Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

126. Pravilnik o prilagoditvi določenih higiensko tehničnih zahtev za mlečno predelovalne obrate na planinah, stran 286.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o prilagoditvi določenih higiensko tehničnih zahtev za mlečno predelovalne obrate na planinah
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja prilagoditev določenih higiensko tehničnih zahtev za mlečno predelovalne obrate na planinah zaradi uporabe sezonsko tradicionalnih metod proizvodnje mlečnih izdelkov za izvajanje tretjega odstavka 13. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1019/2008 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 o higieni živil (UL L št. 277 z dne 18. 10. 2008, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004/ES) in tretjega odstavka, 10. člena Uredbe (ES) 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1020/2008 z dne 17. oktobra 2008 o spremembi Prilog II in III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora ter Uredbe (ES) št. 2076/2005 v zvezi z označevanjem identifikacije, surovim mlekom in mlečnimi izdelki, jajci in jajčnimi izdelki ter nekaterimi ribiškimi proizvodi (UL L št. 277 z dne 18. 10. 2008, str. 8).
(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).
(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.
2. člen
(mlečno predelovalni obrati na planinah)
Mlečno predelovalni obrati na planinah po tem pravilniku so obrati, ki so locirani na planinah, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja kmetijstvo, in uporabljajo tradicionalne metode predelave mleka, pridobljenega od živali, ki so na sezonski paši na planinah in se dnevno ne vračajo na izvorno gospodarstvo.
3. člen
(higiensko tehnične zahteve za mlečno predelovalne obrate na planinah)
Nosilci živilske dejavnosti, ki s tradicionalnimi metodami sezonsko proizvajajo mlečne izdelke v mlečno predelovalnih obratih na planinah, morajo izpoljnjevati zahteve iz Uredbe 852/2004/ES, razen zahtev, določenih v 2. (b), 3. in 4. točki I. poglavja Priloge II Uredbe 852/2004/ES in zahtev, določenih v II. poglavju Priloge II Uredbe 852/2004/ES.
4. člen
(prodaja mlečnih izdelkov)
Mlečne izdelke, proizvedene v skladu s pogoji iz tega pravilnika, se lahko prodaja le neposredno končnemu potrošniku.
5. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-51/2008
Ljubljana, dne 5. januarja 2009
EVA 2008-2311-0071
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost