Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

91. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, stran 225.

Na podlagi desetega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
1. člen
V tretjem odstavku 2. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06 in 12/07), se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 200 litrov na hektar njive ali vrta, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, matičnjaka, trajnega travnika, barjanskega travnika in ekstenzivnega sadovnjaka;«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do vračila so pravne osebe, agrarne skupnosti, samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki so v registru kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano evidentirane kot nosilci kmetijskega gospodarstva, ki ima na dan 30. junija leta, za katero se vračilo uveljavlja, v Republiki Sloveniji v uporabi toliko gozda in kmetijskih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe iz 2. člena tega pravilnika, da skupna normativna poraba znaša vsaj 540 litrov.
(2) V primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva – fizične osebe v obdobju uveljavljanja vračila trošarine za posamezno koledarsko leto, se upravičenost do vračila prizna novemu nosilcu, v kolikor je ta oseba član kmetijskega gospodarstva osebe, ki je bila kot nosilec evidentirana v registru kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na dan 30. junija leta, za katero se vračilo uveljavlja.
(3) Upravičenci do vračila so tudi pravne osebe, agrarne skupnosti, samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prvega odstavka tega člena, imajo pa na dan 30. junija leta, za katero se vračilo uveljavlja, v Republiki Sloveniji v uporabi najmanj deset hektarov gozda.«.
3. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko upravičenci, katerih kmetijsko gospodarstvo ima na dan 30. junija leta, za katero se vračilo uveljavlja, v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da znaša skupna normativna poraba vsaj 5000 litrov in višina posameznega zahtevka najmanj 100 eurov, uveljavijo vračilo pri pristojnem carinskem organu mesečno, in sicer najpozneje do zadnjega delovnega dne tekočega meseca za pretekle mesece. Če upravičenec uveljavlja hkrati vračilo za več mesecev, priloži toliko obrazcev iz Priloge 1 tega pravilnika, za kolikor mesecev vlaga zahtevek.«
(3) Upravičenec, ki vlaga zahtevke za vračilo mesečno, ne more uveljavljati vračila trošarine za koledarsko leto.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo četrti do šesti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
»V primeru mesečnega uveljavljanja vračila trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v mesecu, za katero se vračilo uveljavlja, ki ga ugotovi minister za finance. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.«.
4. člen
V 5. členu se v podnaslovu za besedilom »pravne osebe« doda vejica in besedilo »agrarne skupnosti«.
V prvem odstavku se za besedilom »pravne osebe« doda vejica in besedilo »agrarne skupnosti«.
5. člen
V 6. členu se v drugem odstavku za besedilom »pravnim osebam« doda vejica in besedilo » agrarnim skupnostim«.
6. člen
V 7. členu se v drugem odstavku za besedilom »pravne osebe« doda vejica in besedilo »agrarne skupnosti«.
7. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Carinski organ odloči o upravičenosti do vračila na podlagi podatkov o površinah zemljišč, ki jih po uradni dolžnosti pridobi iz registra kmetijskih gospodarstev od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, ter o površinah gozda od davčnega organa.«.
8. člen
Prilogi 1 in 2 se nadomestita z novima prilogama 1 in 2, ki sta kot prilogi sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za vračilo trošarine za leto 2009.
Št. 007-592/2008/12
Ljubljana, dne 23. decembra 2008
EVA 2008-1611-0150
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
 
Soglašam!
 
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost