Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

74. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Ribnica, stran 190.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08) in Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica (Uradni list RS, 57/96, 26/97) je svet Vrtca Ribnica na 4. seji dne 28. 10. 2008 predlagal, Občinski svet Občine Ribnica pa na 13. redni seji 18. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja postopek sprejemanja otrok v Vrtec Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec sprejema otroke v oddelke:
– prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od prvega do tretjega leta starosti in
– drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
V kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.
II. VPIS OTROKA V VRTEC
3. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelkov po veljavni zakonodaji.
4. člen
Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa za vpis otrok v programe vrtca, ki ga vrtec objavi enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu, v soglasju z občino ustanoviteljico. Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta. Starši, ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom morajo prijavo oddati najkasneje do konca razpisnega roka.
Javni razpis za vpis otrok v programe vrtca se objavi na oglasnih deskah vrtca, na spletni strani vrtca in na krajevno običajen način v sredstvih javnega obveščanja.
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto, kolikor so v oddelkih med šolskim letom prosta mesta.
Vloge za otroke, ki 1. septembra še ne bodo stari najmanj 11 mesecev, vloge, ki so prispele po končanem razpisu in vloge staršev, ki želijo sprejem v vrtec po 1. septembru, se ne obravnavajo v postopku javnega razpisa za sprejem otrok v vrtec, ampak najkasneje en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec, glede na prosta mesta v vrtcu.
Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka, o tem starše pisno obvesti.
5. člen
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši ali skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca (www.vrtecribnica.com).
Vsako prispelo vlogo za vpis otroka v vrtec se evidentira z vpisom v delovodnik vpisa, vendar šele, ko vloga vsebuje vse potrebne podatke o otroku in starših oziroma skrbnikih.
6. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Z odločbo o sprejetju otroka v vrtec se staršem pošlje tudi 2 izvoda Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca, katere en podpisan izvod starši kot potrditev vključitve otroka v vrtec vrnejo na upravo vrtca v roku, ki jim ga določi vrtec.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
Če starši ne podpišejo Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca v roku, ki ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka, mesto pa se evidentira kot prosto.
7. člen
Starši morajo najkasneje ob vstopu otroka v vrtec, vrtcu predložiti potdilo zdravnika – pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
8. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
10. člen
Komisijo sestavljajo trije člani, in sicer:
– 1 predstavnik delavcev vrtca, ki ga predlaga ravnatelj;
– 1 predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev;
– 1 predstavnik ustanovitelja – Občine Ribnica, ki ga predlaga Občina Ribnica.
Po potrebi komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali na sejo vabi tudi predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok (Center za socialno delo, Zdravstveni dom …).
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
11. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah. Seje komisije so javne.
Komisija lahko izključi javnost, kadar obravnava vloge z mnenjem strokovnih služb ali druge podatke o otrocih oziroma o družini, ki so po svoji naravi zaupni.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.
Seje komisije sklicuje predsednik v dogovoru z ravnateljem vrtca.
Komisija veljavno odloča, če so na seji prisotni vsi člani komisije. Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj vrtca in z njegove strani pooblaščena oseba, ki opravi pripravljalni postopek za delo komisije, vendar brez pravice glasovanja.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
12. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno. Sestati se mora v 20 dneh po izteku javnega razpisa za vpis otrok v vrtec.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so vložene do zaključka javnega razpisa za vpis otrok v vrtec v tekočem šolskem letu.
Komisija obravnava vloge v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih in v skladu s podatki iz vloge.
Komisija za sprejem otrok ima pravico preveriti posamezna dejstva, navedena v vlogi za sprejem, če obstaja dvom o njihovi verodostojnosti.
13. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
– datum, čas in kraj zasedanja komisije;
– poimenska prisotnost članov komisije in drugih vabljenih oseb;
– ugotovitev števila prostih mest po posameznih programih in starostnih obdobij;
– ugotovitev števila prijavljenih otrok po posameznih programih in starostnih obdobjih;
– ugotovitev števila sprejetih in odklonjenih otrok po posameznih programih in starostnih obdobjih;
– imenski seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec s skupnim številom zbranih točk;
– imenski seznam otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec s skupnim številom zbranih točk;
– prednostni vrstni red oziroma imenski prioritetni seznam otrok za sprejem med šolskim letom, v primeru novonastalih prostih mest.
Zapisnik vsebuje opis bistvenih okoliščin, ki vplivajo na sprejem otroka v vrtec.
