Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

Ob-1067/09 , Stran 52
1. Najemodajalec: LPP d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana. 2. Predmet najema so notranje oglasne površine v avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o., ki jih ta namenja za izvajanje oglasne dejavnosti skladno s Pravilnikom o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 72/08) in Splošnimi pogoji za oddajo oglasnih površin na avtobusih LPP v najem. Predmet javnega zbiranja ponudb je razdeljen na dva sklopa, in sicer: – Sklop št. 1: Oddaja notranjih oglasnih površin v 77 avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o. za namen klasičnega oglaševanja. – Sklop št. 2: Oddaja notranjih oglasnih površin v 128 avtobusih mestnega potniškega prometa za namen multimedijskega oglaševanja in informiranja. Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali za oba sklopa hkrati. 3. Najemodajalec bo z izbranim najemnikom za posamezni sklop sklenil najemno pogodbo za obdobje 5 let. 4. Obvezno je potrebno ponudbi priložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3.700,00 EUR za sklop št. 1 in 7.500 EUR za sklop št. 2, ki jo/ju LPP d.o.o. zadrži do dokončne izbire ponudnika za posamezni sklop ali unovči v primeru ponudnikovih kršitev. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati najmanj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb. Izbrani najugodnejši ponudnik za posamezni sklop mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po prejemu odločitve o izbiri. Če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo pred zaključkom postopka izbire ali če v ponudbi navede lažne ali zavajajoče podatke ali če zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom, lahko LPP d.o.o. unovči bančno garancijo za resnost ponudbe. 5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu najema in dokumentacijo na sedežu LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu, tel. 01/58-22-500. Dokumentacija je dostopna tudi na spletnem naslovu www.lpp.si (zavihek javno zbiranje ponudb). 6. Pogoji sodelovanja: a) V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene z dokumentacijo. Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba). b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino, v skladu z dokumentacijo in na obrazcih dokumentacije: 1. Podatki o ponudniku/podizvajalcu/soizvajalcu 2. Ponudba (za sklop št. 1) 3. Ponudba (za sklop št. 2) 4. Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev dokumentacije in vseh naknadnih sprememb in dopolnitev dokumentacije do roka za odpiranje ponudb 5. Izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični in nezavajajoči 6. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, s katero ponudnik za čas trajanja pogodbe jamči, da bo za potrebe LPP d.o.o., Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o. oziroma Mestne občine Ljubljana brezplačno zagotavljal multimedijsko oglaševanje in informiranje v časovno enakomerno razporejenih intervalih med 6. in 18. uro v skupnem trajanju najmanj 30 minut dnevno na vsakem vozilu (za sklop št. 2). 7. Potrdilo sodišča o registraciji, ki na dan, določen za predložitev ponudb, ni starejše od 2 mesecev. 8. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. 9. Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane. 10. Potrdilo pristojnega davčnega urada, ki izkazuje, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva prevzema potrdila in ki ne sme biti starejši od 30 dni na dan, določen za predložitev ponudbe. 11. BON-1 oziroma BON-1/SP, s katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa in ki ne sme biti starejši od 30 dni na dan, določen za predložitev ponudbe. 12. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo pri nameščanju oglasnih sporočil uporabljal takšno tehnično opremo, s katero ne bo poškodoval ostale opreme avtobusov, ter da bo kril vse morebitne stroške odpravljanja škode, ki bi jo povzročili sam ali njegovi podizvajalci/soizvajalci med nameščanjem ali odstranjevanjem oglasnih sporočil (za sklop št. 1). 13. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da: – bo za oglaševanje uporabljal izključno takšne multimedijske sisteme, za katere proizvajalci le-teh dovoljujejo oziroma predvidevajo uporabo v avtobusih, – bo kril vse morebitne stroške odpravljanja škode, ki bi jo povzročil sam ali njegovi podizvajalci/soizvajalci med nameščanjem, vzdrževanjem, delovanjem ali odstranjevanjem opreme za multimedijsko oglaševanje, – bo pripravil vso potrebno tehnično in ostalo dokumentacijo, za potrebe pregleda ustreznosti homologacijskim predpisom, – bo kril stroške montaže in demontaže multimedijskih sistemov, ki jih bo opravil Sektor Delavnice skladno medsebojno dogovorjenemu obsegu del po veljavnem ceniku Sektorja Delavnice, – bo kril vse stroške, vezane na morebitno posamično odobritev vozila zaradi naknadne vgradnje sistema multimedijskega oglaševanja, – bo kril vse stroške za odpravo napak na avtobusu, ki jih bo ugotovil oziroma potrdil pooblaščen servis za posamezen tip avtobusa kot posledico montaže, vzdrževanja, uporabe ali demontaže uporabljenih multimedijskih sistemov (za sklop št. 2). 14. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3.700,00 EUR z vsebino, ki je določena z vzorcem bančne garancije za resnost ponudbe, določenim s to dokumentacijo (za sklop št. 1). 15. Izjava banke, da bo v primeru, da bo ponudnik izbran, temu izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na vozilih v višini 7.500,00 EUR z vsebino, ki je določena z vzorcem bančne garancije, določenim s to dokumentacijo (za sklop št. 1). 16. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 7.500,00 EUR z vsebino, ki je določena z vzorcem bančne garancije za resnost ponudbe, določenim s to dokumentacijo (za sklop št. 2). 17. Izjava banke, da bo v primeru, da bo ponudnik izbran, temu izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na vozilih v višini 30.000,00 EUR z vsebino, ki je določena z vzorcem bančne garancije, določenim s to dokumentacijo (za sklop št. 2). 18. Pravni akt o skupni izvedbi predmeta javnega zbiranja ponudb. č) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja skupna cena, v skladu z merilom cena, za posamezen sklop. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov podala ponudbo za isto ceno, bo LPP d.o.o. z njimi izvedel pogajanja, v katerih bodo ponudniki lahko zvišali svojo ponudbeno ceno. V tem primeru bo izbran ponudnik, ki bo dal višjo ponudbeno ceno. Merilo cena za sklop št. 1: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja skupna cena za mesečni najem vseh razpoložljivih oglasnih površin, ki so predmet tega sklopa. Skupna ponudbena cena je ponujena mesečna najemnina za vse razpoložljive oglasne površine, namenjenih za klasično oglaševanje. Ponujena mesečna najemnina brez davka na dodano vrednost ne sme biti nižja od 40,00 EUR brez DDV za enojni avtobus in 65,00 EUR brez DDV za zgibni avtobus. Merilo cena za sklop št. 2: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja skupna cena za mesečni najem vseh notranjih površin za namen multimedijskega oglaševanja in informiranja, ki so predmet tega sklopa. Skupna ponudbena cena je ponujena mesečna najemnina za celotno število avtobusov, namenjenih za multimedijsko oglaševanje in informiranje. Ponujena mesečna najemnina brez davka na dodano vrednost ne sme biti nižja od 80,00 EUR brez DDV za enojni avtobus in 100,00 EUR brez DDV za zgibni avtobus. 7. Račun izstavi najemodajalec do 5. v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je 10 dni od dneva izstavitve računa. Pravočasno plačilo najemnine je bistveni element pogodbe. V primeru zamude s plačilom je najemodajalec upravičen do zakonitih zamudnih obresti. Najemnik in najemodajalec sta sporazumna, da morebitna občinska taksa za oglaševanje na notranjih oglasnih površinah v avtobusih mestnega potniškega prometa na bremeni najemodajalca. 8. Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo LPP d.o.o. prejel najkasneje do torka, dne 3. 2. 2009, do 10. ure. 9. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v torek, dne 3. 2. 2009, ob 12. uri, na sedežu LPP d.o.o., Celovška cesta 160, soba št. 507. 10. Ponudba veže ponudnika najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot dan odpiranja ponudb. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. 11. Obveznost družbe LPP d.o.o., da sklene pogodbo za posamezni sklop z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. LPP d.o.o. lahko kadarkoli ustavi začeti postopek vse do sklenitve posamezne najemne pogodbe, pri čemer ponudniki niso upravičeni do nobenega nadomestila ali odškodnine z izjemo povračila stroškov, ki so jih imeli s prevzemom dokumentacije, če so jim ti nastali.

AAA Zlata odličnost