Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

Št. 2356-04/2008 Ob-1094/09 , Stran 46
I. Predmet prodaje: osebno vozilo Renault Laguna 1.8, reg. št.: LJ 77-44S, letnik 2001, inventarna številka 1518120075, 103.500 prevoženih km, št. ohišja: VF1BG0B0525428557, 1783 ccm, 089 kW. Vozilo je bilo redno vzdrževano in servisirano. Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 4.000,00 EUR. II. Zakonska podlaga za razpolaganje: ponovna prodaja osebnega vozila se izvaja na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in določbe prve alinee 32. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07). V skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) je bilo osebno vozilo vključeno v Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države. III. Vozilo se prodaja po načelu »videno kupljeno«. IV. Pogoji sodelovanja: a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) V primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR proračuna št.: 01100-6300109972, sklic: 18 15180-2010003-00000008 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe, – davčna številka, – številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane kavcije, – v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa (lahko tudi kopija), – pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – navedbo premičnine, ki je predmet ponudbe, – ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, – izjava ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru pravne osebe se izjava podpiše s strani zakonitega zastopnika in z žigom. e) Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe in je določen v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe. V. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najpozneje do dne 23. 1. 2009, do 12. ure, na naslov: Republika Slovenija, Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, pod oznako »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo vozila«. Ponudbe lahko oddate priporočeno po pošti ali osebno na naslov prodajalca: med tednom od 9. do 15.30, razen ob petkih od 9. do 14.30. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo pred potekom navedenega roka prispele na naslov prodajalca. Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 28. 2. 2009. VI. Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo kupnino. Prodajalec si pridržuje tudi pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako lahko predstojnik prodajalca ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VII. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. VIII. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu pogodbe. IX. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilih na naslovu: Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Zvone Berlot (tel. 01/478-26-25; e-naslov: zvone.berlot@gov.si). Ogled vozila je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost