Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

Ob-1088/09 , Stran 45
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana. 1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot: – prireditve, – izobraževanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, – založniški, filmski, video in večzvrstni projekti. Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, etno dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja). 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost projektnega poziva PP-2009 znaša 444.300 EUR. 3. Poraba dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva PP-2009 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009 oziroma v rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07). 4. Roki projektnega poziva: projektni poziv PP-2009 je odprt od 16. 1. 2009 do 16. 2. 2009. 5. Dokumentacija projektnega poziva Dokumentacija PP-2009 obsega: – besedilo poziva, – prijavne obrazce A in A1 (za predstavitev predlagatelja) ter B in B1 (za prijavo posameznega projekta), – vzorec zahtevanih izjav. 6. Pomen izrazov Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na razpisnem področju, za kulturno delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu, pa ustrezne krovne organizacije. Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, kulturni dogodek). Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki). 7. Pogoji projektnega poziva Vloge na projektni poziv PP-2009 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so kulturna društva in njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega poziva (to dokažejo z izpiskom AJPES – Agencije RS za javno pravne evidence in storitve – glej http://www.ajpes.si/prs/), ali krovne organizacije slovenskih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki izvajajo kulturne projekte z razpisnega področja (to dokažejo z ustreznim potrdilom države, kjer delujejo); – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in enot javnosti in medijem (to dokažejo s podpisano izjavo o javni dostopnosti projekta, če bo sofinanciran iz javnih sredstev); – so v primeru, da so bile pogodbena stranka JSKD v letu 2008, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD (to dokažejo s podpisano izjavo). Popolne vloge na projektni poziv PP-2009 morajo vsebovati naslednje izpolnjene obrazce, izjave in priloge: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloga mora biti napisana čitljivo, v slovenskem jeziku, predložena na ustreznih obrazcih in opremljena s podpisi ter žigi izvajalca. K vlogi je potrebno predložiti zahtevane obvezne priloge. Predlagatelj je dolžan v vlogi navesti vse podatke, s katerimi utemeljuje izpolnjevanje splošnih in posebnih kriterijev projektnega poziva PP-2009. 8. Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD. Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge: – ki niso bile oddane v razpisnem roku, – ki jih ni vložila upravičena oseba, – nepopolne vloge. Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka poziva PP-2009 oziroma v pozivnem roku. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku ali jih ni vložila upravičena oseba pa tudi nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 9. Splošni kriteriji PP-2009 Predlagatelj posameznega projekta ustreza kriterijem tega poziva, če: – trajneje, vsaj eno leto deluje na razpisnem področju; – ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en dodatni projekt); – je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru (v zadnjih treh letih je sodeloval na regijskih ali državnih prireditvah) in/ali v mednarodni javnosti. Predlagani projekt ustreza kriterijem tega poziva, če: – sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; – resorno ne spada na druga področja, kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.; – je nekomercialen; člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila; – je izviren, aktualen in ustvarjalen; – ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo; – uresničuje cilje, ki so pomembni v regijskem, nacionalnem ali mednarodnem merilu; – je dostopen javnosti in utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti; – zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 10% in ni večji od 50% vseh predvidenih stroškov; – zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 250 EUR ali višji od 2.000 EUR; – ima uravnoteženo in realno finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki; je izvedljiv glede na razpoložljive vire); – bo v celoti izveden v letu 2009. Prijavljeni projekt ne ustreza kriterijem tega