Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

58. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
86. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Sklepi

59. Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2009
60. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana

MINISTRSTVA

61. Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev
80. Pravilnik o registru licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in licencah za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti
81. Pravilnik o specializacijah v fizioterapevtski dejavnosti
82. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti
83. Pravilnik o spremembah Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene
84. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2008

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

85. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2008

OBČINE

Beltinci

62. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2009

Brežice

63. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta mestno jedro – Brežice, del kareja K: TI-9-10-11

Cerknica

64. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica v obdobju januar–marec 2009

Dobrovnik

65. Spremembe statuta Občine Dobrovnik
66. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2009

Kobarid

67. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid

Ljutomer

68. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred

Mirna Peč

69. Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Mirna Peč

Poljčane

70. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
71. Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2009
72. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Poljčane

Ravne na Koroškem

76. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem

Ribnica

74. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Ribnica
75. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana

Rogašovci

77. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Rogašovci

Šempeter-Vrtojba

73. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lavžnik v Šempetru pri Gorici

Vransko

78. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko za obdobje januar–marec 2009
79. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2009

POPRAVKI

87. Popravek Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2009 do 15. 7. 2009
88. Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža
89. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2008
AAA Zlata odličnost