Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

100. Prevedba dejavnosti Univerze v Ljubljani, stran 252.

V skladu s 16. členom Statuta Univerze v Ljubljani in na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 24. 6. 2008 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 5. 6. 2008 sprejela naslednjo prevedbo dejavnosti univerze in članic, h kateri je dne 19. 8. 2008 podal soglasje ustanovitelj:
I. Univerza v Ljubljani opravlja neposredno oziroma prek svojih članic v imenu in za račun univerze naslednje dejavnosti:
1. Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza v Ljubljani neposredno oziroma prek svojih članic v svojem imenu in za svoj račun, so:
71.111   Arhitekturno projektiranje
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
85.421   Višješolsko izobraževanje
85.422   Visokošolsko izobraževanje
90.010   Umetniško uprizarjanje
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
91.020   Dejavnost muzejev
91.030   Varstvo kulturne dediščine
2. Univerza v Ljubljani opravlja v svojem imenu in za svoj račun preko uprave univerze naslednje dejavnosti:
17.230   Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
18.120   Drugo tiskanje
18.140   Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.130   Priprava za tisk in objavo
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622   Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
      potrebščinami
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
55.20    Počitniški domovi in letovišča
56.290   Druga oskrba z jedmi
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
58.290   Izdajanje drugih računalniških programov
61.100   Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.200   Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
61.900   Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
69.103   Druge pravne dejavnosti
70.210   Dejavnost stikov z javnostjo
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
78.100   Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200   Posredovanje začasne delovne sile
78.300   Druga oskrba s človeškimi viri
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
93.110   Obratovanje športnih objektov
94.120   Dejavnost strokovnih združenj
II. Članice Univerze v Ljubljani opravljajo v svojem imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti:
   1. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA:
01.110   Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.120   Pridelovanje riža
01.130   Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk
      in gomoljnic
01.140   Pridelovanje sladkornega trsa
01.150   Pridelovanje tobaka
01.160   Pridelovanje rastlin za vlakna
01.190   Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.210   Vinogradništvo
01.220   Gojenje tropskega in subtropskega sadja
01.230   Gojenje citrusov
01.240   Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.250   Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.260   Pridelovanje oljnih sadežev
01.270   Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.280   Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
      rastlin
01.290   Gojenje drugih trajnih rastlin
01.300   Razmnoževanje rastlin
01.420   Druga govedoreja
01.430   Konjereja
01.450   Reja drobnice
01.470   Reja perutnine
01.490   Reja drugih živali
01.500   Mešano kmetijstvo
01.620   Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.630   Priprava pridelkov
01.640   Obdelava semen
02.100   Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.300   Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
02.400   Storitve za gozdarstvo
03.210   Gojenje morskih organizmov
03.220   Gojenje sladkovodnih organizmov
10.110   Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.410   Proizvodnja olja in maščob
10.510   Mlekarstvo in sirarstvo
10.910   Proizvodnja krmil
10.920   Proizvodnja hrane za hišne živali
11.020   Proizvodnja vina iz grozdja
21.100   Proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200   Proizvodnja farmacevtskih preparatov
32.500   Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in
      pripomočkov
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
      potrebščinami
47.810   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      z drugim blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
49.391   Drug kopenski potniški promet
49.410   Cestni tovorni promet
56.29    Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111   Arhitekturna in urbanistična dejavnost
71.112   Arhitekturna in urbanistična dejavnost
71.120   Tehnično projektiranje in s tem povezano
      svetovanje
71.121   Tehnično projektiranje in s tem povezano
      svetovanje
71.129   Tehnično projektiranje in s tem povezano
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
      v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
90.030   Umetniško ustvarjanje

   2. EKONOMSKA FAKULTETA:
18.120   Drugo tiskanje
18.130   Priprava za tisk in objavo
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
      potrebščinami
47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
      potrebščinami
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
55.201   Dejavnost počitniških domov in podobnih
      nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
63.990   Druge dejavnosti informacijskih storitev
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
      v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.100   Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200   Posredovanje začasne delovne sile
78.300   Druga oskrba s človeškimi viri
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.910   Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
      sposobnosti
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
94.120   Dejavnost strokovnih združenj

   3. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO:
58.110   Izdajanje knjig
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
63.990   Druge dejavnosti informacijskih storitev
71.111   Arhitekturna in urbanistična dejavnost
71.112   Arhitekturna in urbanistična dejavnost
71.120   Tehnično projektiranje in s tem povezano
      svetovanje
71.121   Tehnično projektiranje in s tem povezano
      svetovanje
71.129   Tehnično projektiranje in s tem povezano
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
      v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
91.030   Varstvo kulturne dediščine

   4. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE:
18.130   Priprava za tisk in objavo
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi in revijami,
47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s papirjem in pisalnimi potrebščinami
53.200   Druga poštna in kurirska dejavnost
56.290   Druga oskrba z jedmi
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
61.100   Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.200   Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
61.900   Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
69.103   Druge pravne dejavnosti
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
      področju družboslovja
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.120   Dejavnost strokovnih združenj

   5. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO:
33.120   Popravila strojev in naprav
47.510   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s tekstilom
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi in revijami
47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
95.110   Popravila in vzdrževanje računalnikov in
      perifernih enot

   6. FAKULTETA ZA FARMACIJO:
21.100   Proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200   Proizvodnja farmacevtskih preparatov
32.500   Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in
      pripomočkov
47.730   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s farmacevtskimi izdelki
58.110   Izdajanje knjig
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
 
 
  7. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO:
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
58.290   Izdajanje drugih računalniških programov
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
71.111   Arhitekturno projektiranje
71.112   Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
      projektiranje
71.121   Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvoja dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje

   8. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO:
20.130   Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
20.140   Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
23.190   Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
      ter tehničnih steklenih izdelkov
25.620   Mehanska obdelava kovin
28.290   Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne
      namene
47.190   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi in revijami
47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
55.201   Počitniški domovi in letovišča
56.290   Druga oskrba z jedmi
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
69.103   Druge pravne dejavnosti
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
85.422   Visokošolsko izobraževanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov

   9. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO:
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
 
 
  10. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET:
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.290   Izdajanje drugih računalniških programov
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
93.110   Obratovanje športnih objektov
93.120   Dejavnost športnih klubov
93.190   Druge športne dejavnosti
94.120   Dejavnost strokovnih združenj
94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
      organizacij

   11. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
33.120   Popravila strojev in naprav
47.510   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s tekstilom
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi in revijami
47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s papirjem in pisalnimi potrebščinami
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
58.290   Izdajanje drugih računalniških programov
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
95.110   Popravila in vzdrževanje računalnikov in
      perifernih enot
 
 
  12. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO:
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
58.290   Izdajanje drugih računalniških programov
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030   Upravljanje računalniških naprav in opreme
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.112   Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
      programiranje
71.121   Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.300   Prevajanje in tolmačenje
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
      v zakup, razen avtorstvo zaščitenih del
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
91.010   Dejavnost knjižnic
94.120   Dejavnost strokovnih združenj

   13. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO:
55.209   Druge nastanitve za krajši čas
58.110   Izdajanje knjig
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
70.200   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
74.841   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
 
 
  14. FAKULTETA ZA ŠPORT:
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.120   Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
      video filmov, televizijskih oddaj
59.130   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
84.120   Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
      drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne
      varnosti
85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju športa in rekreacije
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
86.220   Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena
      dejavnost
86.909   Druge zdravstvene dejavnosti
93.110   Obratovanje športnih objektov
93.120   Dejavnost športnih klubov
93.190   Druge športne dejavnosti

   15. FAKULTETA ZA UPRAVO:
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
56.210   Priložnostna priprava in dostava jedi
58.110   Izdajanje knjig
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
69.103   Pravne dejavnosti
72.210   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
94.120   Dejavnost strokovnih združenj
 
 
  16. FILOZOFSKA FAKULTETA:
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi in revijami
47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.790   Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
      blagom
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
71.112   Krajinsko arhitekturna, urbanistično in drugo
      programiranje
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.300   Prevajanje in tolmačenje
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
90.010   Umetniško uprizarjanje
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
94.120   Dejavnost strokovnih združenj

   17. MEDICINSKA FAKULTETA:
58.110   Izdajanje knjig
58.190   Drugo založništvo
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
86.220   Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena
      dejavnost
86.210   Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
86.909   Druge zdravstvene dejavnosti
 
 
  18. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA:
18.130   Priprava za tisk in objavo
53.200   Druga poštna in kurirska dejavnost
56.290   Druga oskrba z jedmi
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
69.103   Pravne dejavnosti
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje
71.111   Arhitekturno projektiranje
71.121   Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.200   Fotografska dejavnost
74.300   Prevajanje in tolmačenje
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
      v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
90.010   Umetniško uprizarjanje
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
91.011   Dejavnost knjižnic in arhivov

   19. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
56.290   Druga oskrba z jedmi
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
71.111   Arhitekturno projektiranje
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.421   Višješolsko izobraževanje
85.422   Visokošolsko izobraževanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
90.019   Umetniško uprizarjanje
90.029   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.039   Umetniško ustvarjanje
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
93.119   Obratovanje športnih objektov
94.120   Dejavnost strokovnih združenj
 
 
  20. PRAVNA FAKULTETA:
18.130   Priprava za tisk in objavo
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi in revijami,
47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
53.200   Druga poštna in kurirska dejavnost
56.290   Druga oskrba z jedmi
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
69.103   Druge pravne dejavnosti
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.120   Dejavnost strokovnih združenj

   21. TEOLOŠKA FAKULTETA:
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      z drugim blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti in po internetu
56.290   Druga oskrba z jedmi
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
      nepremičnin
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300   Prevajanje in tolmačenje
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.422   Visokošolsko izobraževanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
91.011   Dejavnost knjižnic
94.120   Dejavnost strokovnih združenj
94.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
94.910   Dejavnost verskih organizacij
 
 
  22. VETERINARSKA FAKULTETA:
1.420   Druga govedoreja
1.430   Konjereja
1.450   Reja drobnice
1.460   Prašičereja
1.470   Reja perutnine
1.490   Reja drugih živali
1.500   Mešano kmetijstvo
1.610   Storitve za rastlinsko pridelavo
1.620   Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
1.700   Lovstvo
3.210   Gojenje morskih organizmov
3.220   Gojenje sladkovodnih organizmov
10.510   Mlekarstvo in sirarstvo
15.120   Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih
      in jermenarskih izdelkov
17.290   Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
18.120   Drugo tiskanje
18.130   Priprava za tisk in objavo
20.590   Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
22.190   Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
32.500   Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav
      in pripomočkov
32.990   Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
      organizacij
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi in revijami,
47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s papirjem in pisalnimi potrebščinami
56.290   Druga oskrba z jedmi
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
77.110   Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
69.103   Druge pravne dejavnosti
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
74.200   Fotografska dejavnost
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
75.000   Veterinarstvo
81.210   Splošno čiščenje stavb
81.220   Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
      opreme
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
84.120   Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
      drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne
      varnosti
84.130   Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
      poslovanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
91.030   Varstvo kulturne dediščine
94.120   Dejavnost strokovnih združenj
96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

   23. AKADEMIJA ZA GLASBO:
55.100   Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
      obratov
55.209   Druga nastanitve za krajši čas
55.900   Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge
      nastanitve
56.101   Restavracije in gostilne
56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
58.290   Drugo izdajanje programja
59.110   Produkcija filmov, video, filmov, televizijskih
      oddaj
59.120   Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
      video filmov, televizijskih oddaj
59.130   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
60.100   Radijska dejavnost
60.200   Televizijska dejavnost
63.990   Drugo informiranje
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210   Dejavnost stikov z javnostjo
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.220   Dajanje videokaset in plošč v najem
77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
      v zakup, razen avtorsko zaščitnih del
78.100   Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.421   Višješolsko izobraževanje
85.422   Visokošolsko izobraževanje
85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju kulture in umetnosti
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
90.010   Umetniško uprizarjanje
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
91.020   Dejavnost muzejev
91.030   Varstvo kulturen dediščine
93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

   24. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO:
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.160   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      z drugim blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.120   Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
      video filmov, televizijskih oddaj
59.130   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
60.100   Radijska dejavnost
60.200   Televizijska dejavnost
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
74.900   Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
71.111   Arhitekturno programiranje
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590   Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
90.010   Umetniško uprizarjanje
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
91.020   Dejavnost muzejev
91.030   Varstvo kulturne dediščine

   25. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST:
18.120   Drugo tiskanje
18.130   Priprava za tisk in objavo
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi in revijami,
47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.782   Druga trgovina na drobno v specializiranih
      prodajalnah z novim blagom
47.790   Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
      blagom
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
56.290   Druga oskrba z jedmi
59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.120   Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
      video filmov, televizijskih oddaj
59.130   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
71.111   Arhitekturno programiranje
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200   Fotografska dejavnost
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
      v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
90.010   Umetniško uprizarjanje
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
91.020   Dejavnost muzejev
91.030   Varstvo kulturne dediščine
 
 
  26. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO:
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi in revijami
47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
56.290   Druga oskrba z jedmi
58.110   Izdajanje knjig
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111   Arhitekturno projektiranje
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
74.200   Fotografska dejavnost
74.400   Oglaševanje in prevajanje
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.421   Višješolsko izobraževanje
85.422   Visokošolsko izobraževanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
86.901   Aktivne oblike zdravljenja
86.909   Druge zdravstvene dejavnosti
88.109   Socialno varstvo brez nastanitve za starejše
      in invalidne osebe
88.999   Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
      nastanitve
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
94.120   Dejavnost strokovnih združenj
Št. 209-02/09-R-MB-ag
Ljubljana, dne 8. januarja 2009
prof. dr. Janez Hribar l.r.
Predsednik UO
 
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.
Rektorica

AAA Zlata odličnost