poziva, če je: – redna letna dejavnost kulturnega društva; – jubilejna slavnost ali jubilejna razstava, razen če gre za zelo pomembno okroglo obletnico in za pomembne novosti v pristopu in programu prireditve); – novoletna ali božična prireditev; – projekt ob krajevnem ali državnem prazniku (proslava slovenskega kulturnega praznika …); – projekt ali program na prireditvi, ki ima pretežno zabavno družabni značaj (npr. turistična ali narodnozabavna prireditev ali veselica …); – projekt brez lastne produkcije (festival, seminar …), razen če je bistvenega pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost; – projekt, ki po zahtevnosti ne ustreza izvajalskim zmožnostim predlagatelja; – mednarodni projekt, ki ne vključuje vsaj štiri države; – gostovanje po Sloveniji; – gostovanje v tujini, razen če je bistvenega pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost; – promocija projekta ali društva; – šolanje ali večletna izobraževalna oblika, razen če gre za pomemben prispevek k dvigu kvalitete društvene ustvarjalnosti; – projekt, pri katerem izobraževanja ne izvajajo ustrezno usposobljeni mentorji; – publikacija, ki ni povezana z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev in njihovih zvez; – izdaja koledarja, razglednic, jubilejnega zbornika, razen če gre za pomembne novosti v pristopu in programu projekta; – izdaja nosilcev zvoka in/ali slike, razen če gre za produkcijo vrhunske zasedbe z izvirnim programom; – postavitev in oblikovanje spletne strani ter izvedba spletnih delavnic in natečajev. 10. Posebni kriteriji veljajo za večzvrstno dejavnost in za posebej navedene dejavnosti Prijavljeni projekt ne ustreza kriterijem tega poziva, če: gledališka dejavnost – nima kvalitetnega avtorskega pristopa in predvidene postprodukcije; folklorna dejavnost – ne temelji na ohranjanju ali poustvarjanju ljudske glasbe in plesa; etno dejavnost – vsebinska zasnova ne vsebuje ljudske glasbe; – gre za tradicionalno prireditev, ki ne prinaša bistvenih novosti v poustvarjanju dediščine; – ne temelji na raziskavi in interpretaciji virov, narejenih posebej za prijavljeni projekt; plesna dejavnost – gre za šolsko produkcijo; – gre za seminar za mažorete, ki poleg mažoretne in twirling specifike ne vključuje plesne tehnike; likovna dejavnost – gre za razstavo posameznega avtorja, pregledno letno razstavo društva; – gre za ex-tempore, likovno srečanje ali natečaj (z nagradami in odkupi) ali likovno kolonijo (če morajo udeleženci prepustiti dela organizatorju) brez prepoznavne vsebinske zasnove; literarna dejavnost – gre za samostojno knjigo posameznega ustvarjalca; – gre za šolsko ali novinarsko literarno glasilo; – gre za literarni časopis ali revijo, ki nima izdane vsaj ene številke; – gre za literarni natečaj; vokalna in instrumentalna glasba – v netematskem koncertnem programu ne vsebuje vsaj tretjinskega deleža domače ustvarjalnosti. 11. Uporaba kriterijev: projekte bodo presojale strokovno programske komisije na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge) in za sofinanciranje predlagale tiste projekte, ki bodo v celoti ustrezali splošnim in posebnim kriterijem tega poziva. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp. 1699, 1000 Ljubljana, in to do 16. 2. 2009 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena: na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na poziv PP-2009«, na zadnji strani ovitka pa mora biti naveden vlagatelj (naziv in poštni naslov sedeža). Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka vloga oddana posebej in mora vsebovati vse predpisane obrazce in priloge! Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega poziva PP-2009. 13. Pristojni uslužbenci Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta: – mag. Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/24-10-502, – Marko Studen, marko.studen@jskd.si, 01/24-10-508. Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 10. do 12. ure. 14. Dvig in vpogled dokumentacije projektnega poziva: dokumentacija projektnega poziva je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si. Predlagatelji pa jo lahko v roku poziva dvignejo tudi na območnih izpostavah JSKD in na sedežu JSKD (Štefanova 5, 1000 Ljubljana) vsak delovni dan od 9. do 13. ure. 15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na projektni poziv PP-2009, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev. Pri nepopolnih vlogah se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil praviloma v tridesetih dneh po odločitvi strokovno programske komisije.

AAA Zlata odličnost