Zapisnik in dokumentacija, ki je podlaga za odločitve komisije, se mora hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. Seznam sprejetih otrok se kot izvleček iz zapisnika objavi na oglasni deski vrtca.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
14. člen
Mimo kriterijev po tem pravilniku (v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08), se sprejme naslednje otroke:
– otroke s posebnimi potrebami (na podlagi mnenja pristojne službe) in
– otroke, katerih starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
15. člen
Komisija mora pri izbiri, sprejemu in razporejenju otrok v oddelke upoštevati naslednje kriterije:
+------+-------------------------------------------+-----------+
| 1. |Otrok, ki mu je bil odložen vpis v osnovno |10 točk  |
|   |šolo                    |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
| 2. |Otrok, ki je bil uvrščen v prednostni   |7 točk   |
|   |vrstni red že v preteklem letu in v vrtec |      |
|   |ni bil sprejet               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
| 3. |Otrok zaposlenih staršev ali staršev s statusom dijaka,|
|   |študenta                        |
|   +-------------------------------------------+-----------+
|   |– obeh staršev ali enega starša, če gre za |5 točk   |
|   |enoroditeljsko družino           |      |
|   +-------------------------------------------+-----------+
|   |– enega od staršev, drugi pa je aktivni  |3 točke  |
|   |iskalec zaposlitve             |      |
|   +-------------------------------------------+-----------+
|   |– samo enega starša            |2 točki  |
+------+-------------------------------------------+-----------+
| 4. |Otrok, ki ima v Vrtec Ribnica že      |2 točki  |
|   |vključenega sorojenca           |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
| 5. |Otrok staršev, ki v vrtec hkrati      |2 točki  |
|   |vključujejo dva ali več otrok       |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
| 6. |Stalno bivališče otroka in staršev v Občini Ribnica  |
|   +-------------------------------------------+-----------+
|   |– obeh staršev ali enega starša, če gre z |6 točk   |
|   |enoroditeljsko družino           |      |
|   +-------------------------------------------+-----------+
|   |– Enega starša               |3 točke  |
+------+-------------------------------------------+-----------+
| 7. |Število otrok v družini – vsak otrok    |1 točka  |
+------+-------------------------------------------+-----------+
16. člen
Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva:
1. občina stalnega bivališča – prednost imajo otroci, ki imajo stalno bivališče v Občini Ribnica;
2. številka prispele vloge – prednost ima otrok, katerega vloga je prispela prej.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
17. člen
Komisija odloči o tem, kateri otroci so bili na podlagi kriterijev sprejeti v vrtec, otroke, ki niso sprejeti v vrtec pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.
18. člen
Komisija najpozneje v osmih (8) dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
V odločbi o sprejemu otroka v vrtec mora biti naveden datum vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec (prvi odstavek 6. člena tega pravilnika).
V odločbi o zavrnitvi sprejema otroka v vrtec morajo biti navedeni podatki o:
– številu vlog,
– številu prostih mest,
– številu točk, ki so zadoščale za sprejem otroka v vrtec,
– številu doseženih točk in
– informacijo o tem na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
19. člen
Zoper odločitev komisije je dopustno vložiti ugovor na Svet zavoda Vrtec Ribnica v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
Svet vrtca je dolžan o ugovoru odločiti najkasneje v roku 30 dni po prejemu. Svet vrtca kot organ druge stopnje, lahko ugovor zavrne in potrdi odločitev komisije, ugovoru ugodi in odločitev razveljavi ter vrne prvostopnemu organu (komisiji) v ponovno odločanje ali odločitev sam spremeni.
Odločitev sveta vrtca o ugovoru je dokončna.
Komisija mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik in dokumentacijo komisije, vendar le v tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
20. člen
Če se med šolskim letom izprazni mesto v vrtcu, se sprejme otroka s prednostnega vrstnega reda, ki ga je pripravila komisija za določen program vrtca, upoštevajoč starost otroka in sestavo skupine.
Ko so med šolskim letom v vrtec sprejeti vsi otroci s prednostnega vrstnega reda, se sprejemajo novinci, za katere so starši vložili prošnjo za medletni sprejem, po datumu prispele prošnje.
O vključitvi otroka v vrtec odloči ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
VI. IZPIS OTROKA IZ VRTCA
21. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do izpisa.
22. člen
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca na obrazcu Izjava staršev o izpisu otroka iz vrtca, najmanj 15 dni pred nameravanim izpisom otroka. V nasprotnem primeru vrtec ob izpisu obračuna stroške za dodatnih 15 dni prisotnosti.
Če starši po podpisu Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca otroka iz vrtca pisno ne izpišejo, vrtec zaračunava staršem za program vrtca, v katerega je vključen njihov otrok, do pisnega izpisa otroka iz vrtca.
Izpisani otrok pri ponovnem sprejemu nima prednosti.
VII. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
Po sprejetju se pravilnik objavi na oglasnih deskah vhodov.
Z določbami tega pravilnika je potrebno seznaniti starše ob vpisu otroka v vrtec.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati Pravila o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju programov predšolske vzgoje, sprejet dne 29. junija 2000.
Št. 602-0003/2008
Ribnica, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.