Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

70. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, stran 176.

Na podlagi 29. in 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (ZORed, Uradni list RS, št. 139/06) in na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07) ter Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/07) sta Občinski svet Občine Poljčane na 18. redni seji dne 16. 12. 2008 in Občinski svet Občine Makole na 19. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občini ustanoviteljici ustanavljata »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje nalog na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, na območju občin Poljčane in Makole.
2. člen
Inšpektorat in redarstvo ima status samostojnega skupnega upravnega organa Občine Poljčane in Občine Makole.
Naziv organa skupne občinske uprave je »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«.
Sedež organa skupne občinske uprave je v Občini Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
3. člen
Ustanoviteljici organa skupne občinske uprave sta (v nadaljevanju: občini ustanoviteljici):
– Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane,
– Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole.
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanje proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar sta pristojna občinska sveta občin ustanoviteljic, izvršujeta župana občin ustanoviteljic.
Župana imenujeta in razrešujeta predstojnika organa skupne občinske uprave (vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva), sprejmeta kadrovski načrt, program dela in finančni načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva, nadzorujeta delo ter podajata skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Vse odločitve iz prejšnjega odstavka tega člena sprejmeta župana ustanoviteljic soglasno.
Za podrobnejšo ureditev medsebojnih razmerij občin ustanoviteljic za zagotavljanje nalog skupne občinske uprave župana občin ustanoviteljic skleneta poseben dogovor.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo se s tem odlokom določi kot prekrškovni organ občin ustanoviteljic in opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic in na področjih, za katera so pooblaščeni z zakonom.
Svoje naloge opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni in drugi akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, imajo v glavi naziv Medobčinski inšpektorat in redarstvo, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada in skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, pa po skupnih usmeritvah obeh županov občin ustanoviteljic.
6. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi predstojnik (v nadaljevanju: vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva), ki ga na podlagi izvedenega javnega natečaja imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic soglasno.
Občina Poljčane ima za javne uslužbence skupne občinske uprave status delodajalca.
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa županoma obeh občin ustanoviteljic.
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje, skladno z zakonom, ter opravljen ustrezni strokovni izpit.
III. SREDSTVA ZA DELO
7. člen
Sredstva za delo organa skupne občinske uprave občini ustanoviteljici zagotavljata v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do skupnega števila prebivalcev obeh občin ustanoviteljic, in sicer:
Občina Poljčane               67,44%
Občina Makole                32,56%
Skupaj                    100%.
Vsaka štiri leta se uskladi odstotek iz prejšnjega odstavka in sklene ustrezni aneks k dogovoru iz 3. člena tega odloka.
Podrobneje se način financiranja določi z dogovorom.
8. člen
Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja svoje delo v prostorih, ki jih zagotovi sedežna občina.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz medobčinskega inšpektorata in redarstva tako, da svojo namero najpozneje 6 mesecev pred iztekom koledarskega leta pisno poda županu občine soustanoviteljice.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica ob koncu koledarskega leta in ko poravna vse obveznosti do medobčinskega inšpektorata in redarstva.
10. člen
Organ skupne občinske uprave prične z delom skladno z dogovorom, ki ga sprejmeta župana občin ustanoviteljic.
11. člen
Druge občine lahko pristopijo k ustanovljenemu medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, če sklep o tem sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic.
V tem primeru se ustrezno korigira razmerje financiranja iz tega odloka.
12. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati osmi dan po zadnji objavi.
Št. 013-0001/2008-19-401
Poljčane, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
 
Župan
Občina Makole
Alojz Gorčenko l.r.