovati občini:
– izvode sklenjenih pogodb z izvajalci letnega programa športa o oddaji športnih objektov v uporabo takoj po sklenitvi le-teh,
– urnik oddaje športnih objektov,
– poročilo in podatke o prihodkih in porabi sredstev iz naslova oddaje telovadnic najkasneje do 15. julija tekočega leta za preteklo šolsko leto.
III. NAČIN DOLOČANJA UPORABNINE
8. člen
Izvajalci letnega programa športa v občini Kanal ob Soči so v okviru odobrenih ur na javnem razpisu oproščeni plačila uporabnine.
Z izvajalci letnega programa športa se sklene tripartitna pogodba med občino, upravljavcem in uporabnikom.
Uporabniki morajo za izvajanje programov izven obsega odobrenih ur plačevati uporabnino po ceniku neposredno upravljavcu, ki mu za to tudi izdaja mesečne račune.
9. člen
Drugi uporabniki športnih objektov s sedežem/prebivališčem v Občini Kanal ob Soči so za izvajanje športne dejavnosti v okviru odobrenih ur oproščeni plačila uporabnine.
10. člen
Upravljavci športnih objektov lahko oddajo v uporabo športne objekte tudi za druge namene, kot so zabavno-glasbene oziroma kulturne prireditve, razstave, sejme in druge komercialne oziroma pridobitne prireditve. Za te prireditve določi ceno uporabe upravitelj glede na zahtevnost prireditve. Ceno potrdi župan.
Cena za uro ne sme biti nižja od cene, ki je določena za uro vadbe v tem pravilniku.
Uporabniki športnih objektov morajo za komercialne, glasbene in druge prireditve uporabnino za športni objekt poravnati pred izvedbo prireditve.
Uporabniki s sedežem/prebivališčem v Občini Kanal ob Soči za organizacijo dobrodelnih, humanitarnih in neprofitnih kulturnih prireditev lahko koristijo objekte ali površine brezplačno.
11. člen
V primeru zamude plačila računa za več kot 60 dni, se razveljavi pogodba o najemu objekta.
12. člen
Uporabnina vključuje stroške ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, vode, zavarovanja, stroške za potrošniški material, ki je potreben za redno vzdrževanje objekta (čistila, sanitarni material, žarnice …), druge materialne stroške, povezane z obratovanjem športnih objektov, stroške upravljanja, plača čistilke in hišnika.
13. člen
Za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo zaposlenih ob sobotah, nedeljah in praznikih) določi višja uporabnina, ki je določena v ceniku.
14. člen
Cenik uporabe športnih objektov sprejme občinski svet in je priloga tega pravilnika. Cena se v začetku šolskega leta uskladi z rastjo življenjskih potrebščin.
Sredstva, pridobljena z oddajanjem športnih objektov v uporabo se lahko porabijo za kritje stroškov v zvezi z njihovo uporabo, dvig standarda pogojev za šport in investicijsko vzdrževanje telovadnic, za druge namene pa le, če se pridobi soglasje občine.
15. člen
Upravljavci športnih objektov morajo voditi posebno evidenco o uporabnikih javnih športnih objektov, ki so oproščeni plačila uporabnine.
Iz evidence morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika,
– vodja (trener) uporabnika – osebni podatki in podpis te osebe,
– čas uporabe (urnik koriščenja športnega objekta),
– število udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 00704-02/2009
Kanal, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.
                             PRILOGA
CENIK

+--------------+-------------+--------------+------------------+
|  Objekt  | Uporabnina |Tekme mlajših |Tekme, tekmovanja |
|       |       |  selekcij  | društev, klubov |
+--------------+-------------+--------------+------------------+
|OŠ Kanal   | 12,5 EUR  |  35 EUR  |   50 EUR   |
+--------------+-------------+--------------+------------------+
|OŠ Deskle   | 12,5 EUR  |  35 EUR  |   50 EUR   |
+--------------+-------------+--------------+------------------+


  DDV ni vključen v ceno.
  Za izvajanje dejavnosti športne vzgoje otrok vrtca in
učencev OŠ Kanal in Deskle ter izvajanje drugih dejavnosti na
podlagi letnega delovnega načrta vrtca oziroma šole, se
uporabnina ne zaračunava.
  Uporabnina se ne zaračunava tudi v primerih, ko športna
društva oziroma drugi izvajalci športnih programov izvajajo
dejavnosti na podlagi pogodbe za sofinanciranje programov
športa v Občini Kanal ob Soči brezplačno.

AAA Zlata odličnost